https://distriktssenteret.no/?p=36475

Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Lokale boligsatsinger kan virke positivt både på boligmarked og lokalsamfunn, og styrke kommunen som samfunnsutvikler. Det viser en studie «Samfunnsvirkninger av boligpolitikk – Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner».

Attraktiv by i Nord

Bodø satsar på heilskapleg byutvikling som styrkar byen og regionen økonomisk, sosialt og miljømessig. Målet er ein attraktiv byregion som klarer å trekke til seg folk og næring, bygge langsiktig konkurranseevne og styrke utviklingskrafta.

Gode råd om varierte bustadtilbod

Kva bustadtilbod og stadkvalitetar etterspør ulike befolkningsgrupper som bur i, eller flyttar til distrikta? Og kva tiltak har distriktskommunar gjennomført for å få til eit meir variert tilbod? Ei casestudie av bustadpreferansar og ei kartlegging av bustadstrategiske tiltak føresler konkrete bustadstrategiske grep.