Fagområde: Tilflytting

Solund til 1000

Solund kommune vil satse på brei front, men med unge menneskje som definert målgruppe.

Gjennom prosjektet Solund til 1000 vil kommunen vil mellom anna utvikle framtidsretta arbeidsplassar, energiøkonomiske bustader, legge til rette for kompetanseutvikling og personleg utvikling av innbyggarane, skape verdifulle møteplassar og korte ned reisetid frå eige sentrum til andre regionale sentra. Solund kommune vil satse på brei front, men med unge menneskje som definert målgruppe.

Solund satsar på rekruttering av tilflyttarar på fleire måtar:

 • Rekruttering frå Nederland
 • Informasjon til utflyttede personer frå Solund (på Solundtreff).
 • Utvikling av framtidsretta arbeidsplassar
 • Legge til rette for kompetanseutvikling og personleg utvikling av innbyggarane
 • Skape verdifulle møteplassar
 • Korte ned reisetid frå eige sentrum til andre regionale sentra.
 • Utvikle nye buområde gjennom TUN+

Solund til 1000 har i 2011 og 2012 fått tildelt 1 900 000 i bulystmidler.

Aktivitetar

 • Arrangement utanfor kommunen for å rekruttere folk
 • Bruk av rekrutteringsbyrå
 • Delteke på utstillingar/stand
 • Kampanje for å synliggjere regionen som busetjing
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synliggjere jobbmogelegheiter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv

Viktigaste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Godt oppvekstmiljø
 • Bygdemiljø/sosialt miljø

Samarbeidspartnarar

 • Grende-/bygdelag
 • Næringslivet

Hovedmål

Utvikle framtidsretta arbeidsplassar, energiøkonomiske bustader, legge til rette for kompetanseutvikling og personleg utvikling av innbyggarane, skape verdifulle møteplassar og korte ned reisetid frå eige sentrum til andre regionale sentra.

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Arbeidskraft generelt
 • Barnefamiliar
 • Entreprenører

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Solund til 1000 er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.