Fagområde: Næringsutvikling

Flere hender i nord

Ved å stimulere til at folk ønsker å bo i nord og tilrettelegge for arbeidsinnvandring, kan en få nok hender i arbeid i nord til å utvikle et bærekraftig næringsliv basert på naturgitte forutsetninger. Det trenger landsdelen, og det trenger Norge også i framtiden.

Eventbyrået XXLofoten har sentral plassering på bryggekanten i Svolvær

Eventbyrået XXLofoten har sentral plassering på bryggekanten i Svolvær
Foto: Halvor Hilmersen

Regjeringen vil føre en offensiv nord-områdepolitikk. Næringsutvikling skal være grunnlaget for aktivitet og bosetting i nord. Kompetansesenter for distriktsutvikling ønsker å sette fokus på det som er hovedutfordringen for at regjeringens visjon skal lykkes: Mangel på arbeidskraft generelt og kompetent arbeidskraft spesielt.

Kompetansesenter for distriktsutvikling ser på denne hovedutfordringen langs tre akser. For det første er arbeidsinnvandring helt sentralt for å styrke arbeidskraften. For det andre er livskraftige lokalsamfunn vesentlig for å ha tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft. Det tredje er utnyttelsen av de naturgitte forutsetningene i nord som grunnlag for eksisterende og nye næringer.

Redningsfolk

Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy uttalte at «Vi trodde at med et næringsliv som blomstret, så ville befolkningsveksten komme av seg sjøl. Men slik var det ikke». Det ble startskuddet for Herøys kraftige satsing på rekruttering og inkludering av arbeidsinnvandrere. Kommunen opplever nå befolkningsvekst og stabil tilgang på arbeidskraft til hjørnesteinsbedriften i kommunen. Statistisk sentralbyrå skriver: «Uten innvandringsoverskuddet fra utlandet ville 259 kommuner hatt nedgang i folketallet 2008-2011, takket være nettoinnvandringen var det kun 122 som fikk nedgang.»

Det betyr at å tilrettelegge for arbeidsinnvandrere og innvandrere er helt vesentlig for å sikre arbeidskraft i distriktskommuner. Kompetansesenter for distriktsutvikling har samlet sine erfaringer i heftet «Derfor blir vi her», som inneholder gode grep for å tilrettelegge for innvandrere uansett opprinnelsesland.

Vidunderbyen

En annen forutsetning for utvikling og vekst i nord er livskraftige lokalsamfunn. Gode tjenester, et fungerende boligmarked og meningsfull fritid styrker bosettingen. Lokal utviklingskraft finnes på plasser hvor kommunen samarbeider og samhandler med næringsliv, frivillig sektor og ildsjeler. For å bevare framtidstro og optimisme må sentrale rammebetingelser være på plass. Gode kommunikasjoner, tilgjengelige og gode utdannings- og helseinstitusjoner og et konkurransedyktig arbeidsmarked er alle komponenter for attraktive lokalsamfunn for boende og tilflyttere.

Alta i Finnmark har klart å skape et attraktivt og bredt arbeidsmarked og arbeidsplasser som får folk til å flytte til kommunen. Samtidig har man bygd et senter med gode møteplasser og lagt godt til rette for service og handel. Alta har hatt en målretta innsats for hvordan eksterne vekstimpulser kan gi vekstkraft lokalt, og ble av Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) kåret til en av landets fem mest innovative regioner i 2011.

Mulighetslandet

Nord-Norge har store naturgitte ressurser. Noen er kjente og gir god avkastning til både private og offentlige selskaper. Fiskeriressursene i havet er en lenge forvaltet ressurs, og kan med hell gi større avkastning på land i lokalsamfunnene. Vi ser at lokalt eierskap og ressurser har stor verdi, som eksempel bidrar oppdrettsfirmaet Nova Sea på Lovund både til lokalsamfunnet, til ansatte, eiere og kommunekassen i Lurøy.

Lyngen kommune ble kåret til årets næringskommune i Troms i 2013 for sin brede tilnærming til utvikling. Flere prosjekt for å skape gründerånd er startet opp, både i grunnskolen og i næringslivet. Et aktivt industrimiljø går foran og det satses for å bygge en ny næringshage for ytterligere å stimulere til entreprenørskap og nyetablering. Det satses friskt i både landbruk og fiske, og Lyngens sterke merkevarenavn for et aktivt friluftsliv blir utvidet med et samarbeid reiselivsaktørene i regionen i mellom.

Tur- og eventbyrået XXLofoten ble av Innovasjon Norge kåret til årets reiselivsbedrift i 2012 for sin innovative tilnærming til bruk av Lofotens allsidige natur. Eksemplene viser at nye næringer kan utvikles og «gamle» kan videreutvikles ved de rette grepene.

Ved å stimulere til at folk ønsker å bo i nord, samt tilrettelegge for arbeidsinnvandring kan en få nok hender i arbeid i nord til utvikle et bærekraftig næringsliv basert på naturgitte forutsetninger Det trenger landsdelen, og det trenger Norge også i framtiden.

Denne bloggposten har også stått som kronikk i Avisa Nordland 21/11-2013