Fagområde: Stedsutvikling

Stedsutvikling er hovedsatsingsområde i Øvre Eiker

I Øvre Eiker i Buskerud handler stedsutvikling om å iverksette drømmen om det gode liv. Dette er også hovedsatsingsområde i kommuneplanen.

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune i Buskerud er en visjons- og verdistyrt kommune. Visjonen «sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» inviterer innbyggerne i alle aldre til å delta i samarbeid, dialog og utvikling av sitt eget lokalmiljø. Verdiene det styres etter er tilhørighet, samspill, respekt og mot.

Stedsutvikling

Øvre Eiker er en del av østlandsk lavland med tre naturlige korridorer. En nordgående langs Drammenselva mot Modum, en østover mot Drammen og en sørvestover mot Kongsberg. Der korridorene møtes ligger Hokksund som er kommunens administrasjonssenter. Stedsutvikling har vært et hovedgrep i samfunnsutviklingen i Øvre Eiker de siste 15 årene. Kommunen definerer stedsutvikling som alle tiltak og prosesser som skaper rammer for det gode liv i Øvre Eiker sine seks tettsteder. Øvre Eiker har 16.600 innbyggere som fordeler seg på tettstedene Hokksund, Røren, Vestfossen, Darbu, Ormåsen og Skotselv. Det er en overordnet målsetting om at stedsutvikling skal forankres hos innbyggerne og i tettstedenes identitet. Hvert tettsted har derfor sin egen visjon. Eksempelvis har Darbu visjonen «stedet i det åpne landskapet» og Skotselv «elvelandsbyen med trygghet og opplevelser».

Drømmen om det gode liv

I Øvre Eiker beskriver en stedsutvikling som å iverksette drømmen om det gode liv.

For å nå målene i steds-utviklingsprosessene er økt interesse fra innbyggerne om å delta i samfunnsutviklingen en viktig faktor. Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2009 viser at innbyggerne er godt fornøyd med Øvre Eiker som bosted. Innbyggerne har gitt mange tilbakemeldinger på at kommunen har lyktes med by- og stedsutviklingen.

Øvre Eiker kommune har store muligheter til å lykkes i sitt utviklingsarbeid fordi de holder fast på at stedsutvikling er et langsiktig strategisk satsingsområde. De seks tettstedene tildeles investeringsmidler til stedsutvikling etter en vedtatt plan. Det er de kommunalt initierte grendeutvalgene som planlegger hvilke tiltak som gir mest utviklings-kraft hos dem. Et spleiselag mellom det offentlige og stor grad av dugnadsinnsats viser at det er mulig å realisere planer som er kommet fra innbyggerne selv.

Distriktssenteret mener det er avgjørende viktig at Øvre Eiker kommune holder fast på vedtakene som sier hvilke tettsteder som skal få investeringsmidler til hvilken tid. Denne forutsigbarheten er viktig for å opprettholde tilliten mellom kommunens politiske og administrative ledelse, grendeutvalgene og innbyggerne i Øvre Eiker sine seks tettsteder. Distriktssenteret mener at politikerne i Øvre Eiker har vist stor vilje og mot til å arbeide langsiktig med stedsutvikling som en attraksjon.

Darbu

Området Darbu og Fiskum har 1212 innbyggere pr 1.1.2010. I denne grenda har de i flere år forberedt seg på at investeringsmidler til stedsutvikling står på Øvre Eiker sitt investeringsbudsjett fra og med 2011 og i 3-4 år framover. De prioriterte utviklingsområdene er utvikling av trafikknutepunktet for jernbaneundergang og parkering/snuplass for buss, realisere potensialet i sentrumsplanen, utnytte mulighetene i det nye næringsområdet Løken og nye arealer for boligbygging.

Jarle Gjøsæther, leder av Fiskum grendeutvalg, sier at det til tider har vært en tålmodighetsprøve å vente på at det skal blir Fiskum sin tur til å investere. De har brukt tiden godt og fått laget en egen sentrumsplan. Konsulentfirmaet Asplan Viak har bidratt i denne prosessen. Alle ideene og ønskene  som har kommet fram på bygde-møter og befaringer  er tilgjengelig via plakater på biblioteket i bygda. Her brukes ofte uttrykket «…folket i bygda vil…». Dette illustrer på en god måte at samhandlingen mellom arbeidet i grendeutvalget og lokale lag og organisasjoner er viktig i forankring- og medvirkningfaser av et utviklingsarbeid. Et godt eksempel på dette er tilretteleggingen av badedammen ved Anfindshølen.

Kommuneplan 2010 – 2022

Øvre Eiker kommune har i 2010 arbeidet med revisjon av kommuneplanen for perioden 2010 – 2022.Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 14. april 2010, og planstrategiene i kommunestyret 16. desember 2009. I disse plandokumentene er by- og stedsutvikling fortsatt et hovedsatsingsområde. Øvre Eiker kommune skriver i sin kommuneplan at det er imponerende å se det store og mangfoldige engasjement kommunens innbyggerer har for «Det gode liv» i sitt nærmiljø, på sine tettsteder og for hele kommunen. Distriktssenteret mener Øvre Eiker kommune gjennom å legge så stor vekt på identitet, røtter og historie også tar strategiske grep for å bygge et godt omdømme for Øvre Eiker.