Fagområde: Tilflytting

Tilflyttingsarbeid i Dyrøy

Dyrøy kommune drevet med tilflyttingsarbeid over mange år og gjennom flere prosjekter.

 • Har vært med i Kommunal- og regionaldepartementets utkantsatsing, der fokus var på å tilrettelegge for arbeidsplasser basert på kunnskap og teknologi. Den 4-årige satsingen betegnes som vellykket fordi de nådde målet om å bli bedre i stand til å takle en situasjon med langvarig nedgang i folketallet.
 • Som del av småsamfunnssatsingen er Dyrøyseminarsenteret etablert som et læringssenter, som sammen med dokumentasjonssenter og småskala næringshage, skal inngå i Utviklingshuset i Dyrøy kommune. Dyrøyseminaret skal videreutvikle senteret ved å bygge opp kompetanse på nasjonal og internasjonal læring i småsamfunn.
 • Dyrøy 2017 er et mobiliseringsprosjekt i regi av de som bor i Dyrøy kommune. Målet er trivsel og vekst i folketall, samt vekst for næringsliv, lag og foreninger. Prosjektet vil generere mange arrangementer, tiltak og begeistring.
 • Dyrøy har et eget rekrutteringsteam. Teamet har ansvar for direkte kontakt og oppfølging av enkeltpersoner og familier.
 • Dyrøy deltar også i det regionale prosjektet i Det gode liv i nord i regi av Midt- Troms regionråd.
 • Dyrøy har fått Bulyst-midler til å videreutvikle potensialet som ligger i ny teknologi for folk som ønsker mer fleksible livsstilsvalg.

Prosjektperioder

 • Pilotsatsingen: 1998 – 2003
 • Småsamfunnssatsingen med Dyrøyseminaret: 2006 – 2008
 • Dyrøy 2017: 2008 – 2012
 • Rekrutteringsteam: 2007 – til d.d.

Samarbeidspartnere

 • Grende- og bygdelag
 • Troms Fylkeskommune
 • Midt-Troms regionråd
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner

Målgrupper

 • Alle typer innflyttere
 • Høyt utdannet arbeidskraft
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamilier
 • Potensielle tilbakeflyttere

Aktiviteter

 • Arrangement utenfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere borteboere til å flytte hjem
 • Brev til potensielle tilflyttere
 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosyrer og lignende
 • Besøk på skoler og studiesteder
 • Tilrettelagt boliger for tilflyttere
 • Deltatt på utstillinger/stand
 • Kampanje for å synliggjøre regionen som bosted
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjoner for å gjøre stedet attraktivt
 • Direkte møter med enkeltpersoner / familier sammen

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Lave levekostnader
 • Godt oppvekstmiljø

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflyttingsarbeidet i Dyrøy er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltakene inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.