Fagområde: Stedsutvikling

Finalesteder for Attraktivt sted i 2014

Kongsberg, Mandal, Svolvær, Holmestrand og Jessheim kom til finalerunden i Statens pris for attraktivt sted i 2014. Kongsberg gikk av med seieren, men det er mye å lære av de andre stedene. Les her juryen mener de gjør riktig for å utvikle stedet til et attaktivt sted å bo, arbeide og besøke.

Gå direkte til omtale av Mandal – Svolvær Holmestrand Jessheim.
Gå til omtale av vinnerstedet Kongsberg.

Mandal

«Juryen mener Mandal har en kompakt byutvikling der kommunen setter seg i førersete og styrer utviklingen i et nært samarbeid med næringsliv og frivillige.»

Nytt kulturhus og gangbro i Mandal sentrum. Foto: Distriktssenteret

Nytt kulturhus og gangbro i Mandal sentrum. Foto: Distriktssenteret

Mandal er en Sørlandsby med en kommunestørrelse på rundt 15 500 innbyggere. Byen er en av landsdelens eldste byer med sin sørlandsidyll med hvite husrekker og trivelige handelsgater. Bygningsmiljøet med 600 verneverdig hus i sentrum er godt ivaretatt, og kommunen har utarbeidet egen veileder for bevaringsområder og tilbud om kurs i restaurering for byens innbyggere. Juryen vil berømme kommunen for deres arbeid og omsorg for å ivareta byens historiske identitet over mange år.

Byen er bygd opp rundt elv, sjø og strender, noe som er en høy attraktivitetsfaktor for byen. Sentrum har gode naturlige forutsetninger for bosetting med nærhet til sjø, og det er tilrettelagt for badestrender i gåavstand fra sentrum.

Kommunen har en sterk og bevisst rolle til utviklingen av byen. Planarbeidet fremstår som ambisiøst, tydelig og retningsgivende, og med høy bevissthet om å legge premisser for utbyggers interesser. Juryen mener kommunen har høy plankompetanse og at det er gjort mange riktige grep med  utvikling og fortetting i sentrum.

Åpningen av nytt kulturhus «Buen» i 2012 med tilhørende ny gangbro over elva, har endret bybildet i Mandal, og er starten på flere store transformasjonsprosesser. Gangbroen har gjort nye store areal tilgjengelig som Mandal kan bruke til å utvikle byen videre innenfor et kompakt og tett sentrum.

Lekeplass ved kulturhuset i Mandal. Foto: Distriktssenteret

Lekeplass ved kulturhuset i Mandal. Foto: Distriktssenteret

En moderne og attraktiv kvartalslekeplass er bygget på utsiden av kulturhuset og har allerede blitt et viktig møtested for lek, sosialt samvær og aktivitet. Denne sentrale plassen sammen med planene om originale vanntilknyttede lekeaktiviteter på byens strender, tilrettelegging for sykling og den planlagte møteplassen for ungdom ved starten av broen, signaliserer at barn og ungdom er et satsingsområde i den fysiske planleggingen i Mandal, både for byens barn og unge og for byens gjester.

Planer om nytt hotell i sjøkanten ved siden av kulturhuset er i spennende prosess mellom kommune og utbygger. Juryen mener at utformingen av dette bygget er viktig og har positivt registrert at kommunen legger vekt på høy arkitektonisk kvalitet i planprosessen for det nye hotellet.

Byggingen av kulturhuset løser også ut nye attraktive og sentrumsnære boligområder for byen på denne siden av elven. Områdene med nedlagte industrihaller skal transformeres og gjøres om til boligområde. Totalt er det lagt til rette for 1500 ny boenheter i sentrum. Juryen mener kommunen har et bevisst forhold til å stimulere boligmarkedet slik at det inneholder et variert tilbud med ulike kostnadsnivå, noe som er viktig for ulike brukergrupper.

Nytt kjøpesenter er under bygging i ene ytterkanten av sentrum, og nytt parkeringsareal skal bygges i fjellhall. Kommunen har et sterkt samspill med handelsnæringen, og det jobbes for å binde sammen det nye kjøpesenteret med eksisterende gågate i sentrum gjennom å gjøre gangforbindelsen mer attraktiv og funksjonell. Det er lagt stor vekt på å beholde detaljhandelen innenfor sentrum. Juryen vil gi honnør til den lokale handelsstanden som viser en høy bevissthet om sentrumskvaliteter og deres vilje til samarbeid med kommune og frivillige om felles utvikling. Juryen mener at den trivelige gågata, opparbeidet med brostein og tidsriktig materialer og detaljering, er idyllisk og forsterker Mandals identitet som et attraktivt handelssted. Dette er viktig for å opprettholde og ivareta en levende sentrumshandel i Mandal.

Kommunen har sikret seg rettigheter til området langs sjøen gjennom hele sentrumsområdet. Her var det etablert promenade på deler av strekningen, men etter juryens oppfatning er det behov for å stramme opp gatebilde og trafikkløsninger for å gjøre gata langs sjøen mer attraktivt og funksjonell som en trivelig møteplass. Bygging av bro fra sentrum til kulturhuset binder de nye transformasjonsområdene tett til det historiske sentrum. Broen var meget kontroversiell og ble godkjent med en stemmes overvekt i bystyret. At politikere valgte å gjennomfører dette prosjektet, som i dag er et  selvsagt og logisk grep for byens fremtidig utvikling, på tross av massiv motstand fra innbyggere og politiske miljøer, er et forbilde for andre kommuner.

Juryen mener Mandal har en kompakt byutvikling der kommunen setter seg i førersete og styrer utviklingen i et nært samarbeid med næringsliv og frivillige. Det blir vektlagt kvalitet,  plankompetanse og gode analyser som grunnlag for planlegging og utvikling.

Gå direkte til omtale av Mandal – Svolvær – Holmestrand – Jessheim.
Gå til omtale av vinnerstedet Kongsberg.

Svolvær

«Gjennom å satse på tetthet har byen tatt noen strategiske veivalg som har vist seg å være svært gode.»

Kaifronten i Svolvær sentrum. Foto: Distriktssenteret

Kaifronten i Svolvær sentrum. Foto: Distriktssenteret

Svolvær ligger i Vågan kommune i Lofoten og kommunen har 9 250 innbyggere. Svolvær er Lofotens mest urbane og tette småby, og er i sterk utvikling. Næringsgrunnlaget i Lofoten er langt mer sammensatt enn for ti år siden med en sterk økning i turisme og servicenæringer,  samtidig som de tradisjonelle fiskeriene og mekanisk industri også har styrket seg.

Det er bygget mye i sentrum, med betydelige investeringer fra offentlig og privat hold, både gjennom opparbeidelse av et velfungerende torg, nye boliger og nytt kombinert kulturhus og hotell. Gamle sjøbuer er restaurert og ivaretatt og blir brukt i restaurantbransjen. Torget er hjertet av byen, og fungerer som en møteplass. Kafeer og butikker vender ut mot torget, og bidrar til å gjøre stedet levende. Et viktig element for Svolvær er at Hurtigruta legger daglig til kai midt i sentrum, noe som genererer mange besøkende som vandrer i sentrum.

Kommunen har lagt vekt på høy utnyttelse av bygningsvolum langs brygga i sentrum med næring i første etasje, og leiligheter over. Skipsverft og andre tradisjonelle sjørelaterte næringsvirksomheter er en viktig del av bybilde med arkitektoniske utformede bygg, sammen med de lokale fiskebåtene som ligger til kai ved torget. I tillegg er naturen med de høye fjellene som omkranser byen, sterkt nærværende i bybilde, noe som gjør stedet attraktivt for både turister og innbyggere.

Juryen mener tettstedet Svolvær har et fargerikt, frodig og mangfoldig særpreg. Et lite sted i et stor landskap. Det intime og tette sentrumet er med å gi stedet et bilde av egenart og identitet i Svolvær. Lyssetting av fiskehjellene på kvelden er et eksempel på kunstneriske uttrykk som bygger opp om den stolte identiteten til historien til stedet.

Svolvær har kjøpesenter og volumkrevende handel helt inne i sentrumsområdet. Dette området er nå i utvikling, og fortettes og fornyes gradvis både med boliger og næringslokaler. Juryen mener en viktig utvikling av Svolvær sentrum vil være å stramme opp struktur på gateløp og parkering fra torget og opp mot byens kjøpesenter. Dette vil binde sentrum sammen, samtidig som dagens mangfoldige bybilde ivaretas.

Ny videregående skole er under bygging i sentrum. Juryen vil gi Solvær positiv tilbakemelding på at offentlige bygg og servicefunksjoner som skoler, kulturskole, kulturhus, bibliotek har fått sentral plassering i sentrum. Dette er viktige grep for å sikre at sentrum brukes av ungdommer i hverdagen og at bygningsmassen kan åpnes for flerbruk og synergi. Det er også forbilledlig at offentlige investeringer brukes i sentrum for å bidra til utvikling og trivsel.

Byen er profesjonelle på reiseliv og tar rollen som vertskap for aktiviteter på internasjonalt nivå i samspill med lokale krefter – VM i skreifiske for å nevne ett eksempel.

Juryen mener at Svolværs utvikling bærer preg av byens tradisjon som et tett sentrum henvendt mot havet. Det er spennende at det tradisjonelle næringsgrunnlaget føres videre, og at samarbeidet mellom de ulike aktørene er fruktbart, tolerant og produktivt. Gjennom å satse på tetthet har byen tatt noen strategiske veivalg som har vist seg å være svært gode.

Gå direkte til omtale av Mandal – Svolvær – Holmestrand – Jessheim.
Gå til omtale av vinnerstedet Kongsberg.

Holmestrand

Havnen i Holmestrand sentrum. Foto: Inger Christensen

Havnpromenade i Holmestrand sentrum. Foto: Inger Christensen

Holmestrand ligger i Vestfold fylke, og kommunen har rundt 10 500 innbyggere. Byen Holmestrand ligger ved fjorden, presset inn på en smal stripe av land, under en markant fjellskjæring. Dette betyr at byen er delt i to nivåer av topografien i landskapet med bysentrum liggende nede ved sjøen, mens skoler og flere av boligfeltene ligger oppå fjellet.

Holmestrand har en lang og stolt historie som industristed, og en mer komplisert historisk rolle som offer for gjennomgangstrafikk. De siste tre tiårene har byen opplevet en renessanse, ikke minst fordi E18 ble lagt utenom sentrum. De siste årene har byggingen av en ny togtunnel med en ny stasjon inne i fjellet bak byen, åpnet for nye muligheter for byens utvikling. Kommune, næringsliv og frivillig sektor har arbeidet med å utnytte den nye situasjonen maksimalt. Flere gode ideer er i ferd med å bli materialisert. Ikke minst fortjener kommunen honnør for sin vilje til å investere ekstra kommunale midler i en fjell-heis som gjør at stasjonen inne i fjellet kommer adskillig nærmere flere av kommunens innbyggere. Dette tiltaket vil gjøre stedet mer attraktivt som bosted ved at det binder sammen bysenteret ved havna og boligfeltet som ligger oppe på toppen av fjellskjæringen. Dette er et miljøtiltak som vil redusere biltrafikken, øke handel og attraktiviteten til sentrum og den generelle trivselen i byen.

Juryen mener Holmestrand kommunen er et forbilde i sin styring av handelslokaliseringer til sentrum. Dette er en vesentlig egenskap ved utviklingen av byen, og gjør at det blir mer attraktivt for investorer som vil bygge flere boliger og næringslokaler nede ved havna.

Kommunen planlegger med en vekst på 1,5 % som følge av at de kommer tettere på Oslo og et større arbeidsmarked i 2016 med nytt Intercitytog. Kommunen har hatt en god dialog med næringsliv og investorer om utvikling av sentrumskvartalene nede ved havna, med tanke på fortetting med kvalitet, høy utnytting og med stor vektlegging på offentlige uterom. Juryen opplever at ambisjonsnivået i Holmestrand er høyt med en gjennomtenkt og framtidsrettet planlegging for tett byutvikling med næring, boliger, fritid og handel i en god kombinasjon.

For å få god kvalitet på krav om areal til lekeplasser, har kommunen inngått avtaler med utbygger om å etablere kvartalslekeplasser. Her har kommunen forhandlet fram eksemplariske løsninger der en gjennom å betale pr boenhet, får god kvalitet og mer attraktive lekeområder for barn og unge i boligområdene.

Juryen mener også at Holmestrand har vært eksemplariske i sitt arbeid med å utvikle en sammenhengende havnepromenade gjennom sentrum. I tillegg har en aktiv båtforening sammen med kommunen og private investorer, utviklet en stor småbåthavn med høy miljøsatsing til en kostnad av ca 100 millioner kroner. Denne fine velkomsten via sjøveien gjør at Holmestrand kommer på kartet for de mange som ferdes i fritidsbåter langs kysten. Havna blir også en attraktiv møteplass for fastboende og besøkende, og styrker stedets naturlige tilknytning mot sjøen.

Gå direkte til omtale av Mandal – Svolvær – Holmestrand – Jessheim.
Gå til omtale av vinnerstedet Kongsberg.

Jessheim

«Juryen mener kommunen utmerker seg i å spille på lag med næringsliv og frivillig sektor.»

Rådhusplassen i Jessheim sentrum. Foto: Silje Wiger Hestnes

Rådhusplassen i Jessheim sentrum. Foto: Silje Wiger Hestnes

Jessheim ligger i Ullensaker kommune, som har rundt 32 500 innbyggere. Siden Gardermoen åpnet i 1998, har kommunen fått 14 000 nye innbyggere. Jessheim er blant de stedene som har sterkest befolkningsvekst i Norge, noe som har gitt stedet og kommunen helt spesielle utfordringer.

Det er et sterkt samarbeid mellom kommunen og senterledelsen på Jessheim storsenter. Offentlige funksjoner som rådhus og kulturhus ligger rett overfor senteret med bare en parkeringsplass i mellom. Senteret, sammen med frivillige lag og organisasjoner, står for mange av aktivitetene i sentrum som konserter, festivaler og opplevelser. Senteret er opptatt av at spisesteder skal være utadvent mot gateplan. Det er også et utendørs torg i tilknytning til senteret der det er arrangement hver eneste helg.

Jessheim representerer med dette ikke en klassisk byform. Stedets moderne karakter er grodd fram rundt et stort, sentralt plassert kjøpesenter. Å omkranse kjøpsenteret, og se det som ressurs og ikke som problem, er en gjennomgående strategi i kommunens arbeid. De færreste vil hevde at Jessheim er slående vakkert, men ingen kan unnslå at Jessheim utvikles med betydelig tetthet og mange urbane kvaliteter. Jessheim har et stort mangfold av funksjoner i sentrum og i årene som kommer, vil Jessheim ta stadig mer preg av å være en by.

Juryen mener kommunen er målrettet og lager realistiske, men også ambisiøse planer for hvordan Jessheim kan utvikles videre. Juryen stiller samtidig spørsmål om de ulike utviklingsprosjektene mangler en helhetlig og samlende plan med en klar prioritering. Juryen vil gi kommunen honnør for at de jobber med planer for gågate hvor biler og parkering ved rådhuset skal under bakkenivå, og legger til rette for mer sykkel, gå og kollektivtrafikk. Dette vil bidra til å skape attraktive offentlige uterom og bedre betingelser for en levende handlegate utenfor kjøpesenteret. Utgangspunktet med å ha en jernbanestasjon så nærmt rådhuset, gjør at det ligger godt til rette for å utforme sentrum mer på gående sine premisser.

Arealpolitikken er gjennomarbeidet og speiler stor forståelse for både kommunens og Jessheims rolle i Osloregionen. Kommunen har i mars 2013 vedtatt et Boligbyggeprogram som kartlegger tilgjengelig areal for boligbygging. Dette vil bidra til å sikre forutsigbarhet for utbyggere og kommunen selv i arbeidet med å dekke boligbehovene som følger av den sterke veksten kommunen opplever. Juryen mener dette er et interessant eksempel på hvordan en slik kartlegging kan gi grunnlag for å vurdere hvilke boligprosjekter som kan styrke byer og tettsteders attraktivitet med tilgang på sentrumsnære tjenester.

Kommunen har 47 idrettslag med nesten 15 000 medlemmer. Det er et tett samarbeid med idrettsrådet og kommunen rundt utvikling av idrettsanlegg i hele kommunen. Idretten viser et beundringsverdig samfunnsengasjement rundt arbeidet med barn og unge i kommunen.  Det er etablert en fadderordning som idrettsrådet forvaltere på en enkel og ubyråkaratisk måte, som skal sikre at alle barn og unge får anledning til å delta i idrettstilbudet. Idretten jobber også for å gi barn og unge aktiviteter i vinter- og høstferier, og de jobber med tilbud til uorganisert ungdom og har egne svømmekurs for innvandrerjenter.

Juryen mener kommunen utmerker seg i å spille på lag med næringsliv og frivillig sektor.

Gå direkte til omtale av Mandal – Svolvær – Holmestrand – Jessheim.
Gå til omtale av vinnerstedet Kongsberg.

Les mer om Statens pris for attraktivt sted.