Fagområde: Bolig og bomiljø

Grong satser på bolig

I likhet med andre distriktskommuner opplever Grong utfordringer med å opprettholde folketallet. Egen boligavdeling er ett av tiltakene Grong setter inn for å møte denne utfordringen.

Aktiv boligpolitikk

Grong har gjennom flere tiår hatt en aktiv boligpolitikk og gjennomført mange boligprosjekter. Mye av innsatsen har skjedd gjennom Grong Boligstiftelse som er underlagt Grong kommune og har eksistert i over 20 år. Stiftelsen disponerer 35 boliger. I tillegg er 4 boliger ferdigstilte og innflyttet. Tilbudet består av ordinære utleieboliger, utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og flyktninger.

Grong Videregående Skole har etablert en ny sportsfiskelinje som tiltrekker seg elever fra hele landet. Grong kommune har derfor fått til et samarbeid med private aktører for å få bygd et leilighetsbygg for skolen. Bygget består av 16 hybler og 4 leiligheter. Bygget har fullt belegg, noe som vitner om stor etterspørsel. Leilighetsbygget er oppført uten statlige tilskudd. Ved å satse på bofelleskapsløsninger som er mindre arealkrevende per leietaker, og med 50 års nedbetalingstid på lån fra Husbanken, har prosjektet vært mulig å gjennomføre forteller rådgiver Sigve Hallager.

Boligetablering i distriktene

I 2012 kom Grong med i Husbankens satsing «Boligetablering i distriktene» og fikk 1,7 millioner kroner i tilskudd som skal vidrefordeles til private boligbyggere. Kommunen har mottatt 10 søknader på tilskudd til både et utleieprosjekt med fire enheter og eneboliger med uteleieenhet. Kommunen har arrangert informasjonsmøte om denne tilskuddstildelingen hvor 15 potensielle boligbyggere møtte. I tillegg har kommunen utarbeidet en boligbrosjyre med oversikt over virkemidler for boligbygging. Målet er, i følge Hallager, å få igangsatt bygging av 6-7 eneboliger i 2013.

«Grong-modellen» for bosetting av flyktninger

Kommunen bosetter mellom 5 til 20 flyktninger årlig, og de har arbeidet aktivt for å ha et tilrettelagt boligtilbud for flyktningene. Nesten halvparten av de kommunale utleieboligene disponeres av bosatte flyktninger. Mindreårige flyktninger bosettes etter en tretrinnsmodell. Først bosettes de i bokollektiv som er bemannet. Deretter går disse ungdommene på Namdal folkehøgskole, der de bor i hybelhus ved skolen og mottar oppfølging i boligen. De fleste fortsetter på videregående skole i Grong og bor i selvstendige leieboliger hvor de får boveiledning og leksehjelp. Dette har fått betegnelsen «Grong-modellen».

Egen boligavdeling i kommunen

Grong kommune er en av få kommuner i Norge som har egen boligavdeling. Fra å ha en teknisk seksjon som skulle drive boligarbeid mellom alle andre oppgaver, satser Grong fra i år på en egen boligavdeling med 3 ansatte. Boligavdelingen jobber tett sammen med kommunens servicekontor med oppfølging av leietakere og sammen med Flyktningtjenesten i forbindelse med bosetting av flyktninger.

Stikkord: