Fagområde: Bolig og bomiljø

Disse får tilskudd til boligtiltak i distriktene

Husbanken og Distriktssenteret har i fellesskap valgt ut 25 prosjekt som får totalt 21 millioner kroner i støtte.

Dronebilde av et hus. Skog og fjell i bakgrunnen.

Som del av satsinga “Sats på Skjåk” har kommunen bygd 4 boliger, og utviklet en prøvebo-ordning knyttet til boligene. Nå skal prosjektet løftes videre.

Tilgang til egnede boliger og gode bomiljø for unge og eldre er viktig for velferd og utvikling av gode, livskraftige steder og lokalsamfunn. Mange distriktskommuner har små boligmarked, lav omsetning av boliger og lite nybygging. Lav tilgang på boliger gjør det vanskelig å holde på og trekke til seg innbyggere og arbeidskraft.

Fra 8,5 millioner til 21 millioner kroner i støtte

Husbanken mottok 57 søknader om tilskudd til boligtilskudd i distriktene. Husbanken og Distriktssenteret har i fellesskap valgt ut 25 prosjekt som får totalt 21 millioner kroner i støtte. Ordningen tilskudd til boligtiltak i distriktene ble etablert i 2023 og da ble 8,5 millioner kroner ble delt ut til tiltak i 14 distriktskommuner.

Andre kommuner får ta del i læringen

Prosjektene som har fått tilsagn om midler kan bruke Husbanken og Distriktssenterets samlede kompetanse i arbeidet. Det er også lagt til rette for læring mellom kommunene. Erfaringer og resultat fra arbeidet skal formidles til andre kommuner.

Gjennom tilskuddsordningen håper vi å få testet ut og lært av ulike, konkrete grep som kan bidra til å finne veier rundt markeds- og kapasitetsutfordringene.

– Lillian Hatling, Distriktssenteret

Kriterium for tilskudd

Husbanken og Distriktssenteret har prioritert prosjekt som vil utvikle nye samarbeidsformer, forsøk med nye boligkonsept og virkemiddel som bidrar til økt tilgang til boliger i distriktskommuner. For eksempel:

  • Modeller for eie/dele/leie og sikring mot tap ved sal av nye boliger
  • Nye måter å samarbeide med utbyggere og andre aktører på, for å styrke boligmarkedet
  • Samarbeid mellom kommuner om boligutvikling
  • Nye boligkonsept og boformer som gir et mer variert og framtidsrettett boligtilbud for ulike målgrupper, for eksempel unge voksne og unge eldre
  • Prosjekt som bidrar til økt tilgang til boliger, for eksempel gjennom transformasjon og gjenbruk av eksisterende boliger og bygg

Disse kommunene får tilskudd:

Bærekraftig boligutvikling i Evenes

Evenes kommune (Nordland)

Les mer

Tilskuddet går til:

Evenes har potensiale for vekst grunnet stor forsvarsetablering. Dagens boligmasse har overvekt av eneboliger, hvor det i dag bor en stadig aldrende befolkning og kommunen har behov for flere alderstilpassede boliger (55+). Prosjektet vil jobbe for økt takt i boligbygging, større diversifisering og fleksibilitet i boligmassen for å realisere potensialet ved forsvarsetableringen og et boligtilbud som ivaretar flere grupper sine behov.

Tilskuddsbeløp: 1.330.000 kr

Lage veileder for kommuner som bygger

Høylandet kommune (Trøndelag)

Les mer

Tilskuddet går til:

Høylandet skal bygge flere boliger i egenregi for salg og utleie. Kommunen har fått støtte for å lage en mal for boligutvikling i kommunal regi som andre distriktskommuner kan ha nytte av. Malen inkluderer dokumentasjon og kvalitetssikring av prosessen, fra lokal politisk forankring til salgsprosess. Høylandet kommune vil også vurdere de mest kostnadseffektive løsningene basert på de virkemidlene de har til rådighet. Dette inkluderer tomtekostnader, byggesak og eventuelle dispensasjoner og kostnader til infrastruktur. Andre tiltak inkluderer kartlegging av alle private og offentlige tomter i kommunen, utvikling av en nettside for presentasjon av disse tomtene, og tilby alle byggeklare kommunale tomter til kr 1.

