Fagområde: Stedsutvikling

Hva vil Helgeland med sine byer?

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Forslag til sentrumsplanlegging har vært presentert i flere artikler i lokalavisene på Helgeland. Svaret på hvordan byen skal formes må involvere mange og ulike aktører og kommunene må fokusere på medvirkning fra lokalsamfunnet.

Etter den nye Plan- og bygningsloven skal kommunene sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i planlegging med særlig vekt på deltakelse fra barn og unge i planprosesser.

Hva er et godt sted å bo?

I Bo – og flyttemotivundersøkelsen fra SSB/NIBR fra 2008 ble over 10.000 mennesker spurt om motivet for å bo og å flytte. Det har vært en markant endring siden 1970-årene. Tidligere var jobb den fremste grunnen til at vi valgte å bo eller flytte, nå er sted og miljø blitt avgjørende. At attraktive steder har blitt avgjørende for hvor vi velger å bosette oss bør også få følger for lokal samfunnsutvikling.

Stedsutvikling fremmer attraktivitet

Stedsutvikling handler om å skape gode steder for folk å leve. Samspillet mellom fysiske omgivelser, sosialt miljø, møteplasser, byggeskikk og bosteder utgjør stedsutvikling. God stedsutvikling krever en omfattende utviklingsprosess med medvirkning og forankring i dialog mellom kommune, innbyggere og næringsliv.

Gode eksempler

Distriktssenteret har utviklet en kunnskapsbase hvor vi har kartlagt en rekke stedsutviklingsprosjekter i hele Norge. Iveland i Aust-Agder, en kommune med 1200 innbyggere har de siste årene jobbet bredt med en omfattende stedsutviklingsprosess. Kommunen har invitert ungdom fra 10.klassetrinn til ”en sommer som byplanlegger”. Ved hjelp og støtte fra to arkitekter har ungdom fått lage arkitektmodeller av hvordan Iveland sentrum skal se ut. Forslagene blir nå tatt videre med i realisering av et nytt sentrum.

I Sogn og Fjordane har Flora kommune med 11.500 innbyggere utarbeidet en ny sentrumsplan gjennom en bred medvirkningsprosess. Kommunen har også fått utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse som viser hvordan ulike deler av befolkningen bruker by-rommet. Analysen skal være en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en ny kommunedelplan for Florø sentrum. I analysen blir det foreslått etablert et ”Bystrategisk samarbeidsforum” med representanter fra kommunen, næringsliv, reiseliv, kulturliv og frivillige foreninger.

Det er positivt at det setter fokus på sentrumsutvikling i Helgelandsbyene. Vi mener at svaret på hvordan byen skal formes må ligge hos mange og ulike aktører og at kommunene må fokusere på samarbeid og medvirkning for å gi svar på hva vi vil med våre Helgelandsbyer.