Webinar – Gi ungdomsrådet en stemme!

Webinar om koordinatorens rolle og oppgaver i ungdomsrådet. Hva skal til for at ungdomsrådets koordinatorfunksjon skal fungere godt? Se presentasjoner og webinaret i opptak her.


Ungdomsrådet er ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og det skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. For kommuner og fylkeskommuner er det lovpålagt å opprette ungdomsråd.

Ungdomsrådets koordinator skal bidra til å skape konstruktiv dialog, både internt i ungdomsrådet, mellom ungdomsrådet og kommuneorganisasjonen og med barn og unge i kommunen. Minstekravet er at ungdomsrådet skal ha tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir – har gitt ut en veileder der koordinatorfunksjonens ansvar, rolle og arbeidsoppgaver blir beskrevet. Veilederen er et nyttig verktøy for kommunene.

Samtidig kan det i praksis være utfordrende å få denne funksjonen til å fungere best mulig. Hva må være på plass? Hvordan kan en kommune med knapphet på ansatte og andre ressurser få dette til? Dette og flere problemstillinger ble drøftet i webinaret.

Disse får du høre

Trine Grytøyr, rådgiver og ungdomskoordinator i Nordland Fylkeskommune

Se presentasjon Grytøyr

Trine snakket om Bufdir sin veileder for ungdomsråd, spesielt om koordinatorens rolle, oppgaver og ansvar. Målet er å gjøre innholdet i veilederen mer kjent og anvendelig for tilhørerne. Hun fortalte også om sin erfaring i arbeidet med koordinatorene fra kommunene i Nordland, og delte eksempler på muligheter og utfordringer i det praktiske arbeidet i kommunene.

Karl Audun Fagerli, rådmann i Lierne kommune
Laila Totsås, ungdomskoordinator og prosjektleder for «Ung i Li»

Se presentasjon Totsås

Lierne har jobbet målrettet og systematisk over flere år for å få til et godt fungerende ungdomsråd. De har lagt vekt på koordinatorrollen i arbeidet, og delte sine erfaringer om hvorfor dette er viktig, og hvordan man kan legge til rette for å lykkes med arbeidet.

Målgruppe for webinaret

  • ansatte som har koordinatorfunksjon i ungdomsrådet
  • kommunale ledere og ansatte forøvrig som jobber med saker som berører barn og unge
  • ungdomskoordinatorer i fylkeskommunene
Stikkord: