Fagområde: Inkludering Tilflytting

Kommuner må gjøre mer for å beholde innvandrerne sine

Kommune, næringsliv og lokalsamfunn kan bidra mer til at innvandrere utvikler tilknytning og tilhørighet til sin nye bostedskommune.

26. april arrangerte Distriktssenteret og IMDi Sør seminaret Mangfold og sysselsetting – Hva skal til for at innvandrere blir? Til sammen møttes over 50 deltakere fra kommuner i Agderfylkene og Telemark, fylkeskommunene, NAV, Husbanken og lokalpolitikere for å lære om og diskutere hva som skal til for at innvandrere skal velge å bli boende på Sørlandet og i Telemark.

Stedstilhørighet kommer ikke av seg selv

Nylig ble studien «Derfor blir vi her» – innvandrere i Distrikts-Norge publisert, utarbeidet av NIBR på oppdrag fra IMDi og Distriktssenteret. Dette er en casestudie av kommunene Vestvågøy, Haram og Tynset som har undersøkt hva som skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere velger å bli boende i distriktskommuner. På seminaret fremhevet Susanne Søholt, forsker i NIBR, at innvandrere ikke har en innebygget stay-faktor. Kommune, næringsliv og lokalsamfunn må derfor bidra til å skape stedstilhørighet hos den enkelte. Hun trakk i denne sammenheng frem 15 forslag til gode grep for å fremme inkludering. Les mer om de gode grepene i Susanne Søholts presentasjon.

Songdalen for livskvalitet

Rådmannen i Songdalen kommune, Vidar Skaaland, presenterte utfordringer og muligheter kommunen har med utenlandsk tilflytting. Songdalen har et stort behov for arbeidskraft og Skaaland påpekte at kommunen derfor må bli flinkere til å utnytte ressursene hos innvandrerne. Skaaland var også opptatt av å se ulike innvandrerkategorier i sammenheng. Han hevdet at kommunen må skape tilhørighet hos alle tilflytterne, og at de som bosetter seg i kommunen må føle at de kan realisere sitt «livsprosjekt» der. Kommunen har visjonen «Songdalen for livskvalitet» og det må omfatte alle innbyggerne. I tiden fremover skal kommunen se nærmere på hvordan de jobber opp mot ulike kategorier innvandrere for å oppnå livskvalitet for alle.

Læring på tvers

Dialog var en viktig del av seminaret og deltakerne ble derfor satt sammen i grupper på tvers av organisasjoner for å utveksle erfaringer, lære av hverandre og for å komme med forslag til tiltak for at innvandrere skal ønske å bli boende. Av de forslag som kom opp i gruppearbeidet var å:

  • Utforme en helhetlig kommunal strategi for tilflytting
  • Satse på bedre og mer helhetlige boligløsninger for leie og eie
  • Mobilisere nabolag for nettverk og inkludering
  • Etablere fadderordninger
  • Sette fokus på kommunens ansvar og vilje til inkludering
  • Etablere flere språkpraksisplasser
  • Legge til rette for nettverksmøter mellom kommune og næringsliv

Hva vil deltakerne jobbe videre med

Til spørsmålet om hva kommunene og organisasjonene ville jobbe videre med etter seminaret var svarene blant annet at det må knyttes tettere bånd mellom bedrifter og de ressurser kommunene har til rådighet, kurs og praksis må ha rett innsatsnivå og at det må skaffes til veie flere boliger for leie/eie. Flere var også opptatt av at det må skapes tettere tilhørighet til bostedskommunene, innvandrernes ressurser må synliggjøres lokalt og kommunen må jobbe med vertskapsrollen hvor arbeid og språk står sentralt.