Bilde av butikker og kai.

Boligsatsing bygger bygda

Boligsatsinger virker positivt både på boligmarked og lokalsamfunn i distriktskommuner, viser en ny rapport. Boligtilbudet er blitt bredere og i bedre balanse, og kommunen samspiller bedre med private. Ikke minst har en aktiv boligpolitikk bidratt til bedre steder å bo, der det også er enklere å flytte til.

https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2017/06/Bygdepakke-Bo.pdf

Bygdepakka samordner transport- og arealplanleggingen i Bø

Attraktive og klimavennlige byer og tettsteder må utvikles gjennom en bedre samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Med Bygdepakke Bø tar Bø kommune de nasjonale planretningslinjene på alvor. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan mindre steder kan jobbe med å redusere intern biltrafikk, stimulere byliv og utvikle mer attraktive og klimavennlige småbyer.

Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Lokale boligsatsinger kan virke positivt både på boligmarked og lokalsamfunn, og styrke kommunen som samfunnsutvikler. Det viser en studie «Samfunnsvirkninger av boligpolitikk – Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner».

Attraktiv by i Nord

Bodø satsar på heilskapleg byutvikling som styrkar byen og regionen økonomisk, sosialt og miljømessig. Målet er ein attraktiv byregion som klarer å trekke til seg folk og næring, bygge langsiktig konkurranseevne og styrke utviklingskrafta.