Flatanger kommune – Nord-Trøndelag

– Kommunen må bli mer attraktiv. Målet er å få folk til å velge Flatanger, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Flatanger har fra 2000-tallet opplevd en betydelig vekst i antallet fritidsboliger og overnattingsdøgn. (Foto: Flatanger kommune)

Flatanger har fra 2000-tallet opplevd en betydelig vekst i antallet fritidsboliger og overnattingsdøgn. (Foto: Flatanger kommune)
Foto: on 1.00

– Hva er de viktigste utfordringene i din kommune som småkommune? – Jeg kan svare kort med et ord, sier ordføreren; “økonomi”, som hovedutfordring, men det vil nok ikke gi noen mening. Svaret vil bli mye mer sammensatt og vil også avhenge av om vi skal tenke kortsiktig eller om vi skal se lengre fram.

Lange perspektiv

– I vårt område har det bodd mennesker de siste 9000-10 000 årene. Som ordfører ønsker jeg først og fremst å se framover, og mitt mål er at vi fortsatt skal ha en aktiv utvikling. I et slikt perspektiv er våre utfordringer at kommunen er attraktiv som bosted og arbeidssted, og at unge familier med barn i barnehage- og skolealder velger å bli boende eller flytte til kommunen. Et velfungerende samfunn er avhengig av mennesker i alle aldersgrupper, sier ordfører Bjørkås.

Mangler utviklingskapasitet

Flatanger er en kystkommune, med store naturgitte ressurser og muligheter innen marin sektor.
– Spesielt på kortere perspektiv har vi en kjempestor utfordring. Ved vår største arbeidsplass, som er basert på slakting og videreforedling av oppdrettstorsk, er det usikkert om framtidig råvaretilgang.

En stor utfordring er å etablere nye arbeidsplasser med utgangspunkt i de naturressursene vi har. Mye er utnyttet, men det er alltid mange flere muligheter vi skulle ha jobbet med. Utviklingskapasitet både hos det offentlige, men ikke minst hos de flinkeste næringsutøverne, blir satt litt til side, til fordel for de daglige gjøremål, mener Bjørkås.

Nye næringer krever ny infrastruktur

– En annen stor utfordring er gode kommunikasjoner. Vi mangler gode veiforbindelser langs kysten. Ny næringsutvikling er naturbasert og gir behov for transport, mens eksisterende veier har som hovedformål å komme til nærmeste by og videre til sentralveinettet, forklarer ordføreren. – Mobil og breibånd er viktig for næring, men også for bolyst, legger han til.

Kommunen er i gang

Flatanger kommune har satset sterkt på utbygging av skoler, flerbrukshall og har svømmebasseng i drift.
– Vi er i gang med utbygging av barnehagen, nettopp for å ha så gode og attraktive oppvekstvilkår som mulig, avlutter ordføreren.

Kommunen har fra 2000-tallet opplevd en betydelig vekst i antallet fritidsboliger og overnattingsdøgn, noe som har lagt grunnlaget for endel nye arbeidsplasser. Det er om lag 700 hytter og fritidsboliger i kommunen. Av utenlandske turister ferierer særlig mange tyskere i Flatanger.

Distriktssenteret mener

– Flatanger har de siste årene blitt mer næringsmessig sårbar. Den største utfordringen er at det er langt til neste arbeidsmarked. Kommunen ligger isolert til og står også utenfor samkommunearbeidet til nabokommunene i Namdal. Vi tror at kommunen med noe ekstra hjelp har potensiale til å komme videre og på sikt samarbeide mer med nabokommunene, sier tidligere rådgiver ved Distriktssenteret, Gunnar Winther.

Les statusvurderingen fra Flatanger