Tilskuddsbeløp: 750.000 kr

Andøy Boligbyggelag

Andøy kommune (Troms)

Les mer

Tilskuddet går til:

Prosjektet skal utforske hvordan næringsliv, utbyggere, boligstiftelse og kommunen kan etablere et formalisert samarbeid for å øke tilgangen på boliger og styrke kvaliteten i nye boligprosjekter og i transformasjon av eksisterende boligmasse. Målet er å etablere et boligbyggelag der samarbeidsaktørene blir eiere i et selskap som kan påvirke boligprosjekter, bidra med økonomisk sikkerhet for utbyggere, og leie ut boliger med høy kvalitet til folk som sliter med å finne egnede boliger å leie.

Tilskuddsbeløp: 650.000 kr

Felles strategisk boligplan

Vestre Varanger (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana i Finnmark)

Les mer

Tilskuddet går til:

Vestre Varanger er en av pilotene for uttesting av Bygdevekstavtaler som nytt distriktspolitisk virkemiddel. Boligutvikling er et satsingsområde, og de fire kommunene ønsker å jobbe fram en felles strategisk boligplan for å styrke kunnskapen om boligmarkedet, identifisere behov, og sette mål, tiltak og tidsrammer for å utvikle boligpolitikken som et strategisk område for å bli bærekraftige lokalsamfunn. Sosial bærekraft skal være et premiss for områdeutvikling og boligutvikling, og den generelle boligpolitikken og det boligsosiale arbeidet skal ses i sammenheng.

Tilskuddsbeløp: 700.000 kr.

Felles saksbehandlingskontor

bygdevekstpilotene i Finnmark (11 kommuner)

Les mer

Tilskuddet går til:

Bolig er et satsingsområde i alle tre bygevekstavtaler som er inngått med staten i 2024. De tre bygdevekstpilotene i Finnmark vil samarbeide om å utrede om og eventuelt hvordan de kan etablere et felles saksbehandlingskontor for startlån, som kan bidra til å samle ressursene og styrke kompetansen. Samarbeidet omfatter kommunene Hammerfest, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby og Tana. I disse kommunen er startlån et viktig og ofte eneste mulige finansieringskilde for å bistå mennesker med behov for hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet. Gjennom å samle ressursene, kan de styrke saksbehandlingskompetansen og utnytte startlånet bedre som virkemiddel, blir mindre sårbare for personellendringer og styrke tryggheten for både brukerne og kommunene.

Tilskuddsbeløp: 600.000 kr

Gjenbruk av gamle institusjonsbygg

Rendalen og Folldal kommuner (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Folldal og Rendalen ønsker å gå videre i et forprosjekt etter å ha gjennomført mulighetsstudier av transformasjon av tidligere institusjonsbygg. Folldal har sett på muligheter for å gjenbruke gamle Verket skole i sentrum av Folldal til prøvebo, leiligheter for ulike målgrupper og ulike boformer. Rendalen har utforsket hvordan det gamle sykehjemmet på Bergset kan transformeres til aldersvennlige leiligheter og boliger til rekruttering. I forprosjektet vil de gå videre med markedsundersøkelse, konkretisering av boligtyper, størrelser og eier-/driftsform, og se på finansieringsmuligheter, for å finne ut om dette er gjennomførbart. Å sette omformingsprosjektene omformningsprosjektene inn i en større sammenheng knyttet til utviklinga av kommunesentrene blir også en del av prosjektet.

Tilskuddsbeløp: 1.930.000

Sammen blir vi gode på bolig

Bygdevekstpilotene i Trøndelag (6 kommuner)

Les mer

Tilskuddet går til:

Bygdevekstpilotene Indre Namdal (Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan) og Bygdevekstpilot Rindal og Holtålen har et felles behov for boligutvikling, og bolig er et viktig satsingsområde i begge bygdevekstavtalene som ble inngått med staten og fylkeskommunen i 2024. Prosjektet skal bygge lokal kompetanse i samarbeid mellom de to pilotene. Prosjektet skal videre planlegge for framtidens boformer i kommunene gjennom analyser og utarbeide konsepter for attraktive sentrum. Det regionale kompetansenettverket vil kunne gi svar på styrker og svakheter ved digitale kompetansenettverk, og om det gir gode resultater å arbeide regionalt via digitale hjelpemidler.

Tilskuddsbeløp: 700.000 kr

Århusjordet

Fyresdal kommune (Telemark)

Les mer

Tilskuddet går til:

Fyresdal mangler boliger til leie og eie for å rekruttere nye innbyggere og arbeidskraft. Tilskuddet skal brukes til å få fram nye, attraktive boformer med vekt på fortetting og sosial bærekraft. De ønsker å utvikle nye boligkonsept med lave kostnader, men fortsatt med gode bokvaliteter.

Tilskuddsbeløp: 950.000 kr

Et boligmarked i bevegelse

Værøy og Røst kommuner (Nordland)

Les mer

Tilskuddet går til:

Øykommunene Værøy og Røst vil samarbeide om ei boligsatsing og jobbe med mulighetsstudier av tilgjengelige areal og utforske hvilke tiltak som kan stimulere til bedre sirkulasjon i boligmarkedet. Det er et mål å utvikle attraktive og bærekraftige boliger, utvikle areal hvor boliger og næring kan integreres for å gi en mer urban og moderne attraktivitet, og skape et sentrumsområde med arkitektoniske særpreg som bygger på lokal identitet og historie. Boligprosjektet er en del av omstillingsprogrammet som omfatter begge kommuner i perioden 2023-2026. Værøy og Røst er også blant de 14 kommunene som nylig er valgt ut av regjeringen til å delta i pilotering av nærtjenestesenter.

Tilskuddsbeløp: 1.900.000

Transformasjon av gamle Fjellvik forsamlingshus

Sør-Aurdal kommune (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Prosjektet skal videreføre mulighetsstudien av transformasjon av det gamle forsamlingshuset Fjellvik inn i et forprosjekt der målet er å få et mest mulig riktig bilde av kostnadene ved ombygging, et romprogram og forslag til tekniske løsninger, som grunnlag for beslutning om eventuell gjennomføring. Sør-Aurdal har behov for rekrutteringsboliger i form av mindre leiligheter til de som har fått seg jobb i kommunen eller som ønsker å prøvebo før de eventuelt bestemmer seg for å bosette seg permanent i kommunen. Slike boliger finnes ikke i dag. Kommunen skal etablere en prosjekteringsgruppe som har faglig kompetanse innenfor bl.a. elektro, konstruksjon, ventilasjon mv. til å utarbeide et fullstendig grunnlag for søknad om tillatelse til tiltak.

Tilskuddsbeløp: 950.000 kr

Bo i Træna

Træna kommune (Nordland)

Les mer

Tilskuddet går til:

Prosjektet skal stimulere til boligutvikling gjennom samskaping mellom private, næringslivet og kommunen. Træna kommune tar sammen med utviklingsselskapet Træna 365 initiativ til en privat-næring-kommunal boliggruppe som skal stimulere til både privat, næringsmessig og kommunal boligbygging, eventuelt felles boligprosjekter. Den kommunale innsatsen vil rette seg mot kommunens behov for boliger til ansatte, fortrinnsvis i form av leie/leie til eie. Målet er at ved utgangen av 2025 skal minst 1 nytt boligprosjekt være igangsatt og ytterligere 2 være under planlegging/i prosess.

Tilskuddsbeløp: 800.000

Boligutvikling i Meråker sentrum

Meråker kommuner (Trøndelag)

Les mer

Tilskuddet går til:

Kommunen har flere boligprosjekt i sentrum. Meråkertunet skal ivareta behovet for at flere eldre skal bo hjemme lengst mulig. Kommunen skal engasjere prosjektleder for å sikre kapasitet og framdrift. Samskaping med frivillighet, Pensjonistlaget, eldrerådet og lokale utbyggere er viktig del av arbeidet. Kommunen jobber også med å tilrettelegge for unge etablerere.

Tilskuddsbeløp: 350.000 kr

Arena Rennebu

Rennebu kommune (Trøndelag)

Les mer

Tilskuddet går til:

Målet med prosjektet er å jobbe fram et beslutningsgrunnlag for Arena Rennebu, et multifunksjonsbygg som kan inneholde boliger og ulike tilbud knyttet til fritid, turisme og annet. Prosjektet skal se på funksjonsinnhold, plassering, arkitektur/byggteknisk, energi og eierskap/drift. Bygget skal skape et generasjonsmiljø, være et treffpunkt for mange målgrupper og være et signalbygg.

Tilskuddsbeløp: 560.000 kr

Leieboliger ved Skage Frivilligsentral

Overhalla kommune (Trøndelag)

Les mer

Tilskuddet går til:

Kommunen skal gjennomføre en mulighetsstudie som skal se på flere utleieleiligheter i tilknytning til frivillighetssentralen. Det skal etableres 12 boenheter i et sosialt miljø, tilpasset et bredt brukerbehov, med fellesløsninger. Gjenbruk og resirkulerbare løsninger, og miljøvennlige energiløsninger og produktvalg vektlegges. Det er et mål å finne nye måter å samarbeide med utbyggere på for å sikre at nye boliger er å tråd med kommunens behov.

Tilskuddsbeløp: 700.000 kr

Bolig for alle

Tydal kommune (Trøndelag)

Les mer

Tilskuddet går til:

Tydal har etterspørsel etter andre boformer enn eneboliger. Kommunen skal engasjere en boligkoordinator for å få gang utbygging av nye boformer og være bindeledd mellom utbyggere, mulige kjøpere og banker. Målet er flere sentrumsnære boliger med livsløpsstandard, der private utbyggere i større grad tar regien, men der kommunen kan ta risikodempende tiltak. Koordinatoren vil også ta en rolle i for at flere skal ta grep om egen alderdom ved å tilpasse egen bolig.

Tilskuddsbeløp: 1.200.000 kr

Småhus i Kjøpangervegen 3

Vågå kommune (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Kommunen har behov for utleieleiligheter til nyetablerere. Prosjektet skal tilføre nye boligformer ved å sette opp småhus i samarbeid med lokal husprodusent. Andre målgrupper er flyktninger og yngre eldre. Prosjektet er støttet med tilskudd til arkitekttjeneste og planlegging av produksjon.

Tilskuddsbeløp: 80.000 kr

Transformasjon og videre bruk av lokalene til Øystre Slidre sykehjem

Øystre Slidre kommune (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Gamle Øystre Slidre sykehjem står tomt. Eiendommen er attraktiv og frittliggende med gangavstand til sentrum. Innbyggerne etterspør sentrumsnære, lettstelte, mindre boliger. Kommunen skal gjennomføre en mulighetsstudie for transformasjon og videre bruk av sykehjemmet med mål om å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger i tråd med innbyggernes og kommunens behov.

Tilskuddsbeløp: 500.000 kr

Boligdrømmen Gjemnes

Gjemnes kommune (Møre og Romsdal)

Les mer

Tilskuddet går til:

Prosjektet skal bidra til å utvikle et større mangfold i boliger og flere valgmuligheter. Det er behov for sentrumsnære tomter for flermannsboliger og tomter som gir mulighet til husklynger med fellesområder i bygdene. Det er og et behov for samlokalisering av boliger for unge eldre som gjør at de kan bo lengre hjemme, noe som på sikt vil frigjøre boliger til unge i etableringsfasen. Tilskuddet skal brukes til å finansiere en prosjektstilling som kan jobbe målrettet med dette.

Tilskuddsbeløp: 420.000 kr

Mikrobruk i Dovre

Dovre kommune (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Kommunen ønsker å undersøke om gamle Dovre skole kan bygges om til aldersvennlige og ikke for dyre leiligheter med større fellesareal og dyrkingsjord. Konseptet er basert på «gaining by sharing»-tekning. Målgruppen er unge eldre som i dag driver landbruk eller bor på en gård, og som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem og delta i et dyrkingsfellesskap. Kommunen ønsker å kjøpe en større andel av leilighetene og tilby dem som prøveboliger for gårdbrukere/tidligere gårdbrukere som vil teste ut denne boformen.

Tilskuddsbeløp: 750.000 kr

Skape bulyst gjennom attraktive bustader

Fjord kommune (Møre og Romsdal)

Les mer

Tilskuddet går til:

Kommunen ved prosjektleiar skal søke samarbeid med det lokale næringslivet med mål om å etablere ein framtidsretta modell for kjøp, sal og leige av bustader i et offentleg-privat utviklingsprosjekt, for å kunne tilby ein marknad som er tilpassa behova til innbyggjarane. Bustadutvikling skal også brukast som eit strategisk verktøy i stadutviklinga i kommunen.

Tilskuddsbeløp: 1.500.000 kr

Aldersvennlig lokalsamfunn

Drangedal kommune (Telemark)

Les mer

Tilskuddet går til:

Drangedal kommune er i gang med å utvikle et ca 60 daa stort ubebygd område i sentrum av tettstedet Prestestranda. I tilknytning til området finnes flere kommunale servicetilbud, dagligvarebutikk og andre sentrumsfunksjoner. Målet er å legge til rette for et aldersvennlig boligområde med private boliger, kommunale omsorgsboliger og et servicebygg bestående av lokaler til kommunale helsetjenester, dagsenterlokaler med mulighet for sambruk og eventuelt lokaler til andre tjenester og næringsdrivende. Prosjektet startet opp høsten 2022 og fikk tilskudd også i 2023.

Tilskuddsbeløp: 1.200.000

Fremtidig bruk av prestegårdsboligen på Åndalsnes

Rauma kommune (Møre og Romsdal)

Les mer

Tilskuddet går til:

Rauma kommune har inngått intensjonsavtale med Clemens Eiendom og Otium Pluss om bygging av minimum 20 omsorgsleiligheter på Prestegårdstomta på Åndalsnes. Kommunen er på ROBEK-lista og har svært begrensede muligheter til selv å finansiere og bygge omsorgsboliger. Rauma kommune vil bruke tilskuddet til å få gjennomført en mulighetsstudie for framtidig bruk av den gamle prestegårdsboligen som en del av omsorgsbolig-konseptet.

Tilskuddsbeløp: 330.000 kr

Bustad- og tilflyttarprosjektet «Sats på Skjåk»

Skjåk (Innlandet)

Les mer

Tilskuddet går til:

Skjåk kommune har sidan 2022 jobba målretta med å utvikle eit prøvebu-tilbod, med fire kommunale bustader, som er øyremerkt føremålet. I 2023 fekk kommunen tilskot til prosjektleiing, for å vidareutvikle prøvebu og ei heilskapleg tilflyttar-teneste. Prosjektet får midlar til å vidareføre prosjektet, med vekt på fire hovudelement: 1) løfte og kvalitetssikre prøvebu-ordninga, inkludert bustadkompetansen i kommune-organisasjonen, 2) utgreie moglegheiter for utvikling av målretta finansieringsordningar for huskjøparar, og incentiv for transformasjon og gjenbruk av eksisterande bustader, 3) vidareutvikle tilflyttar-tenesta og 4) kulturbygging og kommunikasjon i næringsliv og lokalsamfunn. Arbeidet skal dokumenterast og formidlast gjennom ein sluttrapport med evaluering av prosjektet, webinar og seminar.

Tilskuddsbeløp: 1.000.000 kr

Fra prøvebo til integrert innbygger

Tokke kommune (Telemark)

Les mer

Tilskuddet går til:

Gjennom prosjektet 59 gr nord har Tokke kommune i flere år samarbeidet med grendene Skafså, Austheii og Åmdals Verk om stedsutvikling med fokus på boligutvikling, nærfriluftsliv, natur- og kulturarv. I løpet av 2024 skal det bygges en prøvebolig på ei ledig tomt i bygda Åmdals Verk. Tokke kommune har gått inn med over 3 millioner kroner til prosjektet, og Telemark fylkeskommune har bidratt med midler til prosjektering og utvikling. Prosjektet får tilskudd til å videreføre arbeidet med vekt på: 1) å utvikle et godt utleiekonsept rundt prøveboligen, samt systemer og løsninger for å gå fra prøvebolig til egen bolig, 2) videreutvikle formidlingskonsept for prøvebo og etablering i distrikt, basert på innsiktsarbeid fra målgruppen unge voksne og barnefamilier, 3) utvikle en utomhusplan for prøvebo-tomta, for å utvikle et sosialt inkluderende uterom og møteplass for prøveboere og nærmiljøet. Arbeidet skal bl.a. ende opp med en kort, kunnskapsbasert strategisk plan med beskrivelse av prosess som må til for å stimulere prøveboere og andre interesserte til å ta steget og investere i bolig, en utomhusplan som bidrar til sosial inkludering, og en digital webstory om prøvebo-ordningen.

Tilskuddsbeløp: 600.000 kr

Regionalt bu-pilotkontor

Hallingdal (Buskerud)

Les mer

Tilskuddet går til:

I Hallingdal si pågåande bulystsatsing «Regionalt program for bo- og blilyst i Hallingdal» er bustadutvikling eitt av tre overordna innsatsområde. Under innsatsområdet bustadutvikling fekk programmet i 2023 tilskot til delprosjektet «Utforsking og utvikling av nye regionale bustadsamarbeid i Hallingdal». Eit viktig resultat av arbeidet var gjennomføring av eit større innsiktsarbeid, med kartlegging av bustadsituasjon og bustadmarknad, kommunar og næringsliv sine behov, bustadbehov og ønskje hjå sentrale målgrupper. Hallingdal får tilskot til å vidareføre delprosjektet. Konkret ønskjer Hallingdal-regionen å utforske etablering av ein regional kompetansefunksjon som skal støtte oppunder plan- og utviklingsarbeid i bustad- og stadutvikling. Tiltaket er inspirert av «Bopilot-kontoret i Bergen. I denne fasen vil prosjektet jobbe med å kartlegge og kome opp med mogelege drifts- og finansieringsmodellar for eit bupilotkontor, definere felles regionale bustadutviklingsprosjekt og oppgåver som eit bupilotkontor skal jobbe med. I løpet av 2024 og 2025 skal det bl.a gjennomførast ein regional bulystkonferanse, medverknadsverkstad og eit bustadseminar. Arbeidet skal dokumenterast gjennom ein sluttrapport som oppsummerer erfaringar og funn frå prosjektet. Arbeidet skal skje gjennom prosjektleiar i Ål kommune, i samarbeid med kommunane og andre aktørar, bl.a Hallingdal Næringshage.

Tilskuddsbeløp: 550.000 kr