Fagområde: Næringsutvikling

Gauldal vidergående skole som et kompetansenav

Utvikling av Gauldal vidergående skole til å bli et kompetansenav i distriktene for økt bolyst.

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til å utvikle treklyngemiljøet i Midtre Gauldal kommune til å bli et vitalt og fremtidsrettet næringsliv som fremstår som attraktive arbeidsplasser og dermed sikrer rekruttering.

Med ønske om sterkere kobling mot FoU-miljøet og involvering av ungdom i distriktene, skal en samarbeidsmodell mellom relevante aktører testes ut. Samarbeidspartnere er Gauldal VGS, Midtre Gauldal kommune, lokalt næringsliv, NTNU, SINTEF, HIST (bygningsavdelingen og Ungt entreprenørskap).

Det skal parallelt etableres et FoU-prosjekt som skal fungere som følgeforskning, og som kan bruke erfaringene fra prosjektet til å utvikle en innovasjonsmodell med sterkere koblinger mellom VGS og FoU-miljøet.

Hovedmålet vil søkes oppnådd gjennom forskjellige delmål:

  • Øke kompetansenivået og omdømmet ved Gauldal videregående skole (GVGS) gjennom å etablere samarbeid mellom GVGS og FoU-miljøet ved NTNU, SINTEF og HIST innen bygningsteknologi. Etablere GVGS som et kompetansenav for treklyngen.
  • Øke kompetansenivået, omdømmet og innovasjonsevnen til treklyngen i Midtre Gauldal gjennom å etablere samarbeidsarenaer mellom treklyngen, GVGSog FoU-miljøet, hvor GVGS fungerer som kompetansenav.
  • Bidra til at næringslivet blir involvert i FoU-prosjekter.
  • Øke interesse for og kompetanse om utvikling av egne bedrifter blant ungdommene som går på GVGS gjennom et samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Entreprenørskapsmiljøet ved NTNU, med spesiell vekt på treklyngeområdet og klimavennlig bygningsteknologi.

Prosjektet fikk 1 045 000 kroner i Bolystmidler i 2012.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.