Tettstedsutvikling «Vinstra som by»

Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1. sept-2013. Prosjektene skal gi Vinstra, Nord-Fron og regionen positiv utvikling.

Nord-Fron kommune vil benevne Vinstra som by. I den forbindelse satt ned en prosjektgruppe som skal komme med forslag til ulike tiltak, samtidig er det vedtatt tiltak for sentrumsutvikling som en forlengelse av eksisterende prosjekter.

Vinstra, Nord-Fron og regionen er under store endringer ut fra blant annet kommende bygging av ny E6 utenfor sentrum. I likhet med befolkningsutviklingen er utviklingen av handel og annen næring nedadgående. Kommunen ser det derfor som nødvendig å sette i gang en større satsing.

Det kommunale by-prosjekt skal i gjøres i samarbeid med Vinstra Idrettslag sitt prosjektet «Ungdom med raushet og takhøyde».

Samarbeidspartnere

 • Partnere i prosjektet
 • Nord-Fron kommune
 • Vinstra Markedsforening
 • Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
 • Vinstra

Målgruppe

 • Innbyggere
 • Hytteeiere
 • Besøkende
 • Idrettslagets medlemmer
 • Ungdomsklubbens deltakere
 • Uorganisert ungdom
 • Innvandrerungdom
 • Unge med nedsatt funksjon
 • Besteforeldre og andre pensjonister som vil ungdommens beste

Aktiviteter

Vinstra som by

 • Prosjektet skal involvere flest mulig av innbyggere og næringsliv.
 • Gjennom fokus på stedets identitet og merkevare vil vi skape stolthet.
 • Det skal arrangeres by-festen for markering av By-statusen. Dette skal være med på å skape engasjement, involvering og endring mot en positiv utvikling.

Ungdom med raushet og takhøgde

 • Lavterskel aktivitetsdager
 • BRING – Fadderordning for ungdom
 • Innvolvering og kompetanseheving

Prosjektet Tettstedsutvikling «Vinstra som by» er tildelt  inntil 1 000 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Vedtak KOM-057/12 21.05.2012: Nord-Fron kommune vil benevne Vinstra som BY

Vedtak FOR-057/12 26.06.2012: For prosjekt «Vinstra som by» nedsettes det en arbeids-/prosjektgruppe.

Vedtak FOR-021/12 07.02.2012:Nord-Fron kommune støtter søknad om opptak i næringshage-programmet og etablering av Midt Gudbrandsdal Næringshage.

Vedtak KOM-140/12 18.12.2012: Budsjett 2013 – økonomiplan 2013-2016.
Tiltak i Vinstra sentrum og i Kåja.

Vinstra Idrettslag: Søknaden er drøftet med administrasjonen i Nord-Fron kommune.

Hele søknaden er behandlet av Formannskapet i møte den 7. mars-2013.

Vedtak FOR-027/13 07.03.2013: Formannskapet gir sitt tilsagn til utarbeidet søknad om tilskudd for å skape bolyst.

Prosjektorganisering

«Vinstra som by». Prosjektet organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektleder.

 • Formannskapet er styringsgruppe.
 • Arbeidsgruppen nedsatt av formannskapet, utgjør prosjektgruppen der prosjektleder er navngitt.
 • Administrasjonen stiller med sekretær for prosjektgruppen.

Følgende medlemmer velges som arbeids-/prosjektgruppe:

 • Politikere: 1.Rune Støstad, 2.Ragnar Jacobsen, 3.Ingunn Bakken
 • Vararepresentant: 1.Heidi Maurstad, 2.Linda Myromslien.
 • Ungdomsrepresentant Torstein Slettmoen
 • Næringen: 1.Ole Jacob Grauphaugen, 2.Anne Marie Olstad (1+2.Vinstra Markedsforening), 3.Trond Grøthe (Midt-Gudbrandsdal Næringsforening)
 • Som sekretariat: Planlegger og næringssjef.

«Ungdom med raushet og takhøyde»:

 • Ansvarlig for delprosjektet er styret for Vinstra Idrettslag (VIL). Gjennomføring av prosjektetet vil bli utført av en betalt ressurs. VIL etablerer et samarbeid med kommunalt ansatt aktivitetsleder for ungdomsklubben i Nord-Fron. Prosjektet vil ha en varighet på tre år, og forventes da å videreføres som en del av idrettsklubbens ordinære drift.
Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål

Målet med prosjektet er å legge frem en prioritert tiltaksplan for å styrke Vinstra som bo-, handels- og regionsenter.

Prosjektmål

Formålet med prosjektet er å prioriterte tiltak som skal øke kommunens og regionens innbyggertall og attraktivitet samt styrke Vinstra som et regionsenter.

Prosjektet skal også nedsette en egen komite for en større by-fest sommeren 2013.

Følgende effekter av tiltak fra prosjektet er ønsket:

 • Markering av by-status med stor fest sommeren 2013.
 • Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
 • Økt handel.
 • Flere nyetableringer.
 • Bredere og økt boligtilbud.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Følgende effekter av tiltak fra prosjektet er ønsket:

 • Markering av by-status med stor fest sommeren 2013.
 • Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
 • Økt handel.
 • Flere nyetableringer.
 • Bredere og økt boligtilbud.
 • Et mangfoldig, raust og trygt ungdomsmiljø

Effekter

 • Forbedrede boforhold/fortetting i sentrum skal et attraktivt boalternativ for unge og eldre i sentrum
 • Økt antall beboere i sentrum vil gi økt etterspørsel etter småhandel.
 • Omlegging av E6 vil endre trafikkbildet og tettstedet må gjøre seg mer attraktiv for de forbipasserende.
 • Styrkning av regionsenteret iht regionalt handlingsprogram, Oppland Fylkeskommune.
 • Folkehelse: Inaktiv ungdom vil bli mer aktive og delta i uformelle aktiviteter preget av lek, og en meningsfull aktivitet for eldre.
 • Sosial gevinst: Respekt for mangfold, og inkludering av utsatt ungdom, ungdom med minoritetsbakgrunn, ungdom med nedsatt funksjonsevne. Mindre hærverk på anlegget. Kompetanseoverføring mellom idrettsungdom og uorganisert ungdom.