Fagområde: Inkludering

Planlegging for mangfold

Vi må bli flinkere til å planlegge for mangfold. Kompetansesenter for distriktsutvikling, Kommunal- og regionaldepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet inviterer derfor til lunsjseminar. Seminaret blir streamet på nett.

Presentasjoner fra seminaret

Planlegg for mangfold – Marianne Solbakken, Kompetansesenter for distriktsutvikling

Integreringsindikatorer for et kunnskapsbasert integreringsarbeid – Benedicte Falch-Monsen IMDi

Bosetting og tilflytting blant personer med innvandrerbakgrunn – Lasse Stambøl, Statistisk Sentralbyrå

Derfor blir vi her – kortversjon av rapport NIBR 2012

Drømmen om å bli flereTemahefte om tilflytting

Dette seminaret handler om å planlegge for mangfold. Du får høre:

  • Statistisk Sentralbyrå snakker om sine ferske analyser av bosettings- og flyttemønstre blant innvandrere.
  • Kompetansesenter for distriktsutvikling presenterer kunnskap om hvorfor og hvordan planlegging for mangfold kan bidra til mer kunnskapsbasert samfunnsutviklingsarbeid.
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet orienterer om sitt pågående arbeid med å utvikle et nettbasert verktøy – Indikatorprosjektet – som både kommunene og fylkeskommunene kan bruke i sitt planleggingsarbeid. IMDi vil også orientere om deres roller og ressurser, samt bruk av disse i en bredere sammenheng.

Seminaret er en oppfølging av arbeidsseminaret Mangfold gir muligheter. Se også erfaringsheftet som ble laget på bakgrunn av dette seminaret.

Mange er fortsatt for passive

Erfaringer tilsier at mange fortsatt er for passive når det gjelder å planlegge for mangfold.

God planlegging krever imidlertid god kunnskap. Vi ønsker å bidra til å gjøre slik kunnskap mer tilgjengelig, og inviterer derfor til et dette lunsjsseminaret om innvandring og inkludering som tema i planarbeid.

Planarbeid setter vikitge rammer

Fylkeskommunenes og kommunenes planarbeid setter viktige rammer for å realisere mulighetene innvandring gir norske kommuner. I planarbeidet har kommunen og fylkeskommunen mulighet til å skape økt bevissthet om innvandring som en ressurs for lokal og regional utvikling. Dette kan bidra til å skape enighet og felles forankring om nødvendige mål og prioriteringer som må gjøres for at kommunen og/eller fylket nyttiggjør seg den tilflyttende kompetansen og ressursene på best mulig måte.

Målgruppe for seminaret

Målgruppen for seminaret er i hovedsak personer som er involverte i planprosesser i kommunen og fylkeskommunen, deres potensielle samarbeidspartnere og andre interesserte parter. Arrangementet er også åpent for påmelding fra andre aktører.

Arrangører

Seminaret er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetansesenter for distriktsutvikling.