Fagområde: Omdømme Tilflytting

Utvikling av småsamfunn og bygdemobilisering i Berg

I Berg har det vært flere tiltak rettet mot stedsutvikling og omdømme med tanke på økt bosetting.

 1. Bygdemobiliseringsprosjektet (1997-2000)
 2. Kystsamfunnsprosjektet (1995 til 1997)
 3. Småsamfunnsprosjektet God, nær og raus (2007-2010) var et mobiliseringsprosjekt for nyskaping og utvikling, samarbeid og bygging av omdømme i Berg kommune på Senja. Målsettingen var å stanse fraflyttingen, etablere nye arbeidsplasser og stimulere til en positiv utvikling i folketallet. Dette skulle gjøres gjennom å involvere store deler av befolkningen.

Resultatene av småsamfunnsprosjektet

 • Vet hvor skoen trykker
 • Har blitt del av et nettverk sammen med tilsvarende kommuner
 • Har fått nye verktøy og kompetansepåfyll gjennom deltakelse i stedsutviklingsprosjektet, omdømmeskolen og småsamfunnssatsingen.

Samarbeidspartnere

 • Grende-/bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Troms
 • Midt-Troms regionråd
 • Skolene
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Annonsering i media
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjøre jobbmuligheter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige lag og organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Vertsskapsordning
 • Integreringstiltak for tilflyttere

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Kulturtilbud

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Arbeid med utvikling av småsamfunn og bygdemobilisering i Berg er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.