Økt utviklingskapasitet gjennom nyskaping og samskaping

Sømna kommune fikk i 2022 pris fra KS for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. En svært aktiv frivilligsentral, en ressurssterk pensjonistforening og organisasjonsutvikling i kommuneadministrasjonen er noen av ingrediensene bak prisen.

Hvitt hus med et skilt hvor det står frivillig på.

Frivilligsentralen i Sømna.

Demografi skaper behov for nye grep

Sømna kommune er en typisk distriktskommune med voksende andel eldre innbyggere. Kommunens ressurser er begrenset, også når det gjelder administrativ kapasitet. Med begrensede ressurser og kapasitet blir samskaping og nyskaping en viktig faktor for Sømna. Innovasjon eller nyskaping er å iverksette noe nytt som skaper verdi for innbyggerne og samfunnet. Noe nytt og nyttig som er nyttiggjort. I samskaping bringes kunnskap, ressurser og erfaringer sammen fra innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger og bedrifter. Løsninger utvikles sammen med involverte innbyggere i stedet for til dem.

I Sømna har kommunen tatt i bruk utviklingskapasiteten som befinner seg utenfor rådhuset. I tillegg har kommunen gjennomført organisasjonsutvikling som har bidratt til bedre partssamarbeid, tverrfaglig samarbeid i kommuneadministrasjonen, bedre virksomhetsstyring og økt kompetanse om endrings- og utviklingsledelse.

Portrettbilde av en mann som står foran et maleri.

Dag Erling Bjøru er en av flere engasjerte pensjonister som jobber med å løse boligutfordringene på Sømna.

Samskaping for å løse boligutfordringer for eldre på Sømna

Pensjonistforeningen i Sømna har i to år jobbet med realisering av ti boligenheter for eldre med velferdsteknologiløsninger. Forhåndssalg vil bli igangsatt så snart endelig valg av tomteareal er foretatt.

Les om hvordan Sømna jobber for å løse boligutfordringene

Pensjonistforeningen som pådriver

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalte i mars 2023 at «Like viktig som at samfunnet omstiller seg, er at hver av oss tar ansvar for egen alderdom. Det innebærer at vi må planlegge for fremtidig boligsituasjon». Dette har pensjonistforeningen i Sømna ved styremedlem og teknologiambassadør Dag Erling Bjøru tatt initiativ til å gjøre noe med.

Pensjonistforeningen tok kontakt med kommunen og en lokal utbygger, Blå bolig som er en ferdighusprodusent med forhandlere flere steder i landet. Bakgrunnen er at mange eldre på Sømna har utforinger knyttet til at boligen de bor i ikke er tilrettelagt og at mange bor utenfor kommunesentrene med lang vei til butikk og offentlige tjenester. Dette er også utfordrende for hjemmesykepleien i kommunen at boliger ikke er tilrettelagt og at eldre bor spredt. For den enkelte kan den spredte bosettingen også føre til isolasjon og at det blir vanskeligere å delta på ulike aktiviteter.

Sømna har i dag underkant av 2000 innbyggere. I likhet med mange andre distriktskommuner er tallet på innbyggere over 65 år forventet å øke. Innen 2025 er det estimert at Sømna får 110 flere innbyggere over 65 år. I kommunens planstrategi for perioden 2020-2023 er et tema befolkningsutvikling med søkelys på eldre. Fremtidsbilde er at eldre skal bo hjemme lengst mulig noe som krever egnede boliger, samspill med frivilligheten, brukerinvolvering og velferdsteknologi.

Initiativet fra Pensjonistforeningen har blitt tatt godt imot i kommunen. Kommunen har sagt seg villig til å bistå med at prosjektet blir realisert samt med reguleringsendringer og grunnavståelse. Kommunen vil også vurdere kjøp av en eller flere av boligene.

Sentrumsnære boliger i rekke

Ti boliger skal etableres på en sentrumsnær tomt med gangavstand til butikk og offentlige tjenester. Boligene vil være på ca. 100 kvm. Boligene vil være universelt utformet og ha fellesareal og parkering. De er tilrettelagt for enkel montering av smarte velferdsteknologiløsninger når behovet oppstår. Dette er for eksempel digitalt tilsyn fra kommunens omsorgstjeneste, hev/senk kjøkken, tilrettelagt for rullestol, og skinner for takheis. Boligene vil også ha vannbåren varme med isfrie utganger. Prosjektet vil ha fellesløsninger som skal skape et godt sosialt miljø, fellesareal og et uteområde som blir satt av til parsellhager. Pensjonistforeningen er i kontakt med SINTEF teknologi om prosjektet.

