Grane kommune – Nordland

Det skjer mange positive tiltak i Grane; husbygging, næringsutvikling og satsing på nye møteplasser.

Grane satser bl.a på fast ansatt på et bolystprosjekt med fast ansatt prosjektleder. (Foto: Rune Stabbforsmo)

Grane satser mellom annet på et bolystprosjekt med fast ansatt prosjektleder. (Foto: Rune Stabbforsmo)

– Vår største utfordring har vært et synkende innbyggertall år for år, som igjen medfører til reduksjon i statlige inntekter. Dette skyldes både svak næringsutvikling og egentlig lav byggeaktivitet. De som ønsker å bosette seg i kommunen har vansker med å skaffe seg leiebolig i en etableringsfase, forteller rådmann Lars Kapskarmo.

Næring og teknisk på samme avdeling

– Vi har gjort flere tiltak for å forandre dette bildet: Tidligere næringskonsulent er erstattet med et Grane Næringsutvikling as (GNU) der Grane kommune har 51% av aksjene. I dag består firmaet av en fast ansatt daglig leder og en ansatt som arbeider med diverse prosjekt; kommunen har styrelederen i styret. Grane dekker mellom annet lønna til daglig leder. Alt av forvaltningsoppgaver tilknyttet skog og landbruk ligger på vår interne næringsavdeling, som er koblet sammen med teknisk avdeling.

Lokalisert utenfor kommunehuset

– GNU er plassert utenom kommunehuset i vår lokale filial av Sentrum næringshage, avdeling Trofors. Der finner man også et regnskapskontor, et privat lederfirma, en nasjonalparkforvalter for Lomsdal/Visten og en prosjektleder for samme park ansatt av Grane kommune. Parkens kommuner, Fylkesmann og Fylkeskommune deler på lønnsutgiftene. Varighet for prosjektet er tre år.

Stimulere til husbygging

– For å stimulere til økt husbygging ble det i 2012 prøvd et tiltak der inntil fem nybyggere kunne søke Grane kommune om tilskudd til bygging av ny bolig. For enebolig var beløpet kr 200 000,- og for bolig med utleieenhet ytterligere tilskudd på kr 150 000,-. I tillegg fikk de velge fritt tomt i kommunale boligfelt. Gratis tildeling. Konkret resultat: I 2012 ble det oppstartet bygging av fem boliger. Ordningen ble videreført også nå i 2013. Nye fem har fått innvilget tilskudd. Denne gangen med mulighet også utenfor kommunalt boligfelt, men selvfølgelig innen kommunen, smiler han.

Folk flytter inn

– Flere av de som startet opp i 2012 har nå flyttet inn, mens andre er på veg mot ferdigstilling. Med samme intensjon har vi lånt midler fra Husbanken slik at vi etter søknad og samhandling med lokal bank, vurderer og innvilger startlån der det er nødvendig. Også utbedringslån der det er nødvendig. Dette blir administrert av vårt NAV-kontor.

– Kombinert med dette har vi etablert et ”Bolystprosjekt” med deltidsansatt prosjektleder. Prosjektleder lønnes av midler tildelt av Nordland Fylkeskommune, og skal målrettet jobbe for blant annet å hindre fraflytting.

Distriktsenteret mener

– Grane har en del utfordringer som er typisk for distriktskommuner, som for eksempel demografisk sårbarhet med underskudd på unge mennesker. Denne gruppen er viktig for både folketallsutvikling og arbeidskraft. Samtidig er kommunen næringsmessig sårbar, men har likevel en solid basis innen et mangesidig og variert næringsliv, sier rådgiver ved Distriktssenteret – Halvor Hilmersen.

Les statusvurderingen fra Grane.