Samarbeidstesten

Dette enkle verktøyet hjelper deg som deltar i eller skal i gang med regionalt samarbeid om næringsretta samfunnsutvikling. Verktøyet bidrar til å øke bevisstheten om styrker og svakheter i samarbeidet.

4 personer jobber med grupperabeid rundt et bord. Foto.

Samarbeidstesten består av 10 påstander som deltakerne skal ta stilling til. Deltakerne gir skår på påstandene på en skala fra helt enig til helt uening. Testen kan brukes i alle faser av et samarbeid i både små og store grupper som:

  • styringsgrupper
  • større samlinger hvor også andre deltar
  • arbeids- og prosjektgrupper

Slik bruker du samarbeidstesten

Sørg for at hensikten med å gjennomføre samarbeidstesten kommer tydelig fram. Forklar hvorfor dere gjennomfører den, hva resultatene skal brukes til og hvordan de skal følges opp.

Prosessleder er ansvarlig for å forberede det som trengs av materiell, gruppesammensetning og tidsstyring.

Egenrefleksjon

Hver enkelt deltaker vurderer og gir en skår til påstandene i skjema over - på nett eller papir. Ha gjerne blanke ark eller annet klart til å notere stikkord om hvorfor de svarte som de gjorde. Minn deltakerne på at det i egenrefleksjonen er den enkelte sin oppfatning av samarbeidet som skal fram.

Anbefalt tidsforbruk 10-15 minutter.

Gruppedrøfting

Forberedelse. Skriv ut samarbeidstesten - gjerne i A3 format - til alle bordene.

Etter egenrefleksjon setter deltakerne seg sammen i grupper på 4-6 rundt hvert bord. Sett sammen grupper på tvers av kommuner, sektor etc. Pek ut en gruppeleder på hvert bord. Det bør være noen fra styringsgruppa, ledere av arbeidsgrupper eller andre med oppfølgingsansvar.

Hver enkelt deltaker i gruppa deler sine skår, som gruppeleder noterer. Vent med diskusjon til alle har delt.

Gruppa har nå fått et bilde av om det er stor spredning i oppfatning, og hvor det er dårligst skår. Dersom det er stor spredning i oppfatningen av en påstand, er det viktig å få fram hvorfor det oppfattes slik. Dersom noen av påstandene har dårlig skår (mange har svart «Helt uenig» eller «Stor grad uenig»), er det viktig å diskutere årsaken. Diskuter så langt det er tid, og foreslå mulige forbedringstiltak.

Gruppeleder bruker oppsummeringsark på bordene til å notere gruppas oppfatninger og årsaker, samt forslag til forbedringstiltak.

Anbefalt tidsforbruk ca 60 minutter.

Plenum

Dersom flere grupper som deltar i prosessen, tar gruppene utgangspunkt i sine valgte utsagn, og deler sine vurderinger og forslag til forbedringstiltak i plenum. Prosessleder samler inn oppsummeringsark med notater etter at alle gruppene har delt i plenum.

Anbefalt tidsforbruk 6 - 8 minutter pr. gruppe.

Oppfølging

Leder av samarbeidet oppsummerer økta. Diskutere hvordan det som har kommet frem best kan følges opp. Det er viktig å bli enig om:

  • hvilke tiltak bør raskt følges opp?
  • ansvarliggjøring - hvem følger opp hva?
  • hvilke arenaer eller møteplasser er aktuelle for videre oppfølging?

Dersom samarbeidet er i en tidlig fase, kan det være lurt å gjenta testen etter en tid. Det vil gi svar på om deltakerne oppfatter at samarbeidet er blitt bedre.

Dialog og tillitssjekken

Dersom testen viser at samarbeidspartnerne er enige om at det er behov for å styrke tilliten og dialogen, anbefaler vi å gå videre med Dialog og tillitssjekkenDette verktøyet er utviklet med bakgrunn i forskning på hva som styrker tillit og fremmer den gode dialogen.