Fagområde: Tilflytting

Bykle vokser raskere enn byene – det skulle ingen tru!

Denne artikkelen er arkivert. Enkelte opplysninger kan være utdaterte.

Bykle kommune øverst i Setesdal hadde i perioden 2005 – 2009 en prosentvis klart større befolkningsøkning enn storbyene Oslo, Trondheim, Bergen Stavanger og Tromsø. Med en befolkningsvekst på 108 innbyggere tilsvarer dette en årlig vekst i folketallet i denne distriktskommunen med over 3%. Ikke nok med det; Statistisk Sentralbyrå har prognosert en ytterligere befolkningsvekst i Bykle kommune i perioden 2009 – 2019 på hele 25 prosent

Eksemplet Bykle representerer grunnlag for læring og inspirasjon for alle som er opptatt av distriktsutvikling.  Vi kan blant annet slå fast at en betydelig befolkningsvekst i en distriktskommune er mulig på tross av relativ lange avstander fra større byer og sentra.

Videre at det innenfor en og samme distriktsregion kan være store forskjeller i befolkningsutvikling mellom kommunene.  Dernest at netto innvandring fra utlandet forklarer befolkningsvekst i flere distriktskommuner de siste årene, men at Bykle i tillegg utmerker seg med både positivt fødselsoverskudd og positiv innenlands flytting. Det siste som en av svært få distriktskommuner de siste 4 årene. Sist, men ikke minst at befolkningsvekst i distriktskommunene ikke kommer tilfeldig og i særdeleshet ikke av seg selv.

”Sentraliseringen fortsetter” er overskriften i Statistisk Sentralbyrås (SSB) nylig offentliggjøring av folketallsutviklingen i alle landets kommuner i perioden 2005 til 2009. Her vises det blant annet til at bosettingsmønsteret i Norge blir stadig mer sentralisert, og at andelen av folkemengden som bor i de mest sentrale kommunene fra 1980 til 2009 har økt fra 61 til 67 prosent.

Så tilbake til Bykle. Kommunale planer kan ofte være kjedelig og lite inspirerende lesing. Det er definitivt ikke tilfelle med kommuneplandokumentet for Bykle 2006 – 2018. Både illustrasjoner og tekst skaper inntrykk av en kommune som er på offensiven og inviterer til vekst. I forordet skriver blant annet ordfører Kay A. Jeiskelid; ”Vi har kome langt i Bykle, og har vist at vi får ting til, sjølv om vi er ein utkantkommune. Vi må sette oss i førarsetet og vere aktive pådrivarar i utviklingsarbeidet. Vi ønskjer å være ein del av utviklinga, og å opne opp for nye perspektiv, tankar og trendar. ”

Bykle kommune har over mange år hatt store inntekter fra vannkraftutbygging. God kommuneøkonomi har vært av stor betydning for utviklingen av reiselivsnæringen i kommunen. 2400 hytter og leiligheter, med Hovden som et tyngepunkt, bidrar sterkt til sysselsetting og verdiskaping langt utover kommunens grenser.   Store kommunale kraftinntekter er selvsagt en fordel når kommunal infrastruktur og kommunale tjenester skal utvikles og tilbys innbyggere og tilreisende. Dette er imidlertid åpenbart ikke en tilstrekkelig betingelse for å oppnå befolkningsvekst i distriktskommuner. De fleste ”kraftkommuner” i utkant-Norge har de siste årene opplevd befolkningsnedgang.

Motivene for å flytte og bo endrer seg både over tid og alder. I den store bo- og flytteundersøkelsen, gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norsk Institutt for By og Regionalforskning (NIBR) i 2008, er folk spurt om motivene for å flytte og bo.  Denne undersøkelsen slår fast at stedets attraktivitet betyr mye for hvor folk vil bo. En ren jobbmotivert flytting er ikke så vanlig som før og kvaliteter med stedet betyr mer enn før. Fokus på å gjøre seg attraktiv er viktigere enn noen gang. Hva som skaper attraktivitet har vi enda ikke noe fullgodt svar på. Telemarksforskning har som eksempel  i sitt arbeid med  ”attraktvitetsbarometeret”  forsøkt å dokumentere andre årsaker til flytting enn endring i arbeidsmarkedet. Her blir blant annet høy boligbygging, kafétetthet og gode pendlingsmuligheter pekt på som faktorer som fremmer et steds attraktivitet.  Uavhengig av ulike indekser og barometer; det som alltid kjennetegner steder som lykkes med nærings- og samfunnsutvikling er at det står enkeltpersoner, kall dem gjerne ildsjeler, bak initiativene og tiltakene. Kommunens ledelse er med for fullt og innbyggerne er med som både heia- og dugnadsgjeng.  Dette ser ut til å være tilfellet også i Bykle kommune.

Nasjonalt kompetansesenter for Distriktsutvikling (Distriktssenteret) er etablert av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) med formål å bygge og dele kompetanse til beste for utvikling av attraktive lokalsamfunn i distrikts-Norge. Med til sammen 20 ansatte er vi etablert med avdelinger i Sogndal, Alstadhaug og Steinkjer.Distriktssenteret legger stor vekt på å stimulere den lokale skaperkraften og å bidra til å  ”løfte” kommunene som lokalsamfunnsutviklere.  Bykle kommune har med sin utvikling de siste årene vist at lokal utviklingskraft og bredt lokalt engasjement gir positive resultater. Med de visjoner, ambisjoner og strategier som er nedfelt i kommuneplan og ikke minst forankret i innbyggerne gjennom involverende prosesser, vil Bykle fortsette å lykkes i årene fremover.

Denne bloggen er også publisert i Nationen.