Fagområde: Bolig og bomiljø
Bilde av hus
Foto: Scanstockfoto
Foto: Scanstockphoto.com

Ønsker vekst, men mangler passende boliger

Kommunene jobber for å tiltrekke seg flere innbyggere og arbeidskraft. Mange gjør likevel ikke strategiske vurderinger om boligtilbudet sitt.

Mange distriktskommuner er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å sikre produksjon og verdiskapning. Arbeidsinnvandrere har ofte problemer med å skaffe seg bolig når de flytter til en distriktskommune. Kommunen mangler utleieboliger, og de som finnes har ofte et høyt prisnivå.

I den nye studien Boligpreferanser i distriktene, som Norsk Institutt for by -og regionalforskning (NIBR) har gjennomført på oppdrag fra Distriktssenteret, kommer det fram at kommunene de siste årene har gitt boligspørsmål lite oppmerksomhet. I den grad kommunene tar opp boligspørsmål, dreier det seg i stor grad om å opparbeide tomter og legge til rette for eneboligbygging i randsonen av kommunen.

Mer tilrettelegging for boligkjøp

Arbeidsinnvandrerne har større variasjon i boligpreferanser enn andre befolkningsgrupper. Dette skyldes varierende arbeids -og stedstilknytning relatert til midlertidige eller permanente arbeidskontrakter og varierende botid i kommunen.

I følge studien «Derfor blir vi her» som ble utført av NIBR i 2012 på vegne av Distriktssenteret og IMDi er det stor interesse og motivasjon blant innvandrere for å eie egen bolig. Denne studien viser et tydelig behov for mer informasjon om startlån, bostøtte og annen tilrettelegging for boligkjøp for alle grupper innvandrere. Det er også viktig med tiltak for å sikre at det ikke foregår diskriminering på leiemarkedet og at innvandrere har ikke har dårligere boforhold til en høyere pris enn det som gjelder resten av befolkningen.

Samarbeid med næringslivet

I kommunen Herøy i Møre og Romsdal har prosjektleder Camilla Storøy Hermansen tatt initiativ overfor næringslivet om et samarbeid for å løse boligutfordringene for arbeidsinnvandrere i kommunen. Herøy kommune har behov for utenlandsk arbeidskraft både innenfor leverandørindustrien og innenfor fiskeforedling. Det er stort behov for sentrumsnære leiligheter, både til leie og eie.

Det har vært avholdt møter med Næringsforum og Fosnavåg Shippingklubb som sier at de vil være med å legge til rette for flere utleieboliger for å sikre tilgang på arbeidskraft. Prosjektleder har dialog med lokale utbyggere om å bygge flere mindre leiligheter for utleie, hvor en løsning kan være at næringslivet forplikter seg til oppkjøp av noen leiligheter.

Nyansert etterspørsel

NIBR sier at en av årsakene til at kommunene ikke har brydd seg med boligspørsmål, er at frem til nå har boligmarkedet fungert relativt godt og etterspørselen har blitt dekket. Boligspørsmål er blitt private aktørers ansvar og anliggende. Nå har distriktskommuner behov for et mer mangfoldig boligmarked med flere utleieboliger og små eierboliger.

I dag ser vi at det det er en mer nyansert etterspørsel fra ulike befolkningsgrupper som har ulike behov og livsstilspreferanser. Selv om eneboliger fortsatt dominerer som ønsket boform etterspørres særlig små boliger som egner seg for førstegangsetablerere og de som ikke vet om de vil etablere seg fast i kommunen.

Hva kan kommunene gjøre?

NIBR kommer med noen anbefalinger til hva kommunene bør gjøre for å ivareta boligbehovet:

  • Kommunene bør ha en samlet oversikt på kommunens hjemmeside over eksisterende og planlagte boliger, småbruk, boligtomter og tomter under regulering
  • Kommunene kan gjennom reguleringsplaner regulere enkelte områder og eiendommer for utbygging av mindre boliger
  • Det er behov for større grad av interkommunalt samarbeid om boligutvikling der kommunene ser bolig og arbeidsmarked i en sammenheng
  • Det er behov for mer samarbeid mellom kommunene og privat næringsliv/arbeidsgivere om boliger til tilflyttere
  • Kommunene må utarbeide planer for boligtilbud og forventet boligbehov i kommune

 

Stikkord: