Fagområde: Samfunnsplanlegging
Illustrasjon. Hjerner lagt i høy stabel. Tegning.
Illustrasjon: Oddrun Midtbø.

Samarbeider om tettere kobling mellom plan og samfunnsutvikling

Distriktssenteret, Nordland fylkeskommune, og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om bedre kobling mellom kommuners utviklingsarbeid og planarbeid. Vi kaller det «Distriktskommune 3.0».

Høsten 2018 spurte vi kommunene og andre aktører om hvilke kunnskapsbehov de har. Svarene vi fikk ga et tydelig bilde av utfordringene:

 • vanskelig å lage effektive planer, involvere, og samskape
 • lav kapasitet
 • en fragmentert kommune

De minste kommunene har gjerne behov for omstilling, men samtidig har de liten kapasitet til å gjøre det. Samtidig ble det pekt på av kommunene at det finnes en del kunnskap, men denne blir ikke omsatt til praksis. Et prosjekt må derfor også handle om veiledningsrollen til aktører som Distriktssenteret, fylkeskommunene og andre. Distriktskommune 3.0 er resultatet av innspillene fra kommunene.

Prosjekt Distriktskommune 3.0

Prosjekt Distriktskommune 3.0 skal bidra med å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen. Hvordan kan man distriktskommuner jobbe godt med planlegging og utvikling med få ressurser? Hvordan kan planlegging gjøres enkelt og samtidig ha ønsket effekt?

«Kommune 3.0» viser til nye måter å jobbe på der samskaping og innovasjon står sentralt. I «Distriktskommune 3.0» utforsker vi hva samskaping betyr i de minste kommunene, og hvordan nye måter å jobbe på kan utløse kapasitet i denne konteksten.

Prosjektet består av et forskningsoppdrag, deltagerkommuner som får veiledning og tester ut nye måter å jobbe på, og et nettverk mellom deltagerkommunene.

Deltagerkommunene skal ikke bare blir forsket på – de skal også selv forske sammen med forskerne, fylkeskommunene, og Distriktssenteret. Deltakerkommunene skal lære av hverandre, og læring fra prosjektet danner grunnlag for anbefalinger til andre kommuner i hele landet.

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskapen om hvordan man kan forenkle samfunnsplanlegging i små kommuner, og hvordan små kommuner i større grad kan bli i stand til å nå sine mål. Målgruppe for kunnskapen er kommuner, fylkeskommuner, og andre statlige aktører

Partnere

Distriktssenteret har prosjektledelsen, og finansierer forskningsdelen av prosjektet. Nordland og Trøndelag fylkeskommuner er partnere og bidrar med sin veilednings- og plankompetanse. Forskningsoppdraget er tildelt Ruralis i samarbeid med Nordlandsforskning.

Seks kommuner deltar:

 • Grane
 • Dønna
 • Moskenes
 • Tydal
 • Holtålen
 • Røyrvik

Forskningsprosjektet

Ruralis og Nordlansforskning legger tankegodset fra tjenestedesign til grunn for sin tilnærming, som har følgende prinsipp:

 • Brukerfokus: Sluttbruker sine behov i fokus. Bruker her er definert som utviklere og brukere av samfunnsplanen: Kommunens ansatte og lokalpolitikere. Planens sluttbruker, de som samfunnsplanen er for, er innbyggerne. I kunnskapsutviklingsarbeidet er oppmerksomhet på hvem Distriktssenteret og fylkeskommunene når i sitt arbeid.
 • Sekvensiell: Elementer henger sammen og utvikles over tid.
 • Samskaping: Gode prosesser med involvering av aktører er avgjørende.
 • Synliggjøring: Synliggjøring og visualisering legger til rette for god samhandling og kommunikasjon mellom aktører
 • Helhet: Forstå helheten og ikke drukne i enkelte behov eller løsninger.

Forskningsprosjektet har fire faser

 1. Undersøkelse
 2. Analyse
 3. Ideutvikling
 4. Konseptualisering

Framdrift

I 2019 ble samarbeidet med Nordland og Trøndelag fylkeskommuner etablert, forskningsprosjektet ble lyst ut og tildelt, og pilotkommuner ble rekruttert.

Vi gir oss selv tid til å utvikle kunnskapen, og tid til å utvikle samarbeidet mellom alle parter. Januar 2020 markerer oppstarten av selve prosjektet. Prosjektet pågår hele denne planperioden, med avslutning i 2023.

Det vil foreligge en sluttrapport i 2023. Vi kommer til å dele erfaringer fra prosjektet underveis, både på nett og i annet formidlingsarbeid.