Fagområde: Stedsutvikling

Smaabyprosjektet 2012 – 2015

Prosjektet skal gi flekkefjæringer, besøkende og tilflyttende en uforglemmelig opplevelse av Smaabyen Flekkefjord gjennom handel, servering, arrangementer, turistfyrtårn, kultur, arkitektur og service av høy kvalitet.

Nærmere 100 bedrifter i Flekkefjord (innen industri, handel, reiseliv, banker, lokalavis) og Flekkefjord kommune startet i 2009 opp det 3-årige samarbeidsprosjektet «Smaabyen Flekkefjord – Vilje til vekst».

Dette prosjektet var en fremtidsrettet dugnad for å utvikle Flekkefjord som en levende Smaaby. En by som syder av liv og som preges av raushet og romslighet. En by det er godt å bo i og som det er trivelig å besøke.

Dette arbeidet blir nå videreført i et nytt prosjekt som skal arbeide med å etablere en fremtidsrettet og vital organisasjon. Fram til da ønsker prosjektet å jobbe med aktører i Flekkefjordsamfunnet for å få eierskap til oppgaver som aktørene ser seg tjent med at Smaabyen ivaretar.

I tillegg til å jobbe målrettet mot en ny organisasjon i 2015 vil Smaabyen også bruke prosjektperioden på å spisse sine oppgaver for å nå våre mål. Eks: årlige deltakersamlinger, arrangementer, kurs for handelsstanden etc.

Smaabyen Flekkefjord ønsker i tillegg til oppsatte mål å være med å bidra i prosesser som kan føre til befolkningsvekst og trivsel for befolkningen i Flekkefjord.

Samarbeidspartnere

 • Flekkefjord kommune
 • Flekkefjord Handelsforening
 • Flekkefjord og omegn industriforening
 • Flekkefjord Sparebank
 • Sparebanken Pluss
 • SR Bank
 • Avisen Agder
 • Lag og foreninger
 • Frivillighetssentralen i Flekkefjord
 • Lister Reiseliv
 • Lister Næringsforum
 • Vest Agder Fylkeskommune
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Flekkefjords befolkning.
 • Deltakerne våre.
 • Regionbefolkningen fra Stavanger t.o.m. Lister.
 • Utflyttede flekkefjæringer
 • Emigrasjonsklare nederlendere og tyskere.

Målgrupper

 • Flekkefjords befolkning.
 • Deltakerne våre.
 • Regionbefolkningen fra Stavanger t.o.m. Lister.
 • Utflyttede flekkefjæringer
 • Emigrasjonsklare nederlendere og tyskere.

Aktiviteter

Handel og servering:

 • Årlig kurs rettet mot handel og servering
 • Kåring av «Årets servicebedrift»
 • Bidra til å lage forretningsplan t.o.m. 2015 for Flekkefjord Handelsforening
 • Bidra til å få på plass et robust styre i Flekkefjord Handelsforening.
 • Kåring av «Årets nisjebutikk»
 • Utvikling gårdeiersamarbeid/ forum

Arrangement:

 • Kompetanseheving/kurs i arrangementsgjennomføring.
 • Gjennomføring av tiltak i tråd med oppsatt arrangementsplan (se vedlegg)
 • Revitalisering av gamlebyen (Hollenderbyen)
 • Samarbeidsprosjekt med Frivillighetssentralen ift integrering av nye landsmenn
 • Produktutvikling turistfyrtårn
 • Revitalisering av Hollenderbyen
 • Andre definerte turistfyrtårn

Bolyst:

 • Videreutvikle Smaabyens ambassadørprogram
 • Årlig «Kom Hjem» treff
 • Årlig arrangement på VGS
 • Årlig deltakelse på messe i Nederland og Tyskland
 • Ny organisasjon
 • Utarbeide forretningsplan
 • Utarbeide finansieringsplan

Smaabyen Flekkefjord ønsker i tillegg til oppsatte mål å være med å bidra i prosesser som kan føre til befolkningsvekst og trivsel for befolkningen i Flekkefjord. For øvrig vil Smaabyprosjektet være en viktig medspiller og deltaker i arbeidet med blant annet kommuneplan, sentrumsplan og næringsplan.

