Fagområde: Bolig og bomiljø

14 prosjekter får tilskudd til boligtiltak i distriktskommuner

8,5 millioner blir delt ut til forsøk som skal øke tilgangen på boliger i distriktene.

Vindmøller og bolighus i Kjøllefjord

Minihus i Kjøllefjord er et av prosjektene som får tilskudd.
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distriktssenteret

Formålet med tilskudd til boligtiltak i distriktene er å øke tilgangen til boliger i distriktskommuner gjennom utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler.

Mange distriktskommuner har små boligmarked, lav omsetning av boliger og lite eller ingen nybygging. Lav tilgang på boliger kan gjøre det vanskelig å holde på og trekke til seg innbyggere og arbeidskraft. Lav tilgang på aldersvennlige boliger gjør det vanskeligere for eldre å bo trygt hjemme og øker behovet for omsorgs- og sykehjemsplass.

Husbanken mottok totalt 40 søknader fra distriktskommuner. Distriktssenteret og Husbanken har samarbeidet om vurderingen av søknadene. Totalt blir 8,5 millioner kroner nå delt ut til boligtiltak i 14 distriktskommuner.

Disse kommunene får tilskudd

Drangedal (Telemark)

Tilskuddet går til:

Kartlegging av behov og muligheter for området «Doktormyra» i Drangedal sentrum, i tråd med føringene i «Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn» (KS). Prosjektet skal bygge kunnskap for å gi beslutningsgrunnlag for aldersvennlig boligutvikling og helhetlig planlegging av området.

Etnedal (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Kartlegging av behov og muligheter for samarbeid med borettslag for utvikling av utleieboliger og boliger for mulig framtidig salg, kartlegging av mulighet for bruk av eksisterende bygningsmasse i sentrum for utvikling av utleieboliger, og få fram prosjektskisser og kostnadsoverslag som som grunnlag for beslutninger om eventuell gjennomføring.

Folldal, Rendalen og Sør-Aurdal (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Gjennomføring av en forstudie for å se på hvordan tidligere institusjonsbygg i kommunene Folldal, Rendalen og Sør-Aurdal kan bygges om til leiligheter, eventuelt også kollektive boformer. Forstudien omfatter en behovsanalyse, forslag til boligkonsept, og en mulighetsstudie. Prosjektet inngår i «Boligutvikling i distriktene i Innlandet» 2022-2024.

Heim (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

Å engasjere en arkitekt som kan utvikle et konsept for småhus med god tilgjengelighet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne – «GammelHeim». Tanken er å lage et rimelig boligkonsept som kan gi alle tilgang til tilpassede boliger.

Lebesby (Troms og Finnmark)

Tilskuddet går til:

Prosjektering av minihus i Kjøllefjord, Dyfjord og Lebesby. Det er stor mangel på boliger og det er vanskelig å få finansiering til tradisjonelle boliger, derfor vil kommunen i samarbeid med næringsaktører utrede muligheten for å bygge minihus. Det er tenkt innleid arkitekt, ingeniører og entreprenører for å få fram et godt beslutningsgrunnlag.

Leka (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

En mulighetsstudie for sentrumsnær boligsatsing i Leka. Det skal gjennomføres møter/workshops for inspirasjon, kartlegging av behov og muligheter, konseptutvikling, presentasjon og valg av løsninger og detaljering og markedsføring. Prosjektet skal ses i sammenheng med distriktssatsinga i Trøndelag og med sentrumsnær reguleringsplanlegging i Leka.

Lom (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Å gjennomføre en helhetlig boligplanlegging i Lom, med nye samarbeidsformer og nye boligkonsepter som er stedstilpasset, og med overføringsverdi til andre kommuner. Kommunen ønsker å se på både nye former for samarbeid, boligmangfold i typologi og eierskap og om sesongboligbehovet kan få en attraktiv funksjon utenfor sesong.

Masfjorden (Vestland)

Tilskuddet går til:

Å få utredet om det er grunnlag for og mulig å få til et samarbeid om saksbehandling av startlånssøknader mellom kommunene i Nordhordland, og hvordan dette eventuelt kan la seg gjøre juridisk. Dette vil kreve kjøp av ekstern kompetanse innen økonomi, teknisk/bygg, samfunnsutvikling og jus.

Rindal (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

At kommunen kan skaffe seg kapasitet se på hvordan de kan realisere bygging av flere hus og leiligheter i Rindal for få et større og mer differensiert boligtilbud. De vil utvikle konsepter for leie til eie, modeller for å redusere risikoen ved nybygg, oppdatere boligplan og se på nye samarbeidsmodeller med blant annet private aktører.

Sel (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for å utvikle den gamle skoletomta i Otta til et moderne, framtidsretta og attraktivt boligområde i sentrum av Otta. Kommunen ønsker at det skal legges til rette for et mangfoldig bomiljø, gjerne med sosiale møteplasser ute og inne. Målgruppen er yngre i etableringsfasen og eldre uten særskilte behov for tilrettelegging.

Senja (Troms og Finnmark)

Tilskuddet går til:

Prosjektledelse for  å utvikle og teste nye modeller og konsepter for økt boligbygging i en distriktskommune, som entreprenørgaranti, tapsgaranti og prøvebo. Det vil gis tilskudd til etablering til de som bygger nytt eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsplanområdet. Det skal også holdes folkemøter og boligmesse og gjennomføres en kartlegging av boligbehov blant innbyggerne.

Skjåk (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Skjåk kommune planlegger å utvikle et prøvebokonsept og søker tilskudd til stillingsressurs for en prosjektleder for å få på plass gode system for å forvalte prøveboligene og utvikle konseptet. Tilskuddet skal også brukes til å bygge opp den kompetansen i kommunen på boligområdet, inkludert organisering og samarbeidsformer.

Tydal (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

En prosjektstilling som skal hjelpe kommunen med å styrke seg på boligområdet og få fram nye boliger og nye boenheter i kommunen. Prosjektlederen skal også arbeide utadrettet mot potensielle utbyggere og investorer for å få i gang boligprosjekt.

Ål/Hallingdal (Viken)

Tilskuddet går til:

Et toårig regionalt prosjekt (2023-2025) i regi av «Bolystforum Hallingdal» som skal utvikle nye samarbeidsformer og modeller for hvordan kommunene i Hallingdal sammen kan ta en rolle som aktører på boligmarkedet. Prosjektet tar utgangspunkt i at boligutfordringen i regionen er en «samfunnsfloke» og vil bruke verktøy fra designmetodikk og tjenesteinnovasjon for å jobbe med mulige nye løsninger og samarbeidsmodeller.

 

Andre kommuner får ta del i læringen

Husbanken og Distriktssenteret ønsker å gi prosjektene best mulig drahjelp – og sikre at andre kommuner får ta del i læringen og resultatene. Prosjektene som har fått tilsagn vil kunne bruke Husbanken og Distriktssenterets samlede kompetanse i arbeidet. Det vil også bli lagt til rette for læring mellom kommunene.

Tilgang til egnede boliger og gode bomiljø for unge og eldre er viktig for velferd og utvikling av gode, livskraftige steder og lokalsamfunn. Distriktskommuner har andre forutsetninger for å få til dette enn mer sentrale kommuner.

Gjennom tilskuddsordningen håper vi å få testet ut og lært av ulike, konkrete grep som kan bidra til å finne veier rundt markeds- og kapasitetsutfordringene.

– Lillian Hatling, Distriktssenteret

Det er viktig å få frem flere aldersvennliger boliger og bomiljø i distriktene, få fram nye boligtyper og bidra til å styrke kommunene i deres strategiske rolle. Distriktssenteret har derfor lagt vekt på at prosjektene tar tak i utfordringer som gjelder for distriktene generelt, men med utgangspunkt i lokale betingelser og muligheter.

Stort behov for midler

14 av 40 prosjekter har fått tilskudd i denne omgang. At det er søkt om så mange prosjekter på så kort tid viser at det er et stort behov for slike midler. Dersom det kommer påfyll av midler til denne ordningen i statsbudsjettet for 2024, så vil informasjon og søknadsfrist bli lagt ut på nettsidene til Distriktssenteret og Husbanken.