Osen kommune tar et offensivt boligstrategisk grep

Osen kommune nå kjøpt 8 av i alt 21 planlagte boenheter i det som nå selges under navnet Sandvikberget Panorama. Det trengs folk til ledige arbeidsplasser i kommunen og da må kommunen kunne tilby tilrettelagte og hensiktsmessige boliger. I mai 2015 er byggingen i gang.

To røde og ett hvitt hus i et tun. Foto.

Bygdetun i Osen kommune. Foto: Osen kommune.

Behov for gjennomgangsboliger

Osen kommune så for en tid tilbake behovet for gjennomgangsboliger, som er et manglende boligtilbud i Osen kommune. Alternativet var oftest å gå mot det private boligmarkedet, men ofte var det liten vilje til fast utleie i dette markedet, da eierne oftest brukte disse boligene som fritidsboliger og ikke ønsket utleie på heltid. Kommunen hadde i utgangspunktet planer om selv å bygge 5 gjennomgangsboliger.

Da planene fra den private entreprenøren om et bolig- og leilighetskonsept dukket opp, viste deg seg raskt at dette var en økonomisk bedre løsning for kommunen å investere i enn å bygge selv.

– Vi håper å oppnå å få 6 gjennomgangsboliger. Det får vi for en mindre penger enn hva 5 boliger ville kostet hvis vi skulle bygd selv, sier en fornøyd rådmann Roar Leirset i Osen kommune.

Arbeidsplasser og boliger henger sammen

Roar Leirset, rådmann i Osen kommune.

Rådmann i Osen kommune.

– Ved ansettelser (i eksisterende stillinger,) må man kunne tilby boliger for å få tilflytting av ønsket kompetanse, sier rådmann Leirset og fortsetter – Slik jeg ser det er det er to ting som må være på plass hvis man tenker tilflytting og positiv utvikling på folketall; arbeidsplasser og boliger. Hva som kommer først er det ingen fasit på. Vi ser at man kan satse på tilflytting, som i ettertid skaper nye arbeidsplasser. Ved å bygge kommunale boliger sikrer man begge disse faktorene. Vi har boliger å tilby ved ansettelser, men også mulighet til å tilby boliger for andre som ønsker å bo i Osen, og kanskje i ettertid skaper arbeidsplasser, eventuelt velger å jobbe fra sitt nye oppholdssted. Det gir oss også oss rom for å tenke videresalg frem i tid, og avsetting av salgsinntekter for fornyelse av boligmassen i kommunen ved nybygging.

Totalt 21 boenheter med ulik størrelse og form

Nye boliger planlegges i Osen

Nye boliger planlegges i Osen

De 21 boligenheter fordeler seg på 2 stk. 6-mannsboliger, 1 stk. 4-mannsbolig og 5 frittstående boliger. Boligenhetene varier i størrelse fra 56 m2 til 91 m2. De resterende 15 boenhetene er nå lagt ut for salg til en totalpris fra ca. kr 1,7 millioner til kr 2,8 millioner.

– 4-5 enheter må selges, i tillegg til de kommunen har kjøpt, før byggearbeidet igangsettes, sier Leirset.

Etterlyser en offensiv statlig tilrettelegging

Han etterlyser en mer offensiv statlig tilrettelegging for boligbygging i distriktene.

– Bidrag fra Staten må til for å få boligbygging i distriktet. Det må anses som nødvendig siden bygging har omlag samme pris enten man bygger i distrikt eller i sentrale strøk, mens verdien derimot er vesentlig lavere i distriktene etter bygging. Dette gjør det mindre attraktivt å bygge i distriktene, da dette innehar en vesentlig økonomisk risiko for tiltakshaver, sier rådmann Roar Leirset og legger til – Med den kommuneøkonomien vi har i dag, er det få/ingen kommuner som har råd til å prioritere bygging fremfor andre lovpålagte og påkrevde oppgaver.

Byggearbeidet er i gang

I mai 2015 er byggingen godt i gang. Grunnarbeidene er påbegynt og rådmann Leirset mener de 8 leilighetene kommunen bygger skal stå ferdig til årsskifte. – Det ble åtte og ikke seks som tidligere planlagt, sier han og fortsetter – Vi har fullfinansiert boenhetene, og de skal i første rekke fungere som utleieboliger, men også til videresalg. Leirset er imidlertid skuffet over Husbanken – Vi trodde vi kunne få hjelp til å finansiere deler av prosjektet, men det har ikke gått som vi håpet, tvert imot har vi følt oss motarbeida av Husbanken, sier han

Studie om nye boligpreferanser i distriktene

NIBR har i 2014 på oppdrag fra Distriktssenteret studert boligpreferanser i distriktene. Nye befolkningsgrupper, nye livsstiler og endrede boligpreferanser utfordrer boligutviklingen også i distriktskommunene. Skal kommunene være attraktive bo- og arbeidsmarkeder, må boligtilbudet være variert og ta opp i seg kvaliteter ved stedet og bomiljøet.

– En variert boligmasse øker attraktiviteten til stedet eller kommunen, sier Torbjørn Wekre, seniorrådgiver ved Distriktssenteret.

Osen kommune deltar i Småkommuneprogrammet.