Tilflytting i Nordfjord

Samarbeidsprosjekt mellom kommunane i Nordfjord. Målet er å gjere regionen meir interessant for potensielle tilflyttarar.

Prosjektet Tilflytting til Nordfjord er eit samarbeid mellom kommunane i Nordfjord. Samarbeidet har gjort regionen meir interessant for potensielle tilflyttarar, fordi det betyr fleire mogelegheiter og større mangfald. Hovudfokuset for prosjektet var å rekruttere nye innbyggarar til området, med hovudvekt på nederlendarar.

Prosjektet hadde eiga heimeside som nytta nederlandsk språk, og databasar over ledige stillingar, bustader, bedrifter til sals og aktuelle kandidatar som kunne tenke seg å flytte til Nordfjord. Aktuelle tilflyttarar fekk hjelp til mekling med aktuelle arbeidsgjevarar, og det praktiske ved å skaffe bustad.

Resultat frå 2008-2010 viser mellom anna dette:

 • 219 nye innbyggarar er rekruttert gjennom prosjektet, derav 92 born.
 • Bremanger Hamn og Næring KF har gjennom rekrutteringsprosjekt skaffa seg brei erfaring, nettverk og kompetanse.
 • Sju personer har starta eigen bedrift (små enkelpersonbedrifter)
 • Fire studentar fikk praksisplass i to bedrifter i Nordfjordregionen.
 • Eit prosjekt med mange lokale vinn-vinn situasjonar, økonomisk, sosial og kulturell.
 • Eit prosjekt med eit relativt lav budsjett (712.000 kr i 2010).

Aktivitetar

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttere folk
 • Eigen nettstad
 • Brosjyrar og liknande

Viktigaste salgsargument

 • Kulturtilbod
 • Arbeidsplasser
 • Gode tenestetilbod

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet
 • Eige prosjekt med prosjektleiar

Hovedmål

Rekruttere nye innbyggarar til området, med hovudvekt på nederlendarar.

Målgrupper

 • Høgt utdanna arbeidskraft/arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Barnefamiliar
 • Flyttarar frå storbyområder
 • Flyttarar frå Nederland

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilflytting i Nordfjord er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket inngår som ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av eit større prosjekt ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.