Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektet «Troms fylke trygt og tilgjengelig» handler om viktige stedsutviklingsverdier som trygghet, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er Troms fylkeskommune som står som hovedeier av prosjektet men også fylkesmann, helseregion, Helsedirektorat mv. har medvirket, både økonomisk og faglig. Prosjektet har hatt de 25 kommunene i Troms som en hovedmålgruppe. NORSAFETY har designet og ledet prosjektet.

Trygge lokalsamfunn/Safe Communities er et internasjonalt konsept ratifisert av WHO med sikte på å skape trygge og sikre lokalsamfunn. Troms Fylkesting fattet i mars 2007 et intensjonsvedtak om at man ønsket å bli et trygt lokalsamfunn med mål om å utvikle en god skadeforebyggende praksis både i fylkeskommunen og i kommunene.  Et treårig utviklingsprosjekt ble iverksatt i Troms i januar 2009 med NORSAFETY som prosjektleder og med Sør-Troms som utprøvingsområde.

Prosjektet har vært gjennomført i tre faser:

  • Fase 1 Planlegging og tilrettelegging (jan – sept 2009)
  • Fase 2 Utprøving i Sør-Tromsregionen (- okt 2010)
  • Fase 3 Iverksetting i resten av fylket (- nov 2011)

Prosjektet er solid forankret både lokalt, regionalt og nasjonalt hos kommuner, regionråd, fylkeskommune, Fylkesmannen og Helsedirektoratet.

Resultater fra prosjektet

  • Det er utarbeidet kommunedata fra skaderegistre ved UNN Harstad og UNN Narvik til bruk i Sør-Tromskommunenes planarbeid.
  • Det er gjennomført lokal kartlegging og vurdering av skadebilde og tilgjengelighet  i Sør-Troms.
  • Det er gjennomført et kompetanseprogram med seks dagsseminarer, med rundt 30 deltakere hver gang.
  • Alle Sør-Tromskommunene har handlingsplaner for «Trygg og tilgjengelig kommune» under politisk behandling.
  • Helse- og omsorgsdepartementet har gitt tilskudd  til utarbeidelse av nettbasertkurs om «Trygg og tilgjengelig kommune».
  • Det er laget et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling for forebygging av ulykker og personskader som ligger vedlagt.
  • NORSAFETY får sannsynligvis i løpet av 1. halvår 2012 status som et regionalt/nord-norsk kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid i kommuner og regioner. Se vedlegg.

Fylkeskommunal handlingsplan legges fram for Fylkestinget høsten 2012 samtidig med behandling av søknad om godkjenning som Trygt lokalsamfunn.

Nordland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune er i ferd med å gjennomføre tilsvarende prosjekt etter mønster fra Troms-prosjektet.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon. Distriktssenteret har ikke vurdert prosjektet, og presentasjonen inneholder mindre informasjon enn de lokale utviklingsarbeidene vi har vurdert.

Stikkord: