Fagområde: Inkludering

Webinarrekke 2 av 3: Inkludering av innvandrere i arbeidslivet

Webinarserie i 3 deler som tar for seg hvordan nordiske kommuner og regioner jobber for å korte ned veien til jobb eller utdanning for innvandrere. I del 2 er det søkelys på kvinner.

Meld deg på arrangementet »

Illustrasjonsbilde. Fistbump. Foto.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter inviterer til webinarrekke i 3 deler om hvordan kommuner og regioner best kan jobbe for å få flere innvandrere inn i jobb og utdanning.

Del 2: Utenlandsk fødte kvinners etablering i arbeidsmarkedet

Case 1 Yalla Trappan

Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan. Yalla Trappan er et sosialt foretak innen arbeidsintegrering og kvinnekooperativ i Rosengård i Malmø. De bidrar til at kvinner som står aller lengst fra arbeidsmarkedet kommer i jobb.  Det dreier seg i hovedsak om middelaldrende kvinner som mangler utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet.

Case 2 KVINFOs Mentornetværk

Christian Larsen, prosjektleder, KVINFOs Mentornetværk. KVINFOs Mentornetværk jobber med å få innvandrerkvinner inn i det danske arbeidsmakedet. Nettverket som består av frivillige mentorer rekruttert i danske lokalsamfunn støtter minioritetskvinner slik at de blir inkludert i lokalsamfunnet og kommer i jobb. Metoden fra KVINFOs Mentornetværk har blitt brukt til å starte søsterprogram i 30 land og i det nystartede mentorprosjektet PIFT,  som retter seg mot sårbare unge kvinner i Danmark.

I dette webinaret får du

  • høre om hvordan organisasjoner arbeider for å forbedre kvinners etablering på arbeidsmarkedet og hvordan det kan skapes veier til utdanning og engasjement i lokalsamfunnet
  • lære om innovative løsninger som skaper god samfunnsutvikling i utsatte områder.
  • knytte kontakter og utveksle erfaringer med nordiske kolleger og eksperter innenfor integrasjonsområdet.

Bakgrunn

OECD slår fast at utenlandsfødte kvinner har en tredobbel utfordring: Foruten at de er kvinner og født i et annet land har de ofte kort utdanning og mangelfull arbeidserfaring. Dessuten viser forskning at kvinner ofte misslykkes med selve etableringen og har mindre tilgang på arbeidsrettede virkemiddel. 

I webinaret får du høre om læringseksempel som kan skape mer likestilt deltakelse på det nordiske arbeidsmarkedet.

Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser og at det kan lønne seg å melde seg på i god tid. Lenke til webinaret kommer i epost etter at du har meldt deg på. 

Webinarserien er utviklet av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio og Nordens välfärdscenter, med støtte fra Nordisk ministerråd.

Se del 1 av webinarrekke

Del 1: Inkludering i arbeidslivet

Dekor

Se opptak av webinaret på Nordiskt nätverk för vuxnas lärande sine nettsider

Case 1 – Åre kommune i Sverige

Peter Bergman, tidligere ordfører i kommunestyrelsen i Åre kommune i Sverige. Gjennom et bevisst og kreativt integrasjonsarbeid har Åre kommune lyktes med å skape utvikling og mangfold i en distriktskommune. Samarbeidet mellom offentlig, privat og frivillig sektor har skapt oppmerksomhet – og statistikken taler sitt tydelige språk: De siste par årene har kommunen lyktes med å få 85 prosent av kommunens nyankomne flyktninger i arbeid. Peter Bergman mener at flyktninger utgjør en ressurs for kommunen uansett om de kommer fra nabokommunen eller fra en annen del av verden.

Case 2 – Vest-Agder fylkeskommune

Evy Ann Ludvigsen og Astrid Krüger Eiken, karriereveiledere i Vest-Agder fylkeskommune. Kompetanse Norge prøver ut realkompetansevurdering av asylsøkere som bor eller har bodd på integreringsmottak. Formålet er å synliggjøre realkompetansen på et tidligere tidspunkt enn det som er mulig idag. Ludvigsen og Eiken vil fortelle om utprøving av VISKA der kandidatene først gjennomfører en selvregistrering av kompetansen og deretter karriereveiledning.  Se mer på http://viskaproject.eu

I webinaret får du lære om

  • Lokale eksperter sin erfaring med hvordan de har lyktes med å korte ned veien til arbeid for nyankomne flyktninger.
  • Hvordan kommuner og regioner med bakgrunn i bosetting av flyktninger kan sikre framtidig behov for kompetanse.
  • Innovative løsninger som bidrar til etablering på arbeidsmarkedet.  Særskilt fokus på veilederrollen.
  • Konkrete tips og verktøy på hvordan få til et velfungerende samarbeid mellom kommune, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunn.

Presentasjonenene var på norsk og svensk.

Del 3: Sivilsamfunnets rolle for inkludering

Uke 10 (dato kommer)

Se også: Kommuner trenger folk.