Tranøy kommune – Troms

Tranøy kommune ligger på Senja med spredt bosetting og mange bygder langs kystlinja og i innlandet. Kommunen er kjent for sitt allsidige kulturliv med mange aktive lag og foreninger.

Foto: Reidun Aspmo.

Barn og unge er viktige i alle lokalsamfunn; på Tranøy vokser de opp med mye kultur og flott natur. Foto: Reidun Aspmo.

Primærnæringer har vært enerådende, men i dag finnes det et allsidig næringsliv som favner både jordbruk, fiske, oppdrett, prosessindustri, service og turisme.

Utfordringene

Den største utfordringen er å stabilisere eller øke folketallet. Helt siden 1950-tallet har statistikken pekt nedover. I 1986 var det 2130 innbyggere, i 2013 er fasiten 1525. Prognosen for 2027 er 1378, dersom ikke kommunen klarer å snu trenden.

Næringslivet i kommunen har stort behov for å rekruttere kompetent arbeidskraft, bedre infrastruktur, bedre utdanningsmuligheter og risikovillig kapital.

Løsninger

Kommunen har oppdaterte kommuneplaner, både samfunnsdel med handlingsplan og arealplan. Dette er viktige styringsdokumenter som er tatt i bruk for å styre i mot felles mål, og jobbe systematisk i forhold til de utfordringene og mulighetene som finnes.

De legger vekt på fire hovedsatsingsområder:

  • Boligpolitikk og boligbygging
  • Næringsutvikling
  • Folkehelse
  • Barn og unge

Disse områdene er konkretisert gjennom 14 strategier og 47 tiltak. Tranøy har ansatt en prosjektleder i halv stilling for Småkommuneprogrammet.

Distriktssenteret mener

– Tranøy har planene sine på plass. Nå må de mobilisere for å sette disse ut i live. Da må de spille på alle ressursene sine, både politikere, næringsliv og positive ildsjeler. Distriktssenteret kan være sparringspartner i arbeidsgruppa for småkommuneprogrammet og i arbeid med medvirkning og stedsutvikling, sier Aina Sofie Brox, rådgiver ved Distriktssenteret.

Les statusvurdering fra Tranøy.