Bærekrafteksemplet Vang

Vang i Valdres jobber bevisst med bærekraftig utvikling. Her finner du aktører som viser veg, som Vinjerock, en bredde av engasjerte aktører og en kommuneadministrasjon som legger til rette for å jobbe helhetlig. Til sammen gir dette Vang god retning på bærekraftsarbeidet.

Vang i Valdres sett frå lufta. Foto.

Foto: vangivaldres.no

Det skjer som ringer i Vang i Valdres. Engasjementet for bærekraftig utvikling er til stede i næringsliv, i kommunen og i sivilsamfunn ellers, selv om det også i Vang finnes klassiske interessemotsetninger og dilemmaer knyttet til bærekraft.

Denne artikkelen er basert på undersøkelsen og rapporten Bærekraft i distriktskommuner (Skavhaug, Godal og Vangsnes 2022). 4 kommuner og Fjordkysten regionalpark deltok i undersøkelsen, til sammen 8 kommuner.

Vinjerock viser veg

Vinjerock – en utendørs musikkfestival arrangert på Eidsbugarden i Jotunheimen –  er et godt eksempel på hvordan kulturaktører kan være pådrivere og inspiratorer. Festivalen har i flere år vært fundert i bærekraftdimensjonene og bærekraftmålene ligger til grunn for valg som tas. Festivallederne ivaretar dette i alt fra overordnede perspektiver til detaljnivå. De har vært en foregangsfestival i Norge i så måte. Arrangørene dyrker blant annet festivalmat lokalt, og har egen kompost. Klimaavtrykket til festivalen er minsket betraktelig parallelt med at omsetningen har økt.

Stor publikumsmasse framfor konsertscene. Kveldstid. Foto.

Foto: vangivaldres.no

Dagens festivalsjef forteller at miljø og klima er viktige grunnsteiner i festivalen, og legger sin stolthet i at dette ikke bare er fagre ord. Vi ser at Vinjerock utgjør en inkluderende pådriver på øvrig samfunnsliv. Festivalen bidrar til identitetsbygging relatert til ansvarlig utvikling som ser ut til å engasjere og berøre både innad og utad i kommunen.

Vang kommune er aktivt med som støttespiller for Vinjerock, gjennom økonomiske ressurser, bistand til  praktiske ting og i form av moralsk støtte. Festivalen er en felles satsing på bærekraftig attraktivitetsbygging i området. Vi ser her at en festival kan utgjøre en viktig pådriver for bærekraftig bevisstgjøring og utvikling. I Vang ser dette ut til å skje gjennom godt og tillitsfullt samspill mellom ulike aktører innen næringsliv, frivillighet, utviklingsmiljø og kommune.

Innovangsjon – en viktig pådriver og koordinator

Utviklingsselskapet Innovangsjon er et samvirkeforetak med ideelt formål som skal bidra til samhandling på tvers av aktører og interesser i samfunnet. Det er to fulltidsansatte i selskapet, og de har et årlig tilskudd fra kommunen som gjør at de kan arbeide fritt og helhetlig og ikke bare ut fra enkeltoppdrag og bestillinger. De er tett på næringene og vektlegger god dialog. De ansatte setter pris på den frie rollen de har, som skal fremme både næring og trivsel i Vang.

Et overordnet mål er å involvere og inkludere alle i samfunnet. De arbeider strukturert med å inkludere tilflyttere gjennom faste arrangementer som de har klart å skape stor entusiasme for og deltagelse på. Innovangsjon arbeider med næringsutvikling, møteplasser, boliger og «blester» (synliggjøring og omdømmebygging) etter visjonen «Vang byggjer Vang». Innovangsjon har en helt dedikert rolle i det å «bleste» saker med en løsningsorientert vinkling. De viser fram lærlinger, forteller innbygger- og bedriftshistorier, de løfter fram de unge. Dette ser vi er en fin kobling til kommunens strategier og mål.

Daglig leder Dag Inge Bruflot og «Innovangsjonsminister» Ida Nordland Hillestad peker raskt på sammenhengen mellom arrangement og attraktivitet. Den logikken er ikke åpenbar for alle, hevder de. Kulturen kan være en større samfunnsbygger enn en hjørnesteinsbedrift, sier Bruflot.

Han reflekterer videre: «Festivalene har en klar appell til framtidas driftsform. Arrangørene har kontroll på kvaliteten i leverandørleddet. De fremmer offentlig transport. De arbeider helhetlig og i det ligger det et stort potensial. Festivalen utgjør en ledestjerne i samfunnet for øvrig, og tar alltid et steg videre. Så, det er bare å følge med». Innovangsjon ser at festivalen utgjør et viktig forbilde.

«Vi bør se hen til deres måte å modellere løsninger på, som kan gjelde mye annet. Det er mange små piloter i festivalen. De viser helt konkret praktisk bruk av FNs bærekraftsmål.»
Dag Inge Bruflot, Innovangsjon

Innovangsjon er lokalisert i kontorfellesskapet 1724 i sentrum av Vang. Lokalene er leid ut av kommunen. Her har mange andre også etablert seg: Gründere, hjemflyttere og tilflyttere med jobb i og utenfor Vang, deltidsinnbyggere med «fjellkontor» osv.

Bedrifter er mer spissa på bærekraft

«Enkeltbedrifter i Vang og i distriktet er langt framme med bærekraft som en overlevelsesstrategi», sier en av deltagerne i fokusgruppeintervjuene vi gjorde i forbindelse med Bærekraft i distriktskommuner. «På kommunalt og politikernivå, er de ikke like langt framme i skoen», sier en annen.

Det private oppleves å være mer frampå enn det offentlige. Det offentlige er mer på totaliteten mens bedriftene er mer spissa.

Vang Autoservice er et eksempel på en lokal bedrift med bærekraftsatsing. Alle ansatte kurses i framtidsretta og bærekraftige løsninger. Daglig leder Arve Wangensten er opptatt av at verdiskapingen må være kunnskapsbasert, og at alle ansatte må få tilgang til kunnskap for å kunne bidra til bærekraftig nytenking. «Vi må møte framtida hele tida, ellers er det slutt», sier han.

Bedriften er bevisst på ung rekruttering og tar gjerne samfunnsansvar gjennom eksempelvis entreprenørskapssatsing i skolen.

I intervjuet etterspurte Julie Forchammer, daglig leder i bedriften Klimakultur, om ikke ulike typer næringsliv kunne samarbeide mer på tvers? Hva om Vang Autoservice kan gi oss kurs, eksempelvis: Hvordan ta bedre vare på bilene våre?

«Vi må spørre oss selv om når vi driver med pisspreik og når gjør vi noe som virkelig virker.»
Julie Forchammer, Klimakultur

Kommunen som tilrettelegger

Vang kommune legger til rette for en rekke arrangementer og møteplasser generelt og er en aktiv pådriver for utvikling innen landbruk spesielt. Kommunen arrangerer fagdager og retter seg særlig mot yngre folk som vil realisere drømmen om egen nisjeproduksjon. Flere unge har kjøpt gård de senere årene i forbindelse med generasjonsskifte, eller de har satt i gang drift på et bruk som ikke har vært bebodd på ei stund.

«Det er blitt litt «hot» blant unge å bo i Vang»
Ida Nordland Hillestad, Innovangsjonsminister

Etter vår oppfatning føyer Vinjerock seg inn i denne helheten, og bidrar til at Vang framstår som et ungt og trendy samfunn.

Vi erfarer at kommunen støtter ildsjeler som evner å forstå samtida og omforme dette i konkret handling. Eksemplet Vinjerock viser hvordan det i fellesskap bygges stolthet rundt denne festivalen slik at den kan utgjøre en spydspiss og kraft innad og utad for Vang.

Selv om vi får inntrykk av at Vang utmerker seg med god samhandling, ble det i forbindelse med fokusgruppeintervjuet etterlyst mer av nettopp samhandling. Deltagerne ønsker å samles på tvers av interesser for å drøfte tema som bærekraftig utvikling. De satte stor pris på å høre hva andre tenkte rundt tematikken, slik en av deltakerne sa: «Mer av det, dette må vi gjøre med jevne mellomrom hvert eneste år. Det er av betydning å tenke stort og verdimessig sammen».