Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Arbeidet skal føre til økt tilflytting og permanent bosetting i Nordland, samt bidra til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft.

Tilflyttingsprosjektet (2012-2015) drives i regi av fylkeskommunen og skal bidra til at kommunene blir flinkere til å ta i mot tilflyttere.

Det arbeides særskilt med utfordringer knyttet til bransjene helse/omsorg, fiskeri/havbruk og industri/teknologi.

Prosjektet er organisert i fire arbeidsgrupper rundt følgende tema

 • Arbeid/ rekruttering
 • Bolig
 • Integrering/inkludering
 • Språk

Hver av de fire arbeidsgruppene jobber med utfordringer innenfor hvert tema og det opprettes samarbeid på tvers, det arrangeres dialogkonferanser, og det lages et system for erfaringsoverføring mellom kommunene. Tanken er å skape livskraftige samfunn ved å styrke evnen til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingsarbeid. Mange av samarbeidskommunene har fått bolystmidler for å arbeide med disse problemstillingene.

Samarbeidspartnere

 • Kommunene
 • NAV Eures
 • IMDi
 • KS
 • Husbanken
 • NHO
 • Distriktssenteret
 • Regionråd
 • Næringshager/FoU

Målgruppe

 • Alle typer innflyttere
 • Arbeidskraft generelt
 • Ungdom og Tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Annonsering i media
 • Idedugnad i kommunene der politikere, næringsliv og innbyggere var invitert

Viktigste salgsargument

 • Friluftsliv
 • Kulturtilbud
 • Arbeidsplasser

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsprosjektet i Nordland er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.