Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingstiltak i Luster

Ulike tilflyttingstiltak i Luster

Luster jobbar med tilflytting på tre måtar:

 1. Prosjektet Folk i fleire hus har som mål at nokre av dei husa som i dag står tomme mestedelen av året skal verta tilgjengelege for folk som ønskjer å busetja seg i Luster. Me ønskjer å fortelja dei som eig hus og eigedom i Luster at dei sit på ein nøkkelressurs til busetjing og vidare aktivitet og utvikling i bygdene.
 2. Eigen nettportal – jostedal.no – gjennom tilflyttingsprosjektet i Jostedal.
 3. Eit toårig Gardsformidlingsprosjektet, Heilårsbruk av hus på gard og i grend i Luster kommune.

Aktivitetar

 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Brev og telefon til alle som eig gardar og hus i Luster kommune som ikkje har heilårsbusetjing. Målet var å få hus og gardar ut på sal.
 • Arrangement i kommunen for å stimulere bortebuarar til å flytte heim
 • Eigen nettstad
 • Tilrettelagt bustader for tilflyttarar
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv

Viktigaste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Pendlingsmuligheter
 • Gode tenestetilbod

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Sogn og Fjordane Fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Frivillige lag og organisasjonar

Hovedmål

Tiltrekkje seg nye innbyggarar.

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Tilflyttarar som var meir enn middels interesserte i fritid, særleg skikøyring

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingstiltak i Luster er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.