Nærmiljøråd i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune i Vestland ble opprettet 1. januar 2020. For å bidra til utvikling i den nye kommunens tettsteder, har kommunen valgt å etablere 5 nærmiljøråd.

Ku av metall, kunstverk. Foto.

Kunstverket ‘Kyra’ i Naustdal. Av Geir hjetland, basert på et bilde av Oddvar Torsheim. Foto Britt Kringlen.

Ny kommune nye nærmiljøråd

I overgangen til ny kommune gjennomførte Sunnfjord Utvikling «Tettstedsutviklingsprosjektet«. Målsettingen var å komme med forslag til tiltak som kan bidra til en fremtidig attraktiv bo og arbeidsregion. Gjennom prosjektet ble det etablert arbeidsgrupper som representerte tettstedene i den nye kommunen. Da den nye kommunen opprettet nærmiljøråd, ble disse disse gruppene videreført. Det er nå etablert ett råd i hver av kommunens 5 tettsteder: Bygstad, Sande, Naustdal, Skei og Vassenden.

Nærmiljørådene skal blant annet bidra til å løfte fram gode utviklingstiltak i de ulike tettstedene, fremme vekst og utvikling i kommunen som helhet. Kommunen har tro på at dette kan bidra til at i innbyggerne vil kunne holde på egen identitet som gaulværing, jølstring, naustedøl og førdianer, og i tillegg kjenne seg som fullverdige innbyggere av Sunnfjord kommune.

Kommunens rolle i etablering av rådene

Nærmiljørådene ble etablert i 2019. Kommunen opprettet en dedikert stilling knyttet til nærmiljørådenes arbeid. Denne fungerer som kontaktperson som kan gi råd og veiledning. Rådene skal ha en fri rolle, og skal selv kunne bestemme hva de vil prioritere å jobbe med. Kommunen har valgt å la rådene forme seg selv.

I 2019 bevilget kommunen kr. 50.000 i oppstartsmidler til alle rådene. Rådene har valgt å bruke midlene litt ulikt. Flere av rådene har valgt å bruke midlene som grunnkapital når de skal i gang med i større prosjekter.

Kommunen bidrar også med kunnskap når rådene har utfordringer eller spørsmål. De gir også informasjon til rådene om det er saker som berører deres tettsted, og hjelper til med søknadsskriving og  faglige råd.

Mål og oppgaver for nærmiljørådene

Målsettingen med å etablere lokale råd er å skape engasjement rundt stedsutvikling og attraktive bomiljø.

Ørjan Stubhaug, rådgiver ved stabsenhet for næring og samfunnsutvikling i kommunen, er kontaktperson for rådene inn i kommunen. Han ønsker at rådene skal skape motivasjon og sikre koordinering mellom frivillig sektor, næringsliv og Sunnfjord kommune.

I tillegg til å være pådriver for lokale utviklingstiltak, vil rådene tjene som høringsinstans for kommunen på spørsmål som angår det enkelte tettsted.

Det er nærmiljørådenes ansvar å samarbeide med frivillige lag og foreninger i egne tettsteder. Enkelte av rådene jobber med egne handlingsplaner for sine nærmiljø, og det er nærmiljøutvalgenes ansvar å ta initiativ til og motivere til samarbeidsprosjekter med lokale aktører og ildsjeler. Kommunen opplever et stort engasjement om saker som angår tettstedene.

Kontaktinfo

Ørjan Stubhaug
Rådgiver, stabsenhet for næring og samfunnsutvikling i Sunnfjord kommune
[email protected]
+47 909 99 676

 – Alle rådene er forskjellige og har ulike ønsker og behov. De jobber med alt fra ønske om nærmiljøutvikling til storpolitikk med infrastruktur og vei. Etter hvert har rådene fått en større forståelse for hvem de er og hvem de er til for. De er i dag et slags grendelag, men for et mye større område, forteller Ørjan Stubhaug.

Kommune har tre tomme bygninger som tidligere var kommunehus i de gamle kommunesentra, nå ønsker kommunen å gi disse ett innhold. I løpet av høsten 2020 vil kommunen invitere til møter i tettstedene hvor organisasjonslivet, næring og innbyggere får være med på å gi innspill på hvordan en kan skape liv i husene. Kommunen ser at nærmiljørådene kan ha en viktig funksjon knytta til «lokalsentra» fremover.

Valg og sammensetning av personer til nærmiljørådene

Rådene er sammensatt av 5 personer og registrert i Brønnsundregisteret.

– I dag består rådene av «hvermansen», ikke politikere. De som er der, er der fordi de er engasjert i lokalsamfunnet. Det er en blanding av organisasjonslivet, og representanter fra virksomheter i lokalsamfunnet, sier Ørjan Stubhaug

Intensjonen er å kunne gjennomføre åpne valg til rådene på folkemøter i de ulike tettstedene. Vi må da ha innspill på personer i forkant, sier Ørjan. Rådene har selv ansvaret for gjennomføring og valg av medlemmer, men kommunen er behjelpelig med bistand ved behov.

Kartlegging av saker

Rådene i Skei og Naustdal er i gang med kartlegging av hva de vil prioritere å jobbe med framover. De gjennomfører arbeidsmøter og de inviterer bredt. Slik kan de identifisere hva innbyggerne ønsker av utvikling og tiltak lokalt. Konkret jobber det blant annet med etablering av idrettshall og strandpromenader.

Skei Nærmiljøråd

Kontaktinfo

Geir Heggheim
Leder, Skei Nærmiljøråd
+47 994 49 288

Skei er ett av tettstedene i Sunnfjord kommune. Skei Miljøutvalg var allerede stiftet i 1992, men da nærmiljørådet i Skei ble etablert valgte man å slå disse sammen. Geir Heggheim, som er leder av rådet, mener begge utvalgene jobbet med mye av de samme sakene, og det var natutlig at et nytt styre ble sammensatt  av begge rådene.

Skei Nærmiljøråd jobber med en del tiltak som kan gi rask gevinst: trafikksikkerhetstiltak, offentlige turstiprosjekter og aktivitetspark og offentlig toalett i forbindelse med tursti.

Nærmiljøutvalget forsøker å engasjerer flere av innbyggerne i utførelsen, noe Geir mener har vært veldig positivt. det skaper felleskap og tro på utvikling. Kommunen er også en samarbeidspart og veileder når det er behov for å søke økonomisk støtte til utviklingstiltak.

– Rådet er ganske ferskt, og så lenge vi får til noe og har noe å vise til vil vi kunne få flere interessert i de tingene vi jobber med. Nærmiljørådet vil kunne løfte saker av interesse for tettstedet Skei, saker som kan bidra til at Skei fortsatt skal utvikle seg til et godt sted å bo i Sunnfjord kommune, forteller Geir Heggheim.