Fagområde: Tilflytting

Tilbakeflyttingsprosjekt i Jølster

Ulike tilflyttingstiltak i Jølster kommune

Jølster kommune starta i januar 2009 prosjektet Mobilisering og tilbakeflytting til Jølster. Målet var at utflytta Jølster ungdom skulle kome tilbake til heimkommunen når dei kom i etableringsfasen. Det vart satsa og arbeidet målbevisst mot gruppa potensielle tilbakeflyttere og tilflyttere i alderen 20-35 år.

Aktivitetar

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttere folk
 • Arrangement i kommunen for å stimulere bortebuarar til å flytte heim
 • Besøk på skular og studiestader
 • Delteke på utstillingar/stand
 • Kampanje for å synliggjere regionen som busetjing
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjere jobbmogelegheiter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv
 • Velkomstmapper til tilflyttere

Viktigaste salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Friluftsliv

Samarbeidspartarar

 • Næringslivet
 • Innovasjon Norge

Hovedmål

Tiltrekkje seg nye innbyggarar.

Målgrupper

Alle typar innflyttarar

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Tilbakeflyttingsprosjekt i Jølster er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.