Ung skaperlyst

Namdalseid kommune setter fokus på gode modeller for lokalt utviklingsarbeid.

UNG skaperlyst har en prosjektperiode fra september 2007 og ut desember 2010. Kostnadsrammen for hele prosjektperioden: 3 000 000 totalt fordelt på kr 1 million pr. år.

Prosjektet inngår i Kommunal- og regionaldepartementets Småsamfunnssatsing. Dette er et 3-årig mobiliseringsprosjekt som har en målsetting om å finne frem til gode modeller for lokalt utviklingsarbeid i et småsamfunn. Dette for å skape engasjement, motivere og tilrettelegge for nytenking og en positiv utvikling, med klart kjønnsperspektiv. På sikt er målet å skape et robust lokalsamfunn, med stor utviklingskraft, identitet og framtidstro.

Namdalseid kommune er en kommune med 1720 innbyggere som ligger mellom Steinkjer og Namsos i Nord-Trøndelag.

Kommunen har hatt et forprosjekt og gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne, samt utflyttet ungdom under 35 år, og har gjennom denne fått informasjon om holdninger, verdier og ønsker og har sett at det knytter seg ulikhet relatert til kjønn og alder i svarene.

Kommunen har definert følgende prosjektmål:

«Gjennomføre et 3-årig mobiliseringsprosjekt for Namdalseid kommune, for å finne fram til gode modeller for lokalt utviklingsarbeid i småsamfunn».

Satsingen har ungdom som primærmålgruppe, kultur og entreprenørskap som strategier – gjennomført med tydelig kjønnsperspektiv.

Satsing på ungdom, kultur og kjønn er en ny innfallsvinkel i forhold til tradisjonell bygdeutvikling, som ofte har hatt lite kritisk fokus på samfunnsstrukturelle forhold, men mer fokus på næring og mangel på kjønnsperspektiv.

Satsingen skal bygge på kunnskap om gode utviklingsprosesser og utfordre bygdekultur og verdigrunnlag, for å skape en god og framtidsrettet utviklingskraft. Målgruppen er spesifikt ungdom og kvinner, men involverer også befolkningen forøvrig.

Det gjennomføres et bredt mobiliseringsarbeid innen innsatsområdene:

  • Kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet
  • Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling
  • Våre møteplasser
  • Kjønnsperspektiv og mangfold

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Ung skaperlyst er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eier av prosjektet er Namdalseid kommune.

Både kommunen som organisasjon og de folkevalgte i Namdalseid er involvert i prosjektet, ved at ordfører og assisterende rådmann samt to andre politikere sitter i prosjektets styringsgruppe.

Oppvekst- og kulturadministrasjonen i kommunen er godt involvert i prosjektet. Involveringen fra næringsdelen av kommunen synes svakere. Prosjektleder uttaler at det kan være utfordrende å kommunisere et klart utviklingsperspektiv i en kommune som har et så sterkt fokus på drift.

Kommunestyret i Namdalseid har vært holdt orientert jevnlig om prosjektets gang. Kommunestyret vil før årsskiftet bli invitert til å utpeke hvilke satsingsområder innenfor prosjektet som bør videreføres etter avslutning av prosjektperioden.

Distriktssenteret mener at prosjektet burde ha hatt ungdom i styringsgruppa, siden ungdom er en av hovedmålgruppene i prosjektet. Involveringen fra kommunen både administrativt og politisk er ellers godt ivaretatt.

Mobilisering, involvering og medvirkning

Prosjektet har lagt stor vekt på aktiv medvirkning og mobilisering blant ungdom og kvinner. Ungdom har hele tiden deltatt aktivt i utvikling av prosjektet. Kommunen har opprettet et eget kvinnenettverk. Det har vært gjennomført et fremtidsverksted for og med ungdom. Det har også blitt opprettet flere arbeidsgrupper for å jobbe med ulike tiltak i prosjektet som for eksempel arbeidsverksted med kvinner om estetikk i det offentlige rom.

Det har blitt etablert nye kulturmøteplasser for barn og ungdom som den årlige «Kulturuka» hvor skolene i kommunen har vist frem ulike kulturuttrykk. På kulturmøteplassen «Sommeridyll» har ungdom over 18 år hatt mulighet til å lære seg og vise frem kulturuttrykk som blant annet teatersport og foto.

På bakgrunn av dette mener Distriktssenteret at kommunen har klart å mobilisere hovedgruppene for prosjektet som er ungdom og kvinner i kommunen.

Kompetanse og menneskelige ressurser

UngSkaperlyst har siden oppstart hatt en prosjektleder i 100% stilling.

Prosjektleder har tatt initiativ til å etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom kultursektoren i kommunen og oppvekstsektoren. Dette har ført til et større fokus på estetiske fag, og til å se sammenhengen mellom kulturuttrykk og stolthet og identitet hos barn og ungdom i kommunen. Prosjektleder har god kompetanse på å lede prosjektet og på fagområdet for prosjektet. En rekke kulturaktiviteter har kommet i stand som følge av prosjektet. Kommunen mener selv at disse har bidratt til å forsterke selvbildet og identiteten hos barn og ungdom som har deltatt.

Distriktssenteret mener på bakgrunn av dette at kommunen har hatt en bra gjennomføringsevne.

Kommunens rolle

Etter Distriktssenterets vurdering var det bra å starte med et forprosjekt før målsettingene ble konkretisert i et hovedprosjekt.

Forprosjektet ble gjennomført våren 2007, og har konkretisert detaljene i et hovedprosjekt for en småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune.

I forprosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i kommunen, samt utflyttet ungdom over 35 år, om ulike aspekter ved å leve og bo i kommunen. Resultatet har gitt verdifull kunnskap om innbyggernes holdninger, verdier og ønsker knytta til bolyst, arbeidsmarked, offentlig tjenestetilbud, kultur- og fritidstilbud, nærområder, estetikk og mer.

Distriktssenteret mener at kommunen har tatt initiativ til en aktiv rolle som samfunnsutvikler gjennom dette prosjektet. Kommunen ønsker å legge til rette for økt kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitetsfølelse, skape større entreprenørskap blant ungdom og større fokus på kulturbasert næringsvirksomhet.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen har ønsket å være en samtalepartner for kommunen og mener selv at dette er oppnådd. Fylkeskommunen har hatt plass som observatør i prosjektets styringsgruppe, hvor det har vært anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkter inn til prosjektledelsen.

Kommunen opplever fylkeskommunen som en god samtalepartner, og at det har vært en åpen dør fra fylkeskommunens side gjennom hele prosjektperioden.

Distriktssenteret mener at fylkeskommunen har fylt sin rolle som samfunnsutvikler i dette prosjektet.

Målformulering

Hovedmål for prosjektet er å gjennomføre et mobiliseringsprosjekt for Namdalseid kommune, for å finne frem til gode modeller for utviklingsarbeid i et småsamfunn. Dette for å skape engasjement, motivere og tilrettelegge for nytenking og en positiv utvikling med et klart kjønnsperspektiv. På sikt er målet å skape et robust lokalsamfunn med stor utviklingskraft, identitet og fremtidstro.

Hovedmålformuleringen viser etter Distriktssenterets mening mer hvilken vei prosjektet ønsker å gå, enn å være veldig klare og realistiske.

Distriktssenteret mener at det vil være vanskelig og lite realistisk å nå de langsiktige målsettinger som er satt i løpet av prosjektets korte levetid.

Prosjektet er brutt ned på delmål som er delt inn i satsingsområdene:

  • Kulturkompetanse, lokalsamfunn og identitet: Styrke og legge til rette for økt kulturell kompetanse i skole, kulturskole og fritid, for å gi kjennskap til kunst og kulturuttrykk av alle slag, styrke stedsidentitet og forløse kreativitet, nytenkning og skaperkraft.
  • Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling: Utvikle kultur for skaperlyst og tiltakslyst gjennom arbeidet med entreprenørskap i skolen og samfunnet for øvrig, med utgangspunkt i kulturnæringene og kulturbasert næringsutvikling.
  • Våre møteplasser: Avklare behov for og utforme møteplasser med vekt på estetikk gjennom samarbeid med brukergrupper for å styrke identitet og stolthet til stedet.
  • Kjønnsperspektiv og mangfold: Skape kultur for å ivareta kjønnsperspektivet og mangfold i samfunns- og næringsutvikling, for god ressursutnyttelse og tilrettelegge for et inkluderende og attraktivt lokalsamfunn.

