Gode grep for å styrke tillit i utviklingsprosesser

Tillit kan brukes som en strategisk fordel i regionale utviklingsprosesser. Her viser vi deg hvordan det er mulig å påvirke tillit mellom aktører.

Det er viktig å være bevisst hvordan tilliten mellom sentrale aktører påvirker samarbeidet og hvordan den kan styrkes. Felles mål og målforståelse, forankring, holdninger, gode prosesser og rammen for samarbeidet er fem punkter som har betydning for tilliten mellom aktørene. Disse fem punktene er det mulig å påvirke.

Felles mål og målforståelse

Skap et felles målbilde. Vær konkret og presis i målformuleringene. Da unngår en at målsettinger tolkes på flere måter avhengig av eget ståsted og egne særinteresser. Målforståelse handler om å sørge for at alle sentrale aktører som omfattes av samarbeidet forstår målene på samme måte.

Forankring

Forankring kan ikke vedtas. Bruk god tid og sørg for dialog både med lokale politikere (formannskap/ kommunestyret) og med administrasjonen i kommunene. Unngå at forankringen av de regionale samarbeidsprosessene/-prosjektene bare strekker seg til de som er representanter i styringsgruppene. God forankring sikrer økt kunnskap, legitimitet og handlingsrom fra de en representerer. Da reduseres også sjansen for å bli «skutt ned på hjemmebane». Forankringsjobben er en løpende aktivitet. Etter valg kreves det nye runder med bred forankring.

Gode holdninger

Gode holdninger er avgjørende for tilliten i samarbeidsrelasjoner. Å møte andres meninger med respekt, og ville hverandre vel er tillitsskapende. Vær åpen og ærlig og utvis raushet i praksis. Dersom enkeltaktører har en egen agenda, og tenker og handler kun ut i fra sin egen kommunes interesser og ikke til det beste for regionen, vil tilliten svekkes.

Gode prosesser

Gode prosesser med tid til å bygge mellommenneskelige relasjoner er viktig for samarbeidet. Synliggjør og konkretiser fordelene med å være i lag – felles «vinn-vinn». Start gjerne med fellestiltak som raskt gir synlige resultater. Framsnakk det alle oppfatter som vellykka samarbeidsprosjekter.

Lag positive rammer

Lag rammer for samarbeidet der deltakerne trives. Sett av nok tid til uformell prat – det er viktig med humor og å ha det moro i lag. Å bli kjent med hverandre på nye måter er også tillitsskapende.

Gjør punktene til en del av utviklingsarbeidet

Skal dere i gang med, eller står dere midt i en utviklingsprosess? Vi anbefaler at dere er bevisst på og arbeider godt med disse fem punktene. Da vil dere oppleve at tilliten i samarbeidet styrkes.

Bakgrunn: Byregionprogrammet

Disse gode grepene er utviklet på bakgrunn av erfaringer og kunnskap som 60 deltakere fra 24 byregioner bidro med, på den nasjonale nettverkssamlingen i Byregionprogrammet i februar 2016. Deltakerne ble utfordret til å komme med gode grep som markant kan styrke tilliten i samarbeidsrelasjoner i regionale utviklingsprosesser.

Forskningsleder Helge Svare fra Arbeidsforskningsinstituttet og ordfører Solveig Vestenfor fra Ål i Hallingdal innledet:

Helge Svare: Tillit i nettverk
Solveig Vestenfor: Regionalt samarbeid – eg + dykk = oss?

Deltakerne på arbeidsøkta var ordførere, rådmenn, næringssjefer, prosjektledere og etatsledere i de deltakende kommunene.