Finansieringsmuligheter og organisering

Pensjonistforeningen har også kontaktet Husbanken som skisserer en finansieringsordning  gjennom etablering av et borettslag hvor hver enhet finansieres av et innskudd og en fellesgjeld. Fellesgjelden kan utgjøre maksimalt 75 % av kostnadene, og kan finansieres med lån fra Husbanken. Innskuddet kan også finansieres med startlån fra kommunen hvis det skulle være vanskelig med privat finansiering. Husbanken kan også finansiere selveierboliger i sameie. Den enkelte kan få lån på inntil 85% av kjøpesummen i Husbanken gjennom lån til livsløpsboliger eller lån til miljøvennlige boliger.

Pensjonistforeningen har vært i dialog med et boligbyggelag, som er positiv til å forvalte dette borettslaget. Dialogen med kommunen, utbygger og boligbyggelaget fortsetter. Prisfastsetting og utlysning er forventet å skje i 2024.

Utfordrende markedssituasjon i mange distriktskommuner

I en rapport fra NOVA og Oslo Met skrevet på oppdrag fra Husbanken sier forskerne:

«Det er stor forskjell mellom vilkårene til eldre på boligmarkedet i distriktskommunene, og eldre som nyter godt av mer velfungerende boligmarkeder i mer sentrale strøk. I distriktene er det færre egnede alternativer for eldre på boligmarkedet, og vi argumenterer derfor for å prioritere utviklingen av eldreboligpolitikk i distriktene.

Tidligere studier har pekt på at markedssituasjonen eller såkalte tynne boligmarkeder kan innebære at eldre i spredtbygde kommuner mangler alternativer til en frittliggende enebolig, dersom de ønsker å flytte til en bolig tilpasset en alderdom med nedsatte funksjonsevner. I den grad slike alternativer eksisterer, vil de ofte være kostbare i forhold til hva de kan forvente å få for boligen de eventuelt kan selge på det lokale boligmarkedet».

Distriktssenteret mener at dette initiativet fra Pensjonistforeningen i Sømna kan være til inspirasjon og læring for andre distriktskommuner og kan svare ut problemstillingen som NOVA/Oslo Met peker på med mangel på alternative boligløsninger i distriktskommuner.

Kommunens øvrige engasjement – aldersvennlige boliger og bomiljø

Både administrasjon og folkevalgte er opptatt av å finne gode boligløsninger for eldre på Sømna. Kommunen vil i begynnelsen av 2024 starte arbeidet med en boligpolitisk handlingsplan hvor boliger og boligløsninger for eldre vil være et sentralt tema. I et stedsutviklingsprosjekt på Berg hvor kommunen har leid inn Rambøll som konsulent, er det forslag om fortetting i Berg sentrum i form av et «omsorgstun» med samlokaliserte leiligheter med fellesløsninger. Dette er i tråd med ønske om at eldre skal kunne bo hjemme lenger og kan forebygge ensomhet som følge av at mange eldre bor spredt i kommunen.

I Sømna sin samfunnsdel av kommuneplanen sies det «at det skal legges til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig». Det samme sier regjeringen i sin «bo-trygt-hjemme-reform». Kommunen jobber nå med en områderegulering og en skisseplan for Berg etter at det har vært gjennomført stor grad av innbyggerinvolvering med ungdom, eldre, næringsliv og andre beboere i området.

 

En kvinne står inne på en klesbutikk. Hun holder en rød genser og rundt henne henger det masse klær. På genseren hennes står det "Frivillig".

Daglig leder i Frivilligsentralen, Wenche Fjerdingøy, har ansvaret for mange aktiviteter i Sømna, blant annet salg av brukte klær i lokalene til Frivilligsentralen.

Frivillighetskommunen Sømna

Sømna kommune ble i 2022 kåret til Årets frivillighetskommune av KS. Frivilligsentralen i Sømna er et godt eksempel på hvordan en kommune bidrar til at frivilligsentralen blir en viktig samfunnsutvikler som skaper trivsel for innbyggere og styrker identitet, samhold og samarbeid i kommunen.

Les om hvordan Sømna jobber med frivillighet

Kommunen som tilrettelegger for frivillighet

Både politikerne og administrasjonen i Sømna anerkjenner verdien av frivillighet og ildsjelenes betydning for lokalsamfunnet. Forslag og ideer fra frivilligheten blir møtt med åpent sinn og vilje til å se muligheter og finne gode løsninger.

De folkevalgte har tydelig strategi og prioriterer ressurser. De har satt frivillighet på dagsorden i kommunestyret og vedtatt en frivillighetsstrategi. Kommunestyret bevilger årlig driftsstøtte til frivilligsentralen som koordinerer kommunens frivillige arbeid. Kommunen holder leie av kommunale lokaler svært lav eller gratis for lag og foreninger.

Kommuneadministrasjonen bistår ofte lag og foreninger teknisk og faglig. Administrasjonen følger opp kommunens vedtatte frivillighetsplan, blant annet gjennom strukturert arbeid med formell samarbeidsavtale med frivilligsentralen, faste samarbeidsmøter og god dialog.

Sømna kommune ble kåret til årets frivillighetskommune i 2022. I denne videoen får du se noe av arbeidet som gjøres av frivilligheten og kommunen. 

Sømna Frivilligsentral som samfunnsutvikler

Sømna kommune har er egen frivillighetsstrategi som er forankret i kommunens samfunnsplan der Sømna Frivilligsentral er en hovedsatsing. Enhet for oppvekst og kultur sørger for utbetaling av tilskudd og oppfølging av samarbeidsavtalen med Sømna Frivilligsentral. I samarbeidsavtalen mellom Sømna kommune og Sømna Frivilligsentral står det at “frivilligsentralen skal bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.” I verdiplattformen står det at frivilligheten skal næres av lyst og skal være åpen for alle og ha en viktig rolle i å utvikle lokalsamfunnet.

Sømna Frivilligsentral er et viktig bindeledd mellom kommunen frivillige lag og organisasjoner i Sømna. Frivilligsentralen bidrar til sosiale møteplasser, tilbyr en rekke aktiviteter og tjenester for innbyggerne i kommunen. Forebyggende arbeid er en viktig satsning, og psykiatrikafeen hver fredag er godt besøkt og betyr mye for de som kommer dit. I tillegg arrangerer Sømna kommune i samarbeid med frivilligsentralen to ganger i året Frivilligforum der lag og foreninger inviteres til samarbeid og dialog for å se på muligheter og utfordringer i Sømna. Sømna kommune deler også ut en årlig frivillighetspris.

Frivilligsentralen bidrar til trivsel for kommunens eldre

Leder for pleie- og omsorgsavdelingen Ingalill Wallin Nilsen skryter av frivilligsentralen og deres ja- holdning som betyr mye for eldre og brukere i eldreomsorgen. Dagsenteret er nå et fast tilbud på dagtid for eldre og drives av to ansatte i kommunen i samarbeid med frivilligsentralen. På dagsenteret serveres frokost, middag og det tilbys aktiviteter og tilrettelegges for både trening og transport. Tidligere ordfører Hans Gunnar Holand sier at Dagsenteret er et godt eksempel på frivillig samarbeid som har bidratt til å få til et etterlengtet tilbud i kommunen. I samarbeidsavtalen med kommunen er det nedfelt at frivilligsentralens aktiviteter skal være et supplement til offentlige tjenester. Ansatte i Sømna kommune mener at frivilligsentralen bidrar til at eldre kan bo i egen heim lenger. Frivilligsentralen organiserer blant annet frivillige som hjelper med praktiske ting som utkjøring av matvarer fra butikken og sosiale møtepunkt.

Flere vi har intervjuet omtaler daglig leder på frivilligsentralen Wenche Fjerdingøy som en ildsjel som aldri sier nei og stadig kommer med kreative initiativ og forslag. For eksempel har hun akkurat startet et demenskor. Nilsen sier at samarbeidet mellom helse- og omsorgsektoren i kommunen og frivilligsentralen er avklart, strukturert og evalueres jevnlig.

