Roan kommune – Sør-trøndelag

Pågående arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og utsikter til en storstilt vindkraftutbygging bør utnyttes til å samle innbyggerne og skape en sterkere vi-følelse på tvers av bygdesamfunnene i kystkommunen på Fosen.

Roan kan bli en av Norges største vindkraftkommuner. Her fra Bessakerfjellet vindkraftverk. (Foto: Joar Hauknes)

Roan kan bli en av Norges største vindkraftkommuner. Her fra Bessakerfjellet vindkraftverk. (Foto: Joar Hauknes)

Utfordringene

Sentrale aktører i Roansamfunnet peker på mangel på vi-følelse og lite samarbeid om samfunnsutvikling på tvers av bygdesamfunnene i kommunen som den største utfordringen i arbeidet med en positiv samfunnsutvikling.

Spredt bebyggelse, ikke noe naturlig sentrum, relativt store reiseavstander internt i kommunen, skolestruktur med 3 barneskoler og sterkt grendesamhold og dugnadsånd i for eksempel lokalsamfunnet Bessaker, gjør det utfordrende å skape ett «Roan-lag» som trekker i lag og står samlet i arbeidet med samfunnsutvikling i hele kommunen.

Det finnes mye utviklingskompetanse både i kommuneadministrasjonen, i næringslivet og i frivillig sektor, men mange peker at det ligger et stort potensial i å samhandle bedre. Dette gjelder både overfor næringslivet og mellom kommunene på Fosen.

En stram kommuneøkonomi, nå på ROBEK-lista, gir lite handlingsrom til å prioritere utviklingsarbeid som ikke er lovpålagt. Dette har blant annet resultert i at stillingen som næringskonsulent er tatt bort. Kommunens ledelse er imidlertid offensiv i sin tankegang, og er bevisst på at det går an å få til god samfunnsutvikling på tross av relativt dårlig kommuneøkonomi.  Kommunen har da også ved flere anledninger vist evne til å legge til rette for næringsutvikling.

Et enda tettere samarbeid med næringslivet og potensielle investorer kan også bidra til å skape flere muligheter.

Kvalitetene

Et kreativt og løsningsorientert næringsliv, stor dugnadsånd når man er blitt enige om å skape noe, samt en relativt åpen og inkluderende holdning til innflyttere blir pekt på som tre gode kvaliteter ved Roan-samfunnet i dag.

Distriktssenteret mener

– Det pågående arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og utsiktene til å bli en av landets største vindkraftkommuner bør utnyttes til å skape en samlet utviklingskraft i Roan-samfunnet på tvers av bygdene.

– Det bør skapes flere arenaer som samler hele kommunens innbyggere og næringsliv.  Det ligger åpenbart et potensial for en bedre samhandling både innad i kommunen og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse på tvers av kommunens organisasjon, næringsliv og frivillig sektor. Dersom en lykkes med dette vil dagens kvaliteter ved Roan-samfunnet bli ytterligere styrket, sier Torbjørn Wekre, rådgiver ved Distriktssentret.

Les mer: