Fagområde: Bolig og bomiljø

Status for kommunene som fikk boligtilskudd 2023

Kommunene som i 2023 fikk tilskudd til boligutvikling er godt i gang. Her finner du informasjon og status for prosjektene.

Dronebilde av et hus. Skog og fjell i bakgrunnen.

Som del av satsinga “Sats på Skjåk” har kommunen bygd 4 boliger, og utviklet en prøvebo-ordning knyttet til boligene.

Tilgang til egnede boliger og gode bomiljø for unge og eldre er viktig for velferd og utvikling av gode, livskraftige steder og lokalsamfunn. Mange distriktskommuner har små boligmarked, lav omsetning av boliger og lite nybygging. Lav tilgang på boliger gjør det vanskelig å holde på og trekke til seg innbyggere og arbeidskraft. Lav tilgang på aldersvennlige boliger gjør det vanskeligere for eldre å bo trygt hjemme.

Det er viktig å få frem varierte boligtilbud, nye boligtyper, flere aldersvennliger boliger og bomiljø, og bidra til å styrke kommunene i deres strategiske rolle.

Ordningen tilskudd til boligtiltak i distriktene ble etablert i 2023. 8,5 millioner kroner ble delt ut til tiltak i 14 distriktskommuner. Totalt mottok Husbanken  40 søknader til ordningen, som følges opp av Husbanken og Distriktssenteret. Formålet er å øke tilgangen til boliger i distriktskommuner, gjennom utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler.

Disse kommunene fikk tilskudd

Se hva de søkte om og hva de har gjennomført siden de fikk tilskuddet i 2023. De fleste kommunene jobber fortsatt med prosjektene. Ved å trykke på kommunen får du oppdatert status per mars 2024.

Drangedal (Telemark)

Tilskuddet går til:

Drangedal kommune har fått 500.000 kroner i tilskudd til prosjektet «Aldersvennlig lokalsamfunn i Drangedal», med helhetlig planlegging og utvikling av aldersvennlige boliger og tjenester på det sentrumsnære området Doktormyra, i administrasjonssenteret Prestestranda.

Prosjektet har siden oppstart i 2022 gjennomført kartleggingsarbeid og en mulighetsstudie som ser på hvordan området på og ved Doktormyra kan utvikles som et mangfoldig og aldersvennlig boområde, med nær kobling til tjenester. Med utgangspunkt i mulighetsstudien ønsker Drangedal:

  • UU-turveier rundt og i tilknytning til Doktormyra
  • Utvikling av kommunal base for hjemmetjenester og møteplass med samlokalisering av helse- og omsorgstjenester, samt lokaler til dagsenter
  • Utvikling av 15 leiligheter for personer med behov for heldøgns omsorg og 15 leiligheter tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester ved behov, tenkt utviklet som kommunalt tilbud.
  • Utvikling av aldersvennlige boliger til en bred målgruppe, gjerne i offentlig-privat samarbeid.

Tilskuddsmidlene skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag, med aktiviteter knyttet til involvering, planlegging og samarbeid med private aktører, særlig knyttet til arbeid med utvikling av aldersvennlige boliger til en bred målgruppe.

Status:

Kommunestyret i Drangedal har vinteren 2024 vedtatt å anskaffe arkitekttjenester for å prosjektere servicebygg for kommunale omsorgstjenester og 14 kommunale heldøgns omsorgsboliger på Doktormyra. Drangedal kommune jobber også med den kommersielle delen av prosjektet, med å omsette innsikt, forberede regulering og utvikle mulige modeller for gjennomføring.

Kontaktperson:
Inger Agnete Reppen Vrålstad. E-post: [email protected]

Etnedal (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Etnedal kommune har fått 300.000 kroner i tilskudd til å utforske løsninger for å utvikle utleieboliger i sentrum av tettstedet Bruflat. Etnedal er del av det fylkeskommunale initiativet «Boligutvikling i distriktene i Innlandet». Kommunen vil legge til rette for utleietilbud i samarbeid med private aktører, og vil bl.a se på utvikling av utleigeboliger gjennom eksisterende borettslag. Etnedal kommune har byggeklare tomter i et sentrumsnært boligområde og sentrumsområdet Bruflatjordet er under regulering, med flermannsboliger og flere boligbygg med 4-8 leiligheter. Kommunen ønsker også å få vurdert om det gamle kommunehuset kan være aktuelt for ombygging til leiligheter, helt eller delvis.

Status:

Etnedal lyste ut en mulighetsstudie for utvikling av utleieboliger i Bruflat sentrum. Aktørene ble invitert til å utvikle boligkonsepter, og leveransen skulle primært inneholde behovskartlegging, konkrete løsningsforslag, kostnadsoverslag og estimert framdriftsplan. Etnedal mottok tre mulighetsstudier for utvikling av Bruflatjordet. Disse har gitt kommunen gode og konkrete innspill i arbeidet med reguleringsplanen for Bruflatjordet.

Mulighetsstudie for ombygging av det gamle kommunehuset til boliger inneholder planskisser, fasader, kostnadsoverslag og forutsetninger og vil være et bidrag til beslutningsgrunnlaget for kommunens vurdering av framtidig bruk av bygget.

Kontaktperson: Siv Byfuglien.
E-post: [email protected]

Folldal, Rendalen og Sør-Aurdal (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Kommunene Folldal, Rendalen og Sør-Aurdal har fått 1 mill kroner i tilskudd til prosjektet «Leiligheter i gamle institusjonsbygg». Alle er del av det fylkeskommunale initiativet «Boligutvikling i distriktene i Innlandet». De tre kommunene har behov for flere egnede boliger til ulike målgrupper, og har tomme, kommunale institusjonsbygg. Folldal ønsker å se på muligheter for å gjenbruke gamle Verket skole i sentrum av Folldal til prøvebo, leiligheter for ulike målgrupper og ulike boformer. Rendalen vil utforske hvordan det gamle sykehjemmet på Bergset kan transformeres til aldersvennlige leiligheter og boliger til rekruttering. Sør-Aurdal vil tilrettelegge for rekrutteringsboliger. Dette er viktig for å kunne få riktig arbeidskraft i fremtiden.

Kommunene samarbeider med SOL-IS arkitekter, som utreder bruk av funksjonstømte bygg og ønsket case til sitt prosjekt. Tilskuddsmidlene skal bl.a brukes til aktørkartlegging, gjennomføre behovsanalyser, mulighetsstudier, og utvikle konsepter med ulike boformer og disposisjonsformer. Mulighetsstudiene peker også fremover mot hva som kan utforskes i neste fase. Utprøving av nye virkemidler kan inngå i dette.

Status:

SOL-IS har høsten 2023 jobbet med tjenestemodeller, nye funksjoner og koblinger mellom funksjoner og boliger. For eksempel med å se på muligheter for å koble frivilligsentral, dagsenter for eldre og aldersvennlige boliger sammen.

Kontaktperson: Bjørn Skjervold.
E-post: [email protected]

Heim (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

Heim kommune har fått 300.000 kroner i tilskudd til prosjektet «Gammel-Heim», med mål om å utvikle et konsept for rimelige småhus med god kvalitet og tilgjengelighet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Tanken er å utvikle små, rimelige eneboliger i tunløsning med pensjonister og personer med nedsatt funksjonsevne som målgruppe. Kommunen ønsker å legge til rette for spesifikke funksjoner til hjelp både for beboere og evt hjemmetjeneste. Kommunen vil styre hvem som kan kjøpe boligene. Heim kommune har ledige kommunale tomter sentralt i kommunesenteret Kyrksæterøra, som kan brukes til formålet.

Tilskuddsmidlene vil bli brukt til å kjøpe ekstern bistand for å utvikle og tegne ut konseptet.

Status:

Kommunen har hatt dialog med private aktører om utvikling av «Gammel-Heim»-konseptet og vurderer Selbu-hus som leverandør. Målet er at utbygger skal produsere selve konseptet. Det er videre gjennomført spørreundersøkelse for innbyggere over 60 år, og planlagt innspillsmøte med eldrerådet. NAV Hjelpemiddelsentral og ergoterapeut i kommunen vil også involveres i å gi innspill til konseptutviklingen.

Kontaktperson: Tiffany M. Opsahl.
E-post: [email protected]

Lebesby (Troms og Finnmark)

Tilskuddet går til:

Lebesby kommune har fått 300.000 kroner i tilskudd til å utrede og prosjektere minihus som løsning for å utvikle flere egnede og attraktive boliger i Kjøllefjord og Dyrfjord i Lebesby. Prosjektet retter seg særlig mot unge etablerere og rekrutteringsboliger, og utvikles i samarbeid med private aktører. Lebesby kommune prøver ut også andre tiltak, med tilskuddsordning for nyetablerere og gjenkjøpsgaranti.

Midlene fra tilskuddsordningen skal brukes til å kartlegge interesse for konseptet, involvere ulike målgrupper og lokalsamfunn, utvikle og prosjektere løsninger og kartlegge finansieringsmuligheter. Lebesby kommune er pilot i ordningen med bygdevekstavtaler, og prosjektet er koblet til dette arbeidet.

Status:

Kommunen har gjennomført åpent verksted om boligutvikling og presentasjon av minihus-konseptet 7. mars, i samarbeid med Husbanken, Distriktssenteret og bygdevekstpilot Midt-Finnmark.

Kontaktperson: Birger Wallenius.
E-post: [email protected]

Leka (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

Leka kommune har fått 500.000 kroner til å utrede muligheter for sentrumsnær boligsatsing i Leka. Boligsatsingen retter seg mot ulike målgrupper, med ulike boligkonsepter og boformer. Det skal i arbeidet gjøres tiltak som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre, kan velge hvor og hvordan de vil bo. Det skal også gjøres tiltak som styrker kommunens arbeid med å bosette flyktninger.

Leka ser på muligheter for å koble sentrumsnær boligutvikling med bygging av nytt helsehus. Prosjektet ses i sammenheng med pågående reguleringsplanlegging i sentrum.  Prosjektet er en del av kommunens arbeid knyttet til distriktssatsinga i Trøndelag fylkeskommune – «I Lag». Der samarbeider Leka og 5 andre distriktskommuner i Trøndelag med fylkeskommunen og andre offentlige aktører om å utvikle bærekraftige samarbeidsmodeller mellom distriktskommunene og “laget rundt” for å styrke utviklingskapasiteten.

Tilskuddsmidlene skal gå til kjøp av ekstern hjelp til prosjektledelse, innsiktsarbeid og til å gjennomføre mulighetsstudie og kvalitetsprogram for boligområdet, med bred involvering av innbyggere og private aktører. Arbeidet inkluderer kartlegging av boligbehov, konseptutvikling, presentasjon av løsninger, finansieringsmodeller, detaljering og markedsføring.

Status:

Det er gjennomført åpent boligverksted med bred involvering av innbyggere, frivillighet og næringsliv med private utbyggere og bank. Innspillene er tatt med videre inn i arbeid med mulighetsstudien som gjennomføres av WSP og Hus Arkiteker, i samarbeid med kommunen, Husbanken og Distriktssenteret. Det jobbes nå med noen ulike konkrete konsepter som skal testes på aktuelle interessenter, både blant innbyggere og bransjeaktører.

Kontaktpersoner: Monika Hansvik, e-post [email protected]
Kristin Floa, e-post: [email protected]

Lom (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Lom kommune har fått 800.000 kroner til å gjennomføre en helhetlig boligplanlegging, i sentrumsområdet Kullihaugen, i tettstedet Lom. Prosjektet er en videreføring av kommunens arbeid gjennom innovasjonsprogrammet GNIST.

Tilskuddsmidlene skal bl.a brukes til prosess- og planarbeid, inkludert å utvikle kvalitetsprogram for området, og utarbeide felles strategidokumenter som grunnlag for samskaping mellom to grunneiere, Lom kommune og Clemens eiendom (Opplysningsvesenets fond). På tomta som Clemens eiendom eier, er planen å utvikle heldøgns omsorgsboliger gjennom modell utviklet av utbygger Konsept Pluss. Kommunen ønsker videre å utvikle løsninger som treffer et mangfold av boligbehov og typologier, bl.a løsninger som treffer behovet for gode boliger til kommunens mange sesongarbeidere, og som samtidig kan fylle behov utenfor sesong. Natural State støtter kommunen i å koordinere prosesser, og utvikle kvalitetsprogram og strategier.

Status:

Det er gjort avtale mellom kommunen og Clemens eiendom (Opplysningsvesenets fond) om at kommunen står for områdereguleringen av området. Asplan Viak er utførende konsulent for reguleringsarbeidet. Omsorgsboligprosjektet er kommet lengst, og prioriteres først. Lom kommune er i dialog med Husbanken, med tanke på å forberede søknad om investeringstilskudd.

Videre jobber kommunen med en boligworkshop og konferanse, våren 2024.

Kontaktperson: Åshild Myhre Amundsen.
E-post: [email protected]

Masfjorden (Vestland)

Tilskuddet går til:

Masfjorden kommune er søkerkommune for Region Nordhordland for å utrede om det er grunnlag for at kommunene i regionen kan samarbeide om saksbehandling av startlånet, altså om det er praktisk og juridisk mulig å forvalte startlånsordningen i en regional organisering. Prosjektet er forankret politisk gjennom vedtak i Regionrådet i Nordhordland, og alle kommunene er koblet på arbeidet (Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Vaksdal). Prosjektleder og representant for Husbanken utgjør lokal arbeidsgruppe, som følger opp kartleggingsarbeidet. Styringsgruppa er satt sammen av kommunedirektørene i Masfjorden (leder), Gulen og Vaksdal, sammen med daglig leder i Region Nordhordland, direktør i Husbanken for lån og tilskudd Nordland, Vestland og Rogaland, og representant for Distriktssenteret.

Tilskuddet på kr. 670.000 skal brukes til å kjøpe inn kompetanse som kan gjennomføre kartleggingen. Prosjektet skal blant annet se på om nye samarbeidsformer rundt startlån vil bidra til å øke tilgangen på egnede boliger blant annet for eldre og barnefamilier i distriktet. I prosjektet skal det også jobbes med å kartlegge boligbehov, og boligmassen i kommunene i dag.

Sluttresultatet skal være en rapport med klare anbefalinger og muligheter kommunene har for interkommunalt samarbeide om startlån.

Status:

NIBR er valgt som utredende konsulent og er i gang med arbeidet. Vinteren 2024 gjennomfører NIBR en kvantitativ undersøkelse av boligbehov, markedsanalyse og kommunenes boligbehov. Deretter juridiske vurderinger vedr felles regional forvaltning.

Kontaktperson: Trude Bruket.
E-post: [email protected]

Rindal (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

Rindal kommune har fått 600.000 kroner i tilskudd for å utrede muligheter for å realisere bygging av flere egnede boliger og utvikle et mer differensiert boligtilbud. Kommunen ønsker å utvikle konsepter for leie til eie, og se på løsninger for å redusere risiko ved nybygg. Kommunen vil også oppdatere boligplan og jobbe med samarbeidsmodeller med private aktører. Rindal er en del av bygdevekstpilot Rindal og Holtålen, og prosjektet er koblet til arbeidet med bygdevekstavtalen, hvor bolig- og eiendomsutvikling er ett av sju satsingsområder.

Status:

Rindal kommune har engasjert Norconsult i arbeidet med å utarbeide en boligtype med sterk stedsidentitet for Rindal. I den forbindelse har Norconsult arrangert to workshoper, hvor både lokal bank, lokale entreprenører, kommunen, fylkeskommunen og Husbanken har deltatt. Foreløpige skisser fra arkiktektene er en boligtype med inspirasjon fra varianter av gårdsbygninger og har fått navnene Litj-Låna, Stor-Låna og Kåret. Rindal har, sammen med Hitra kommune, vært på studietur til Heim kommune, for å lære mer om hvordan Heim jobber med boligutvikling.

Kontaktpersoner: Sivert Dombu. E-post: [email protected],
Håkon Fredriksen. E-post: [email protected]

Sel (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Sel kommune har fått 500.000 kroner i tilskudd til å utvikle et beslutningsgrunnlag for planlegging og utvikling av den gamle skoletomta i Otta. Kommunen ønsker å utvikle tomta til et moderne, attraktivt og mangfoldig boligområde i sentrum med sosiale møteplasser ute og inne, med nær tilknytning til grøntområdet elveparken. Målgruppen er yngre i etableringsfasen og eldre uten særskilte behov for tilrettelegging. Sel komune ønsker å gjennomføre en utbyggerkonkurranse for å få frem et godt beslutningsgrunnlag.

Status:

Sel kommune har så langt gjennomført en overordnet stedsanalyse og boligundersøkelse blant innbyggerne i kommunen. Dette gir grunnlag for mulig detaljering av løsninger, og også grunnlag for ny boligpolitisk plan, som Sel kommune arbeider med. Kommunen ser nå på ulike eierskapsformer, utbyggingsmodeller og finansieringsmøter.  Videre planlegges markedsdialog/møte med aktuelle utbyggere 30. mai.

Kontaktperson: Ole Aasaaren.
E-post: [email protected]

Senja (Troms og Finnmark)

Tilskuddet går til:

Senja kommune har fått 1.575.000 kroner til å utvikle og teste nye modeller og konsepter for økt boligbygging. Kommunen ønsker å prøve ut tilskudd til etablering til de som bygger nytt, eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsområde. I prosjektutviklingen inngår også informasjonsaktiviteter, involvering av innbyggere og samarbeidspartnere, kartlegging av boligbehov og boligmesse. Lokalt næringsliv og Sparebank 1 Nord-Norge er lokale samarbeidsaktører, sammen med Husbanken.

Med Pilot Senja vil kommunen utvikle og prøve ut tre nye virkemidler:

  • Omsetningsgaranti, som retter seg mot utbyggere av flerboligprosjekt. Garantien skal redusere likviditetsproblemer og økonomisk risiko, og gi rentedekning på investert kapital på usolgte boliger, fra 90 dager og inntil 2 år
  • Tapsgaranti som skal redusere risiko for tap for husholdninger ved oppføring av ny bolig. Med tapsgaranti er innehaver garantert 85% av byggekostnaden eller kjøpesum. I tillegg får man med seg nasjonal prisvekst. Garantien er tidsbegrenset og kan tidligst løses ut 3 år etter at brukstillatelse er gitt fra kommunen og senest 10 år etter godkjent brukstillatelse.
  • Prøvebo, med en leie til eie ordning for å gjøre det enklere for rekruttering og tilflytting

Status:

Senja kommune har bevilget midler til omsetningsgaranti, tapsfond (11 millioner) og prøvebo med kjøp av 2 boliger (6 millioner), avtalene om omsetningsgaranti og tapsgaranti er ferdigstilt, og informasjon om ordningene er sendt ut, med søknadsfrist 29.februar. I løpet av prosjektperioden gir kommunen også tilskudd til etablering. Det er bevilget 1 million kroner til tiltaket. Privatpersoner som bygger, eller kjøper nybygd bolig kan få 50.000,- kroner i tilskudd. Til sammen 20 husstander har mulighet for å få slikt etableringstilskudd. Senja kommune opplever at ordningene og arbeidet blir tatt godt i mot, og ser allerede flere resultater med konkret boligbygging.

Senja kommune har også jobbet med kartlegging av aktuelt tomteareal og kartlagt nytt boligareal i forbindelse med revisjon av kommunens arealplan.

Kontaktperson: Yngvar Smetana Svensen
E-post: [email protected]

Skjåk (Innlandet)

Tilskuddet går til:

Skjåk kommune har fått 670.000 kroner i tilskudd til å utvikle prøvebo-konseptet “Prøvebu Skjåk”, som del av satsinga “Sats på Skjåk”. Skjåk kommune har også mottatt stedsutviklingsmidler fra Innlandet fylkeskommune.

Prøvebo-ordningen retter seg mot personer som kommer, eller er kommet til kommunen i forbindelse med jobb. Kommunen har i egen regi bygd 4 boliger (2 stk 2-mannsboliger) og utviklet en prøvebo-ordning knyttet til boligene. Boligutviklingen er finansiert av Skjåk kommune, med en ramme på ca 13 millioner kroner. Interesserte i målgruppa kan søke og inngå avtale med kommunen om leie til eie.

Med tilskuddsmidlene fra Husbanken vil kommunen inkludere prøvebo-ordningen i en helhetlig tilflyttertjeneste, som skal bidra til å gjøre det enklere å flytte til, bli inkludert og bli i Skjåk.

Tilskuddsmidlene skal gå til prosjektledelse, kompetansebygging- og kompetansedeling, inkludert øke kompetansen på helhetlig boligplanlegging og utvikling, herunder organisering av boligarbeid og samarbeid. Boligpolitisk planlegging vil bli satt på dagsorden i forbindelse med kommunens arbeid med planstrategi.

Status:

Kommunen har så langt inngått avtale om leie til eie for to boliger. Flere har søkt på ordningen. I tillegg har kommunen bestemt seg for å møblere en bolig, slik at det kan legges til rette for at interesserte eks kan prøvebo ei helg, og at dette blir del av profileringen til næringslivet og kommunen. Skjåk kommune har videre jobbet med informasjon, kommunikasjon og forankring av arbeidet og selve tilflyttertjenesten. Det er bl.a gjennomført workshop med kommunens ledergruppe, og det planlegges workshop med kommunestyret og for innbyggere, frivillighet og lokalt næringsliv. Husbanken, Innlandet fk og Distriktssenteret planlegger og gjennomfører  sammen med kommunen.

Kontaktperson: Tea Karoline Mork.
E-post: [email protected]

Tydal (Trøndelag)

Tilskuddet går til:

Tydal kommune har fått 400.000 kroner i tilskudd til å utvikle boligsatsing i nært samarbeid med private utbyggere og investorer. Boligsatsingen koordineres av en tverrsektoriell boliggruppe. Tilskuddet skal brukes til en prosjektstilling.

Kommunen har siden 2022 jobbet med flere boligpolitiske tiltak, for å stimulere til boligbygging og legge til rette for rekruttering og etablering. Kommunen lyste i 2022 ut avtaler om boligutvikling, der kommunen gikk inn for å kjøpe boliger i private prosjekt, ved manglende forhåndssalg. Ordningen ble knyttet til regulerte tomter i boligfeltet Søliåsen, der kommunen ga garanti for kjøp av inntil 4 boenheter samtidig. For å motivere utbyggere til å starte salg, måtte utbygger selge første og siste boenhet, og kommunen har garantert for boligene i midten. Tiltaket ga respons fra noen private utbyggere, og fikk fart i tomtesalget. I 2023 gikk kommunestyret inn for et nytt boligprosjekt i Søligåsen boligfelt, med 6 universelt utformede utleieboliger som minihus (2 soverom) i tunløsning og carport i bakkant av tunet. Tunet legger til rette for sosiale soner. Formålet med boligene er å legge til rette for attraktive utleieboliger med tanke på rekruttering av fagfolk til kommunen. Prosjektet ble gjennomført med Selbuhus som leverandør i totalentrepresise, med lokale underleverandører (15 mill i ramme). Tiltaket er på kort tid blitt veldig populært, og alle enhetene er disponerte, av yngre arbeidstakere til kommunens egne tjenester. Også interesse for boligene blant eldre innbyggere i kommunen.

Status:

Kommunen har videre gjennomført en innbyggerundersøkelse inkludert dybdeintervju, for å kartlegge boligbehov og ønsker blant ulike målgrupper. Undersøkelsen er finansiert med tilskuddet fra Husbanken. Gjennom undersøkelsen ønsker kommunen å bl.a å få mer kunnskap om potensiale for rullering i markedet. Undersøkelsen er gjort av Nasjonalparken næringshage på Oppdal, og ferdigstilles januar 2024.

Kontaktperson: Hans Runar Kojedal
E-post: [email protected]

Ål/Hallingdal (Viken)

Tilskuddet går til:

Ål kommune, på vegne av Hallingdal-kommunene, har fått 250.000 kroner i tilskudd for å kartlegge og utvikle nye samarbeidsformer og modeller for felles boligutvikling i Hallingdal. Prosjektet vil bruke verktøy fra designmetodikk og tjenesteinnovasjon for å jobbe med mulige nye løsninger og samarbeidsmodeller. Prosjektet er del av et 2-årig bo- og blilystprosjekt i Hallingdal, med støtte fra Buskerud fylkeskommune. Det jobbes parallellt med et bolignettverk i regi av Hallingdal næringshage. Prosjektene samarbeider tett.

Status:

Gjennom det regionale bo- og blilystprosjektet er det gjennomført worshops med fokus på involvering. Videre har regionrådet og næringshagen gjennomført en bred boligundersøkelse blant innbyggere, deltidsboende og mulige tilflyttere til Hallingdal. Videre skal det gjennomføres en undersøkelse av Hallingdalkommunenes boligarbeid og boligplanlegging, herunder kartlegging av kommunenes boligbehov med vurderinger av eksisterende boligmasse.

Kontaktperson: Anne Nordheim
E-post: [email protected]

I egen regi har Ål kommune i 2023 satt i gang flere boligpolitiske tiltak. I økonomiplanen er mangel på boliger vurdert å være den høyest prioriterte utfordringa, med tanke på bosetting, og for rekruttering til ledige stillinger i kommunen og det private næringslivet.

Ål kommune har skaffet frem 15 nye kommunale utleieboliger, der målgruppa er flyktninger og andre som har problemer med å komme inn på boligmarkedet. 3 av utleieleilighetene  er del av Hago borettslag, der privat utbygger utvikler 21 nye boliger på sentrumsnær tomt. Boligene har mellom 1-3 soverom og er på mellom 51-75m2 BRA. 6 utleieboliger har Ål kommune bygget på egen, sentrumsnær tomt på Stavin. Disse er øremerket  rekrutteringsboliger og boliger til flyktninger. 5 av boligene har 3 soverom, en bolig har 1 soverom. Boenhetene er mellom 45 og 68m2 p-rom. I Gartnarvegen har Ål kommune bygget 6 mikrohus på egen sentrumsnær tomt. Boligene er for boligsøkende som har problem med å komme inn på boligmarkedet. Boligene er på 24m2 p-rom og har utebod, terasse, kjøkkenkrok, bad og soveplass til 2 personer.

Husbanken har gitt tilskudd til de 15 utleieboligene på til sammen 5,8 mill. Kommunen har selv brukt ca kr. 20 mill.

I tillegg til de 3 utleieboligene har Ål kommune kjøpt 3 boenheter, og solgt videre fra kommunen til egne tilsatte og til en bosatt flyktningfamilie. Kjøpere til disse boligene har fått kommunalt tilskudd til 1.gangs kjøp av bolig. Totalt hadde Ål kommune i 2023 en ramme på 24 millioner kroner, satt av til kommunalt boligtilskudd. For 2024 har kommunen satt av 10 nye millioner til boligtilskudd. Tilskuddet blir brukt alene, eller sammen med startlån og bostøtte.

https://www.aal.kommune.no/meny/teknisk-eigedom-og-naring/tilskot/

Kontaktperson: Anne Nordheim E-post: [email protected]

Kontaktperson: Kommunalsjef drift og utvikling Ål kommune, Reidun Aaker [email protected]

 

Andre kommuner får ta del i læringen

Prosjektene som har fått tilsagn om midler kan bruke Husbanken og Distriktssenterets samlede kompetanse i arbeidet. Det er også lagt til rette for læring mellom kommunene. Erfaringer og resultat fra arbeidet skal formidles til andre kommuner.

Gjennom tilskuddsordningen håper vi å få testet ut og lært av ulike, konkrete grep som kan bidra til å finne veier rundt markeds- og kapasitetsutfordringene.

– Lillian Hatling, Distriktssenteret

Ny utlysning for 2024

Det er satt av tilskuddsmidler til boligtiltak i distriktene også i 2024. Søknadsfrist er 1.april. Les mer om ordningen og vilkår for søknad på Husbankens nettsider.