Fagområde: Tilflytting

Tilflytting og bolyst i Hamarøy

Tre prosjekt som skal bidra til økt tilflytting og bolyst i Hamarøy kommune.

Hamarøy har tre fokusområder for å rekruttere nye innbyggere.

Kommunen deltar i det fylkeskommunale Prosjekt tilflytting (20012-2015) med et særlig fokus på integrering av innvandrere og andre tilflyttere. Hamarøy kommune har profilert seg blant annet gjennom et arbeid med enslige, mindreårige flyktninger.

Bulystprosjektet Hamarøy – den friskeste kommunen i landet (2010-2013) tar utgangspunkt i at Hamsunsenteret skal legge til rette for en kulturbasert næringsutvikling, og arbeide med folkehelse og stedsutvikling. De vil blant annet tilrettelegge for boligbygging, kulturopplevelser og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid for å ble et mer attraktivt bosted. Prosjektet fikk tildelt 2 000 000 i bulystmidler i 2010.

Tilflyttingsbygda Finnøy (2011-) er et arbeid for å skaffe hus til tilflyttere. Potensielle tilflyttere blir kontaktet og introdusert til bygda. Det vektlegges å inkludere nye innbyggere i fellesskapet. Prosjektet er omtalt i rapporten Dag Jørund Lønning (red), Johan Barstad og Rhys Evans, 2012: «Tilflytting til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg».

Arbeidet med tiltakene er integrert som en del av eksisterende stillinger og drives i regi av grendelag o.l.

Samarbeidspartnere

  • Næringslivet
  • Frivillige lag og organisasjoner
  • Offentlige instanser

Målgrupper

  • Næringslivet i og utenfor kommunenes grenser
  • Lokalbefolkningen, gjester og alle typer innflyttere

Viktigste salgsargument

  • Godt oppvekstmiljø
  • Kulturtilbud
  • Arbeidsplasser

Tilflytting og bolyst i Hamarøy er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltakene inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.