Tuddal – Frå bygd til landsby – fase 2

Hovudmålet med prosjektet er å bidra til vidareutvikling av eit attraktivt og bærekraftig samfunn i Tuddal.

Dette er gjennomføringsfasen av planlagde og oppstarta tiltak frå fase 1, Tuddal – Frå bygd til landsby.

Hovudmålet med prosjektet er å bidra til vidareutvikling av eit attraktivt og bærekraftig samfunn i Tuddal. Dette skal gjerast gjennom fokus på miljø, økonomi og det sosiale aspektet. Det skal leggast til rette for å snu befolkningsutviklinga frå negativ til positiv, og langsiktig og lønsam verdiskaping igjennom næringsutvikling og auka bustadutvikling.

Samarbeidspartnere

 • Næringslaget Tuddal Utvikling
 • Lag/organisasjonar
 • Hytteforeningar
 • Eldsjeler og bedrifter i Tuddal

Målgruppe

 • Eksisterande og nye bygdefolk, med spesiell fokus på unge og kvinner
 • Næringsdrivande og potensielle nye etablerarar
 • Deltidsinnbyggjarar og besøkande
 • Media

Aktiviteter

Aktivitetane/delprosjekta som skal gjennomførast i fase 2:

 • Landsbyens aktivitets- og kulturpark
 • Markering og tydeleggjering av landsbyen
 • Kvinnenettverket «Tuddalsjentun» – eit fora for nytenking, samarbeid og utvikling
 • Kulturbasert næringsutvikling – Troll i Tuddal
 • Kommunikasjon og integrering

Prosjektet Tuddal – Frå bygd til landsby – fase 2 er tildelt  inntil 1 300 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet har ei god og brei forankring blant fast- og deltidsbuande i Tuddal. Prosjektet blei initiera av Tuddal Utvikling og bygdefolket og dei har vore aktive deltakarar gjennom fase 0 og 1. Det har hittil vore god dekning i lokal-, fylkes- og nasjonalpressa. Politisk er det og godt forankra både hjå ordførar, i formannskap og kommunestyre. I fylkeskommunen er det forankra ved at dei har ein representant i styringsgruppa.

Prosjektorganisering

Prosjekteigarar: Hjartdal kommune og Næringslaget Tuddal Utvikling
Prosjektansvarleg: Hjartdal kommune v/ rådmann
Styringsgruppe: Hjartdal kommune – 2 representantar

 • Tuddal Utvikling – 1 representant
 • Folk i Tuddal – 1 representant
 • Telemark fylkeskommune – 1 representant

Referansegruppe: Opprettast ved behov
Ressursgruppe: Leiar kultur, leiar plan, leiar teknisk og leiar helse i Hjartdal kommune

Arbeidsgrupper – for dei forskjellige delprosjekta:

 • Landsbyutvikling – Kultur og aktivitetsparken
 • Landsbymarkering
 • Kvinnenettverket «Tuddalsjentun»
 • Kulturbasert næringsutvikling – Troll i Tuddal
 • Kommunikasjon og integrering

Prosjektleiar er Stefan Langfors

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovudmålet: med prosjektet er å bidra til vidareutvikling av eit attraktivt og bærekraftig samfunn i Tuddal. Dette skal gjerast gjennom fokus på miljø, økonomi og det sosiale aspektet. Det skal leggast til rette for å snu befolkningsutviklinga frå negativ til positiv, langsiktig og lønsam verdiskaping igjennom næringsutvikling og auka bustadutvikling.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Resultatmål:

 • Gjennomført fyrste del av landsbyutviklinga, dvs opprusting av Aktivitetsparken og Kulturparken og tydeleggjering av landsbyen, i tråd med utarbeida plan
 • Offentleg toalett i landsbyen
 • Kvinnenettverket i Tuddal, eit fora for kulturbasert næringsutvikling, kreativitet, nyskaping og samarbeid er sjølvgåande og aktivt
 • Troll i Tuddal – dei fem trolla i Tuddal (eventyret) er inkludera i landsbyutviklinga, blir aktivt bruka i kulturbasert næringsutvikling og i samanheng med folkestigen Bjårvatn rundt og aktivitetar på Bygdetunet
 • Permanent ordning er etablera for info til og kommunikasjon med fast- og deltidsbuande
 • Rutinar for integrering av nye Tuddølar er etablera og velfungerande slik at alle føler seg velkomne og har lik moglegheit til involvering/inkludering i lokalsamfunnet.
 • Auke i nyetableringar av bedrifter, spesielt m.t.p. opplevings- og/eller kulturbasert, i f.h.t. 2012-tala.
 • Hyttefolket deltek aktivt i kultur- og næringsliv

Resultatindikatorar for måloppnåing:

 • Resultatindikatorar som vi meiner er viktige for å vise om vi har lukkas med dei måla vi har satt oss.
 • Mange av dei er vanskelege å talfeste og vi reknar all auke som gode indikatorar på at vi er på rett veg.
 1. Oppretthalde skulen (1-7) og barnehagen i Tuddal
 2. Auke i talet på tilflytta familiar og unge vaksne i forhold til ved avslutning av fase 1 (2012-tala).
 3. Auke i omsetnaden innafor lokal handels- og reiselivsnæring (talfeste dette) i f.h.t. 2012 tala.
 4. Fleire hyttefolk som engasjerar seg i dugnads- og lagsarbeid og i næringslivet (vanskeleg å talfeste).
 5. Det er etablera nye kulturbaserte bedrifter og auka investering i eksisterande i f.h.t. 2012 tala. Spesiell fokus på kvinnebedrifter.
 6. Dei fem trolla i Tuddal er synlege både i nærings- og opplevingssamanheng

Effekter

Effektmål:

 • Netto tilflytting til Tuddal
 • Fleire arbeidsplassar i Tuddal
 • Feire deltidsinnbyggjarar og besøkande til Tuddal
 • Tuddal som merkenamn er kjend
 • Auka skatteinntekter til Hjartdal kommune