Vindkraftsamfunn 2.0

Utvikling av strategier og iverksetting av tiltak for Åfjord og øvrige vindkraftkommuner på Nord-Fosen.

Åfjord og øvrige vindkraftkommuner på Nord-Fosen står foran en stortstilt utbygging av vindkraft fram mot 2020. Vindkraftsamfunn 2.0 skal utvikle strategier og tiltak for å utnytte de muligheter som oppstår i forbindelse denne utbyggingen.

Det er et betydelig behov for å flytte fokus fra lokale ulemper med vindkraftutbygging til å jobbe målrettet med synliggjøring av fremtidsrettede jobbmuligheter, tilrettelegge for økt tilflytting og bærekraftig samfunnsutvikling.

Felles el-sertifikatmarked

Etablering av et felles el-sertifikatmarked i Norge og Sverige har som mål å utløse 26,4 TWh fornybar energi. Landbasert vindkraft vil etter all sannsynlighet stå for den største andelen av volumet. I nærmiljøet, Fosen og omegn, forventes investeringer i størrelsesorden 12 til 15 milliarder kroner de neste 3-5 årene, med opptil 400 installerte vindturbiner. Deretter kommer et betydelig ettermarked innen drift og vedlikehold de neste 20 årene.

Prosjektet handler derfor om hvorvidt lokalsamfunnet har nødvendig rekrutteringsgrunnlag for å ivareta det de muligheter som kommer. Om utdanningstilbudet er tilpasset de behov som kommer og om man kjenner til interessentene og deres behov.

Strategi for å lykkes

Analyser som er gjort konkluderer med at nøkkelen til økt sysselsetting og positiv utvikling er å lykkes med å bygge et kompetansemiljø på tvers av bedrifter og kommuner. Skal man lykkes med en slik strategi, er tilgangen på kvalifisert og kompetent arbeidskraft avgjørende.

Med dette som utgangspunkt er det definert 2 prosjekter:

 • Fosen Energisenter: Et næringsutviklingsprosjekt med mål om å skape lokale og regionale ringvirkninger av utbyggingen for næringslivet.
 • Vindkraftsamfunn 2.0: Et bolyst/ samfunnsutviklingsprosjekt med mål om å omsette mulighetene vindkraftutbyggingen gir i form av positiv samfunnsutvikling og økt bosetting.

 Samarbeidspartnere

 • Proneo: Erfaring fra næringsutvikling og samfunnsutvikling.
 • Rambøll: Bransjekunnskap vindkraft.
 • Windcluster Mid-Norway: Bred kontaktflate mot næringsliv og nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • I tillegg ansees utbyggerne SAE Vind og Sarepta som viktige premissgivere og samarbeidspartnere for prosjektet.

Målgrupper

Definerte tiltaksgrupper

 • Ungdom
 • Eksisterende befolkning
 • Tilflyttere

Privat næringsliv

 • Lokale virksomheter med et utviklingspotensial
 • Regionale virksomheter i verdikjeden for vindkraft (Verdal, Trondheim osv)
 • Utbyggere
 • Turbinleverandører

Kommuner innenfor felles bo- og arbeidsregion.

Aktiviteter

Fase 1: Forberedende aktiviteter Fosen Energisenter

 • Bemanning og operasjonalisering av prosjektet
 • Kartlegging og strategiske analyser – interne (Fosen) og eksterne forhold
 • Oppsøke andre regioner nasjonalt/internasjonalt for å hente ut erfaringer. Hva ville de gjort annerledes?
 • Det vurderes i tillegg å gjennomføre en forenklet scenaro-bygging for å lage robuste strategier

Utarbeide strategi og plan for kommunikasjon

 • Definere interessentgrupper – lokalt, regionalt, nasjonalt
 • Utarbeidelse av budskap
 • Definere kommunikasjonstiltak og -kanaler

Møter/ dialog med regionale interessenter og nasjonale/internasjonale interessenter innen vindkraft

 • Koordinering med bolystaktiviteter ifbm kampflybasesatsingen
 • Dialog FoU-miljøer, eksempelvis Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) – NTNU
 • Dialog med andre relevante bolystprosjekter (Boligetablering i distriktene, Arbeidskraftsmobilisering o.l.)
 • Erfaringsutveksling vindkraftregioner i Trøndelag, f.eks Ytre Namdal og Smøla, Hitra, Frøya, Snillfjordregionen
 • Erfaringsutveksling med vindkraftregionene Rogaland, Sogn og Fjordane, Jämtland, Väster Norrland

Fase 2. Operasjonaliseringsfase hvor «Vindkraftsamfunn 2.0» etableres som et felles kontaktpunkt for:

Regional samfunns-/ nærings-/ samferdsel-/infrastrukturplanlegging

 • Etablere relasjoner til kompetanse miljøer innenfor boligplanlegging
 • Workshop med boligutbyggere
 • Kartlegge de 5- 10 viktigste infrastrukturtiltakene på Nord-Fosen som vil fremme felles bo- og arbeidsregion
 • Etablere et tilbud for oppfølging av næringslivs spin-outs/ gründerprosjekter

Kommunikasjon og informasjon: Kommunikasjonsplan avgjør hvilke tiltak som prioriteres, men det vil dreie seg om tilgjengelighet på nett, utgivelse av informasjonsavis, mediestrategi m.v.

Kompetanse og utdanning.

 • Hvis man tar utgangspunkt i et estimert behov på en energioperatør per 5 vindturbiner er det et behov for omlag ca 60-100 personer til drift og vedlikehold av parkene. Dette er varige arbeidsplasser som normal rekrutteres lokalt.

Vindkraftsamfunn 2.0 er tildelt 1 500 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Kommunenivå:

 • Åfjord Kommune har valgt å ta grep og sette av ressurser til satsing for å utløse positive næringseffekter og samfunnsutvikling som følge av vindkraftetableringene i kommunen. Åfjord Kommune ansetter egen vindkraftkoordinator (delstilling fra 2.kv. 2013, helstilling fra 1.kv. 2014) for å følge opp prosjektet. Det har også vært dialog med Roan, Osen og Flatanger om mulig samarbeid. I tillegg vil man bruke arenaen Kysten er klar til å orientere om dette prosjektet og gi overføringsverdi til andre vindkraftkommuner.
 • Roan Kommune signalisert at de ønsker å delta både i dette prosjektet og andre utviklingsaktiviteter for å skape utvikling i egen kommune. Etter som deltakelse ikke er politisk behandlet enda kalkuleres det ikke med egenfinansiering fra Roan enda, men det vil kunne komme på plass ila våren 2013.
 • I tillegg er Flatanger og Osen Kommune informert om prosjektet og invitert til samarbeid innenfor de delaktiviteter hvor det er naturlig.

Utbyggere:

 • SAE Vind og Sarepta som er de største utbyggerne av vindkraft på Fosen har ved flere anledninger uttalt at de ønsker lokal kompetanse og lokale/regionale leverandører i satsingen, og bidra til lokal utvikling. De har støttet forprosjektet i 2012 både finansielt og gjennom deltakelse i styringsgruppe.

Videregående skoler:

 • I forprosjektet ble rektorene for videregåendeskolene på Fosen invitert til orienteringsmøte om behovet/ muligheter i kjølvannet av vindkraftutbyggingen. Oppfølging av utdanningsløp blir et viktig tiltak i prosjektet.

Næringsliv:

 • I tillegg til mulig sysselsettingseffekt hos utbyggere og som følge av indirekte tjenester (alt fra overnatting til brøyting) har Nord-Fosen gode forutsetninger for å bygge en næringsklynge. Bl.a. har Åfjord 3 større entreprenørselskaper som er blant de fremste nasjonalt innenfor sitt område.
 • I tillegg er det bygd gode relasjoner til Windcluster Mid-Norway (over 60 bedrifter i verdikjeden for vindkraft) og industrimiljøet i Verdal. Windcluster Mid- Norway vil støtte dette prosjektet med og tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse i prosjektet!

Fylkesnivå:

 • Det er dialog både med Nord- og Sør- Trøndelag Fylkeskommune om hvilke tiltak som skal iverksettes innenfor næringsutvikling. Selv om utbyggingene i hovedsak skjer i sørfylket ser man på satsingen som en regional sak etter som dette er et naturlig nedslagsfelt mtp næringsutvikling.

Nasjonalt og internasjonalt:

 • Gjennom samarbeidet med Windcluster Mid-Norway (WMN) etableres det relasjoner både til Midt Sverige via et interreg prosjekt, i tillegg til Sogn og Fjordane og Rogaland nasjonalt. De nevnte regionene er kjerneområdene for vindkraftutbyggingen gjennom det svensk/norske elsertifikatmarkedet. Dette nettverket vil være nyttig for å få og dele erfaringer i bolystprosjektet.

Et siste moment som bør nevnes er relasjoner til NTNU, HiST m.fl. HiST etablerte allerede for et par
år siden et utdanningstilbud for vindkraftingeniører i samarbeid med WMN.

Målformulering

Målene som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål: «Vi skal etablere 200 nye varige arbeidsplasser i region i perioden 2015-2020»

Konkrete målsettinger:
«Vindkraftsamfunn 2.0» har følgende konkrete målsettinger: å sikre god planlegging, koordinering og arbeid mot felles mål på tvers av vindkraftkommuner på på Nord-Fosen

 • å kartlegge behovet for arbeidskraft i utbyggingsfasen og driftsfasen å initiere og igangsette kompetanserettede tiltak i samarbeid med utbyggere, leverandører og utdanningsinstitusjoner kommunikasjon av mulighetene for personer og bedrifter som potensielt kan etablere seg i i regionen
 • tilbud om veiledning/ bistand for knoppskyting og utvikling av næringsliv være et nasjonalt forbilde for økt bosetting og positiv samfunnsutvikling for vertskommuner for vindkraft
 • Definere strategier for hvordan vindkraftregionen på Fosen skal utløse synergier innenfor bolyst ift andre regioner (infrastruktur/FoU/arbeidsregion/kompetanseoverføring og samarbeid o.l)
Resultat og effekt

Resultat og effekter som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedeffekten av prosjektet er å ligge i forkant med planlegging av tiltak slik at Nord-Fosen er i stand
til å omsette de betydelige investeringer som skal gjøres i varig bosetting.
Det er også et mål at utbyggingene og prosjektet, sammen med øvrige satsinger på Fosen, skal bidra
til å løsne infrastrukturprosjekter som gir større arbeidskraftmobilitet.