Kapasitetsutfordringer i Nesseby

Nesseby kommune har lykkes på mange felt, men sliter med kapasitet til å drive en målrettet og ønsket utvikling.

Nesseby kommune i Finnmark med 900 innbyggere har positiv vekst i både innbyggertall og i deler av næringslivet. Særlig imponerende er tilveksten av unge mennesker som vil eie og drive fiske fra egen båt. Der hvor næringen ellers sliter med rekruttering har Nesseby lykkes.

– Særlig viktig har tilskuddsordningene vært, kommunen kan yte 150 000 og Sametinget kan yte inntil 300 000 til ny båt og og driveren av det kommunale fiskemottaket, Norway Seafood, yter det samme som det offentlige i et svært gunstig lån, forteller næringsutvikler Odd-Arne Dikkanen i Nesseby kommune, – det har ført til at vi nå har 24 registrerte fiskere mot 12 i 1996.

Fiskerihavn i Nesseby

Fotograf: Halvor Hilmersen

Dikkanen understreker også viktigheten av det kommunalt eide fiskemottaket.
– Fiskerne kan levere fisk her i Nesseby, og vi har bygd ut kaikapasiteten og fasilitetene for å drive bedre service for fiskerene.
Han berømmer også driveren av mottaket, Norway Seafood, for å være med i satsingen
– Låneordningen Norway seafood gir er basert på at tilbakebetaling er knyttet til levering, altså en del av lotten, slik at i gode tider betaler fiskerne på lånet, mens de har avdrags og rentefrihet hvis de ikke leverer, sier Dikkanen og legger til – Det forutsetter selvfølgelig levering til Norway Seafoods anlegg.

Lokalmat

– Vi har flere lokale matprodusenter som alle er for små til å satse på et eget foredlingsanlegg, men som i sum kan drive et med eget råstoff, forteller Dikkanen, – så vi jobber nå med å se på ulike måter å løse dette på, for eksempel gjennom bolystprosjektet «Made in Varanger» hvor de ulike produsentene kan leie seg inn på dagsbasis for å forelde produktene, være seg rein, villsau og sau.

Utfordringer

Nesseby trenger en bedre sentrumsplan for Varangerbotn, bedre tilrettelegging for næringslivet, vi må jobbe med det psykososialet miljøet i bygda og sørge for større grad av universiell utforming for å tilrettelegge for alle. Kommunen møter utfordringer for å jobbe måltrettet med dette:  – Vi mangler både kapasitet og kompetanse innen samfunnsutvikling, prosess- og utviklingskompetanse, sier Dikkanen.
– Vi har en samfunnsdel av kommuneplan som burde vært revidert for å bli et bedre redskap for styring, og vi må oftest kjøpe prosjektledelse eksternt for å kjøre prosjekt.

Mer kompetanse

Vi ønkser å bruke deltagelsen i Småkommuneprogrammet til å styrke vår egen kompetanse på disse områdene slik at vi kan drive gjennom prosesser og prosjekt på egen kjøl for å gjøre Nesseby til en bedre kommune å bo i og være attraktiv for næringslivet.

Fotograf: Halvor Hilmersen Ingebjørg Ittelin Finnmark fylkeskommune, Odd-Arne Dikkanen, Nesseby kommune og Kai Kilvær, Finnmark Fylkeskommune

Fotograf: Halvor Hilmersen. Ingebjørg Ittelin Finnmark fylkeskommune, Odd-Arne Dikkanen, Nesseby kommune og Kai Kilvær, Finnmark Fylkeskommune