Skjermbilder fra Instagra, Facebook og Youtube.

Bruker kommunene sosiale medier for å involvere og engasjere innbyggerne?

Sosiale medier er blitt en viktig informasjonskanal for kommuner. Det er bra. Men kan sosiale medier også fungere som en naturlig kanal for innbyggermedvirkning?

Kommunen legger ut samfunnsdelen i kommuneplanen på høring. Innbyggerne har mange gode ideer for fremtidig utvikling i kommunen og klare synspunkt på hvilke verdier og levekår som må vektlegges. Hvilke kanaler bør kommunen bruke for at innbyggernes stemmer skal bli hørt?

Innbyggernes innspill?

Kommunene er lovpålagt å legge til rette for deltakelse i planprosesser. Det betyr at de må involvere innbyggerne slik at deres innspill blir hørt i arbeidet med å planlegge kommunens framtid.

Folk er ulike og ikke alle stiller opp på folkemøter, som kanskje er det tiltaket flest kommuner bruker. Sosiale medier kan være en kanal for innbyggerdialog som bør prøves ut mer.

Mest brukt som informasjonskanal

Vi i Distriktssenteret er nysgjerrig på bruk av sosiale medier i norske kommuner, og hvordan kanalen blir brukt for å mobilisere innbyggere generelt og innvandrere og ungdom spesielt. For å undersøke dette nærmere, fikk vi hjelp av Alf Tore Meling i I all offentlighet til å finne fram til fylkeskommuner og fire kommuner vi tok kontakt med.

Enkelte av dem vi snakket med hadde brukt Facebook til å informere og dele lenker til høringer, men bruken avgrenset seg til dette. Det var i tillegg noen eksempler på kommuner som hadde brukt Facebook som dialogverktøy. Blant annet for å få innspill til ny kommunedelplan for kultur, få innspill fra foreldre om hvordan barnehagene kan bli bedre, innspill til trafikksikkerhetsplan og oppvekstplan og høringsrunde om utendørsarenaer.

Tørre å prøve

Sosiale medier er fremdeles lite utprøvd på mange områder. KS har gjennomført en undersøkelse som viser at sosiale medier gir bedre dialog med innbyggerne og økt innbyggermedvirkning i beslutningsprosesser.

Samtalene vi hadde viser at kommunene har mest erfaring i bruk av sosiale medier som informasjonskanal. Dette ble også bekreftet i studien Sosiale kommuner. Det kan være på tide å tørre og teste andre måter å bruke verktøyet på.

Rissa er en kommune som har utmerket seg. De bruker Facebook aktivt for toveis kommunikasjon, Instagram for å bygge lokal stolthet og omdømme og YouTube for å gi informasjon om kommunen og i utlysing av stillinger.

Uforløst potensiale

Meningsmålinger, folkemøter, innbyggerpanel og innbyggerinitiativ er noen av deltakelsestypene kommuner kan bruke. Ligger det et uforløst potensiale i sosiale medier for kommunene og fylkeskommunenes kontakt og dialog med innbyggere?

Kommunikasjonssjefen i Sarpsborg kommune, Pål Nilsen, påpekte når kommunens Facebook- side fikk mer enn 10 000 følgere at vi sannsynligvis bare har sett starten på at innbyggere og kommunen kommuniserer direkte med hverandre.

Bruken må tilpasses målgruppene

Hvordan kommuniserer kommunen med målgrupper som innvandrere og ungdom? En ny veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at målrettet varsling og invitasjon kan være avgjørende for å nå de som blir berørt av planen. Videre kan digitaliserte deltakelsesmetoder åpne og forenkle muligheter for å påvirke.

Flere aktører vi snakket med påpeker at de ser muligheter til å involvere innbyggerne gjennom sosiale medier. Potensialet er stort, men det er avgjørende at bruken av sosiale kanaler tilpasses de målgruppene man ønsker å nå.

Lokaldemokrati og kommunereform

Involvering av innbyggere er sentralt i arbeidet med kommunereformen. Som ekspertutvalget for kommunereform påpeker, får større kommuner konsekvenser for lokaldemokratiet. I arbeidet med lokaldemokrati, må man derfor sette fokus på hvordan vi skal møte demokratiutfordringen som større kommuner kan medføre. Det er viktig å diskutere hvordan både politisk deltakelse og deltakelse mellom valg kan videreutvikles.

KS sier i heftet Kommunestørrelse og lokaldemokrati at det ikke finnes en oppskrift på hvordan man skal få til godt lokaldemokrati, men at det er flere veier til god lokaldemokratisk styring. Distriktssenteret har valgt å starte med å se nærmere på sosiale medier og nærdemokratiske ordninger.

Vi i Distriktssenteret ønsker å være med å diskutere hvordan vi kan sikre lokaldemokratiet i fremtidens kommuner og lokalsamfunn. Det er ikke antall kanaler for medvirkning som betyr noe, men at de kanalene kommunen bruker fungerer slik at innbyggernes innspill tas med i beslutningsprosesser.

Hva mener du?

Har du forslag til hvordan kommunene kan bruke sosiale medier for å involevere innbyggerne i lokaldemokratiet? Vet du om eksempler på kommuner som gjør det allerede? Kom gjerne med kommentarer og innspill på Facebook-siden vår.