Fagområde: Omdømme

Tid til å leve

Hovedelementer i prosjektet er å skape nye boligtilbud, videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet og å venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover.

Rindal kommune og «rindalssamfunnet» har kultur for å drive utviklingsarbeid og har som en del av dette drevet systematisk omdømmearbeid siden 2007. De ønsker nå å løfte utviklingsarbeidet videre så de kan nå et mål om 2220 innbyggere i 2020.

Samarbeidspartnere

Noen samarbeidspartnere er nevnt under «organisering» fordi de er representert i styringsgruppa for «Tid til å leve»: Rindal Næringsforum, Brandhaugen Vel, Rindal Ungdomsråd, Rindal Idrettslag og den lokale bedriften Trollheimen NæringsSørvis AS.

Innenfor boligsatsinga ønsker de å ha tett samarbeid med lokale/regionale utbyggere, med Husbanken og kanskje med lokale lag og organisasjoner for å nå boligutleiere. Ungdom vil de nå i samarbeid med ungdomsskolen og videregående skoler i nabokommunene.

Lokale treffsteder vil de utvikle sammen med overnattings- og serveringsbedrifter. Det er allerede et samarbeid med NTNU om fysisk tilrettelegging knytta til KUL-TUR-STI. I arbeidet med innvandring kan nabokommunene eller andre kommuner være aktuelle partnere.

Målgruppe

Arbeidet har mange målgrupper

 • Rindalinger generelt
 • Eiere av boliger og småbruk
 • Utbyggere
 • Folk som har hytte i bygda
 • Friluftsinteresserte barnefamilier
 • Skoleelever i grunnskole og videregående skole
 • Unge voksne og studenter
 • Jenter fra bygda som tar utdanning
 • Innflyttere/innvandrere
 • Lokale bedrifter

Aktiviteter

De har delt arbeidet inn i tre deler:

 1. Å skape nye boløsninger og boligtilbud for ungdom, etablerere og tilflyttere.
 2. Å videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet, for å fremme tilflytting og bosetting
 3. Å venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover

Prosjektet Tid til å leve er tildelt  inntil 750 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

«Tid til å leve» har vært godt forankra i det lokale næringslivet gjennom Rindal Næringsforum, i alle deler av kommuneorganisasjonen og i kommuneplanens samfunnsdel. Ungdom har vært engasjert gjennom det lokale ungdomsrådet, og det innledes nå et tettere samarbeid med ungdomsskolen.

Etter et «stormøte» for hele bygda ble styringsgruppa utvidet til å involvere flere grupper enn før. Mange bedrifter bruker «Tid til å leve» i sin egen profilering.

Nå ønsker vi å videreføre og forsterke relasjonene, også mot utflytta rindalinger, folk som har hytte i bygda og (arbeids)innflyttere fra innland og utland.

Prosjektorganisering

Rindal kommune er prosjekteier og leder arbeidet. En tar ikke sikte på å ansette egen prosjektleder, men derimot la ansatte i linja på plan og næring  lede arbeidet og i tillegg leie inn bistand til avgrensa deloppgaver.

Den eksisterende styringsgruppa for «Tid til å leve» består av representanter for kommuneadministrasjonen, ordføreren og andre folkevalgte, Rindal Næringsforum, Brandhaugen Vel, Rindal Ungdomsråd, Rindal Idrettslag og det lokale utviklingsselskapet Trollheimen NæringsSørvis AS.

Denne gruppa får fornya oppnevning og kan suppleres med flere medlemmer.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Hovedelementer nå vil være å skape nye boligtilbud, videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet og å venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover.

Mål for boløsninger og boligtilbud

 • At mange velger å leie ut deler av sin bolig, ledige hus eller småbruk
 • At det finnes en lokal markedsplass for utleie
 • At noen formidler ledige boliger og småbruk
 • At det utvikles og etableres nye boløsninger og boligområder

Mål for andre kvaliteter ved lokalsamfunnet

 • å befeste og videreutvikle Rindals gode omdømme
 • å utvikle positive holdninger til bygda blant barn og unge
 • å utvikle positive holdninger til bygda blant mulige tilflyttere og tilbakeflyttere
 • å engasjere folk som har hytte her til aktiv handling til beste for bygda

Mål for arbeidsinnvandring

 • å skape positiv oppmerksomhet omkring innvandra og tilflytta arbeidskraft
 • å fremme åpenhet og gode vertskapsholdninger.
 • å rekruttere nye grupper til yrker der det er stort arbeidskraftbehov
 • å øke innbyggertallet i bygda
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Mer utleie av eksisterende boliger
 • Økt omsetning av eksisterende boliger
 • Nybygging av småhusbebyggelse og leiligheter for salg og utleie
 • Rindal forsterkes som merkevare, innad og utad, med mange involvert
 • Ungdom bryr seg enda mer om bygda, er stolte av bygda og ser ei framtid for seg sjøl her
 • Flere utflytta rindalinger flytter tilbake
 • Flere flytter hit, både fra Norge og utlandet
 • Flere velger å bli værende her
 • Flere av jentene fra bygda som tar utdanning, etablerer seg her
 • Hyttefolket engasjerer seg i bygda og i lokalt utviklingsarbeid
 • Styrket grunnlag for uformelle treffsteder og serveringssteder
 • Innvandrere og tilflyttere tas imot på en enda mer positiv og inkluderende måte

Effekter

Overordna effekter for bygda dersom arbeidet lykkes, er

 • Å stabilisere og helst øke folketallet, gjerne til 2200 i 2020
 • Å være et levende lokalsamfunn
 • Å være attraktiv som bosted for alle aldersgrupper
 • Å kunne tilby et bredt tjenestetilbud
 • Å utvikle seg videre og bli mer moderne i ei omskiftelig tid