Delmålene synes etter vår vurdering også å ha en noe mer langsiktig horisont enn prosjektets levetid på tre år. I prosjektplanen er det oppgitt årlige beslutningspunkter hvor styringsgruppa tar stilling til fremdrift og måloppnåelse. Dette mener Distriktssenteret er positivt, da det gir prosjektet muligheter til å endre kurs.

Resultat og effekt

Etter Distriktssenterets mening kan det være utfordrende å nå målsettinger som tar lang tid, i det tidsrommet prosjektet har til rådighet.

Prosjektet har klart å skape en bedre samhandling mellom kultursektoren og skolesektoren i kommunen. Kommunen har prøvd ut nye måter å jobbe på. Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter i prosjektets regi som filmbusstilbud, «Sommeridyll» som er kulturaktiviteter for og med ungdom, utstilling av religiøse symboler og høytider med utgangspunkt i ulike bosatte innvandrerkvinners hjemland, årlig lokal kulturuke med og av skoleelever og styrking av den digitale kompetansen i skolen med mer vekt på digitale fortellinger. Etter Distriktssenterets vurdering synes måloppnåelsen å ha vært best innen satsingsområdet kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet.

Prosjektet er ennå ikke avsluttet og kommunen har ikke foretatt en evaluering av prosjektet. Distriktssenteret vil følge prosjektet etter avslutning og se nærmere på måloppnåelsen etter at prosjektet er avsluttet.

Nyskapning og kreativitet

Gjennom prosjektet har barn og ungdom fått mulighet til å lære å lage film ved hjelp av filmbussen fra Høgskolen på Lillehammer. Distriktssenteret mener at bruk av ulike kulturelle uttrykk er en kreativ måte å jobbe med lokal utvikling på.

Det har blitt lagd en billedserie med og av barn og ungdom om hvordan de synes det er å bo på Namdalseid. Prosjektet har også satt fokus på kjønnsperspektivet i kommunalt utviklingsarbeid, som er en ny vinkling i lokalt utviklingsarbeid i en liten distriktskommune.

Prosjektet UngSkaperlyst i Namdalseid er et småsamfunnsprosjekt under satsingen til Kommunal- og regionaldepartementet.

Distriktssenteret mener at satsing med fokus på ungdom, kultur og kjønn er en interessant vinkling på samfunnsutviklingsarbeid i en liten kommune. Prosjektleder har fått til å etablere nye samarbeidsstrukturer mellom kommunens kultursektor og oppvekstsektor. Dette har ført til en styrkning av betydningen av kunstfag og estetikk i kommunen. Det er etablert nye kulturmøteplasser for barn og ungdom som «Kulturuka» og «Sommeridyll», hvor barn og unge har fått anledning til å lære seg, og til å vise frem ulike kulturuttrykk.

Mål og resultat

Prosjektmålet om å finne frem til gode modeller for lokalt utviklingsarbeid i et småsamfunn, har vært sentralt i prosjektet. Etter Distriktssenterets vurdering viser målformuleringene mer vei enn å være veldig klare og realistiske. Prosjektet ville ha kunnet tjent på å ha noe mere realistiske og kortsiktige mål, som kan nåes innen den tidsramme prosjektet har hatt til rådighet.

Gjennom prosjektperioden har kommunen satt i gang mange utviklingstiltak knyttet til kulturuttrykk og identitet. Det har vært en erkjennelse i kommunen om at det kan være utfordrende å finne rom for et klart utviklingsperspektiv hvor hovedfokuset er på driftsoppgaver.

Prosess og vurderinger

Distriktssenteret mener at kommunen gjennom en rekke tiltak har klart å mobilisere målgruppene ungdom og kvinner. Hvorvidt kjønnsperspektivet har blitt en del av en gjennomgående tilnærming i kommunen, virker mer uklart. Dette er en ny måte å utvikle et bygdesamfunn på, som kommunen selv uttrykker det, og som utfordrer bygdekultur og verdigrunnlag. Kjønnsperspektivet vil etter vår vurdering måtte være et gjennomgående perspektiv over lengre tid for at det skal få effekt.

Veien videre

Kommunen inviterer til et arbeidsseminar med ungdom, for å få innspill til hvordan arbeidet som er gjort i prosjektperioden kan videreføres etter at prosjektet er avsluttet. På bakgrunn av det som kommer fram skal det utarbeides en evalueringsrapport.