Frivilligsentral som eies av lag og foreninger

Frivilligsentralen i Sømna ble opprettet i 2007, først som et andelslag, deretter som et samvirkeforetak. I 2023 ble de registrert som en forening i Frivillighetsregisteret. Hele tiden har frivilligsentralen vært forankret i lag, foreninger og privatpersoner gjennom eierandeler og styrerepresentasjon. Kommunen har fast en representant i styret. Frivilligsentralen har en fast stilling med Wenche Fjerdingøy som er daglig leder. Hun skryter av kommunen og sier hun blir møtt med åpenhet og anerkjennelse. Når man brenner for jobben sin, så blir man stolt av å bli lagt merke til. Jeg inviteres til stadighet til andre fylker og kommuner for å fortelle om arbeidet med frivilligsentralen i Sømna, forteller Fjerdingøy. Det var også hun som sammen med ordføreren mottok prisen som Årets frivillighetskommune i 2022 på vegne av Sømna kommune.

Tilbyr varierte aktiviteter og tjenester for innbyggerne

Da Wenche Fjerdingøy var på jobbintervju hadde hun med seg en liste over alt hun ville få til. Hun fikk jobben, flyttet til Sømna og har fortsatt planer om nye aktiviteter.

“Frivilligsentralen skal være mer enn et skilt på en vegg”

 – Wenche Fjerdingøy, daglig leder Sømna Frivilligsentral

Frivilligsentralen serverer gratis kaffe hver dag og tilbyr møtelokaler for lag og foreninger. Hvis noen kommer med en idé, så sier hun aldri nei, men hjelper dem å prøve det ut. I årsmelding for 2022 står ulike aktiviteter i regi av frivilligsentralen beskrevet:

 • Frivillighetsmessa
 • Sykkelturen
 • Matkjøring
 • Håndballskole
 • Sommerskole
 • Bruktbutikk
 • Gåturer
 • Dagsenter for hjemmeboende eldre
 • Samarbeid med Nord-Norsk pensjonistskole
 • Folkehelse/Friluftsuka
 • Solkroken (kaffestund på Solkroken bofelleskap)
 • Hjelpere på SOS
 • Bagasjeromssalg
 • Innsamlingsaksjoner
 • Stand på Sømnamessa
 • Bytting av bøker
 • Konfirmantnatteravn
 • Postkassetrimmen
 • Handletur til Brønnøysund for hjemmeboende eldre i Sømna
 • Adventstida i Sømna
 • “Servicekontor” (for småjobber og samordner også med kommunen, NAV og Sømna IL om utstyrssentral, utlån av håndball- og fotballsko, arrangering av Frivilligforum og aksjonen “Hjertevarme”)

Frivilligsentral som nav for samarbeid

Frivilligsentralen er et nav i samarbeidet mellom kommunen og de femti lag og foreninger som er etablert i Sømna. I tillegg koordinerer frivilligsentralen frivillig innsats i kommunen. Hvis noen i kommunene har behov for hjelp, for eksempel til snømåking, så finner frivilligsentralen en person som kan bistå. Slik får man koordinert og planmessig innsats ovenfor eldre innbyggere som trenger hjelp og de som sliter med psykisk helse. Nå lages det til en garasje for mekking og Wenche Fjerdingøy planlegger flere aktiviteter for ungdom.

Fjerdingøy har så langt god tilgang på frivillige, men påpeker at det er utfordrende å rekruttere unge frivillige.

“Om noen ringer meg og trenger hjelp til noe, så fikser jeg det stort sett. Jeg kjenner jo alle, og vet hvem som bor nærmest.”

– Wenche Fjerdingøy, daglig leder Sømna Frivilligsentral

Prioriterer utvikling og innovasjon

Samskaping handler om å hente ut nytteverdier mellom de samskapende partene, som de ikke klarer å hente ut når de jobber hver for seg. For å lykkes med samskaping må alle være villige til å justere måten de organiserer seg på. Alle må være motivert for å gi noe til de andre. Men like viktig er det at de rigger seg for å ta imot noe også. Samskaping krever at partene kommuniserer godt, har høy bevissthet om maktforhold og roller, og viser vilje til endring.

Sømna har koblet folk, aktiviteter, kunnskap og idéer på nye måter, på tvers av virksomheter og grupperinger. En av kjerneverdiene i Sømna kommune er at de skal “vise vilje til å samarbeide med andre, både internt og eksternt for å bygge gode felleskap bygd på tillit”. De har valgt å prioritere utvikling og innovasjon for å møte fremtidens velferdsutfordringer, og har forankret dette i sin frivillighetsstrategi. Som et resultat av denne prioriteringen og et systematisk samspill mellom politikk og frivillighet, får Sømna styrket identitet, samhold og samarbeid i kommunen, selv om de har begrensede ressurser.