Prosjektet “Smaabyprosjektet 2012 – 2015” er tildelt 1 620 000 i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektet har en bred forankring i Flekkefjord med ca 100 medlemsbedrifter fra det lokale næringsliv, industrien, lokale banker og lokalavisen. Vi får også betydelig økonomisk støtte fra Flekkefjord kommune, i tillegg til gratis kontorplass og materiell. Vi har søkt økonomisk støtte fra Vest Agder fylkeskommune. Denne søknaden blir behandlet politisk i april 2013. Vi samarbeider tett med lag og foreninger i kommunen. Prosjektet har også et nært samarbeid med nærings- og reiselivsapparatene i de ulike kommunene i region Lister, samt de nyopprettede regionselskapene Lister Nyskaping og Region Lister (reiselivsselskap)

Prosjektleder er også prosjektmedarbeider i arbeidet for samfunnsplan 2013 – 2025 sammen med kommuneledelsen i Flekkefjord kommune v/Rolf Terje Klungland.

Prosjektorganisering

Oppdragsgiver:

 • Bedrifter i Flekkefjord (deltakerbedrifter innen handel, reiseliv, industri, bank, lokalavis) og Flekkefjord kommune

Prosjektstyre pr. d.d.:

 • Rådmann Tone Marie Nybø Solheim – styreleder
 • Ordfører Jan Sigbjørnsen.
 • Øyvind Iversen/leder Industriforeningen
 • Rune Eriksen/leder Handelsforeningen
 • Jan Kåre Eie/Flekkefjord Sparebank
 • Alf Sverre Torgersen/Repr. lag & foreninger

Prosjektleder: Frode Johannessen

Prosjektmedarbeider: Marianne Haugland

Forum, prosjekt- og referansegrupper nedsettes etter behov og fagområde.

Deltakersamlinger.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål:

Gi flekkefjæringer, besøkende og tilflyttende en uforglemmelig opplevelse av Smaabyen Flekkefjord gjennom handel, servering, arrangementer, turistfyrtårn, kultur, arkitektur og service av høy kvalitet.

Vi skal fremstå som en viktig og uvurderlig aktør av den positive befolkningsutviklingen i Smaabyen Flekkefjord, og være med å bidra til at Flekkefjord befester posisjonen som regionssenter.

Delmål:

 • Smaabyen Flekkefjord skal være med å bidra til at Flekkefjord Handelsforening utvikler et robust styre og en fremtidsrettet forretningsplan.
 • Vi skal etablere en gårdeierforening og få til et bra samarbeid.
 • Vi skal bidra til at aktiviteter iht arrangementsplan gjennomføres med høy kvalitet, og at avvik registreres.
 • Vi skal revitalisere gamlebyen i Flekkefjord (Hollenderbyen) og bli et forbilde for andre sørlandsbyer.
 • Vi skal bidra til at flere utflyttede flekkefjæringer vender hjem, samt jobbe med å gjøre Flekkefjord til den foretrukne boplassen for emigrasjonsklare nederlendere og tyskere.
 • Vi skal, i tillegg til Hollenderbyen, være med på produktutvikling av de definerte turistfyrtårnene i kommunen
 • Vi skal utarbeide en forretnings – og finansieringsplan for en ny vital organisasjon etter avsluttet prosjektperiode. Vi skal også få eierskap til oppgaver som naturlig hører hjemme i en slik organisasjon.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

Resultat: Økt trivsel for befolkningen i Flekkefjord. Måleindikator: Undersøkelser i befolkningen

Resultat: Befolkningsvekst i Flekkefjordkommune. Måleindikator: Vekst i folketallet i Flekkefjord

Resultat: Økt omsetning for medlemmene i Handelsforeningen i Flekkefjord. Måleindikator: Omsetningstall fra de som driver butikk i Flekkefjord

Resultat: Nyetableringer innen handel, servering og turisme. Måleindikator: Registrere antall nyetableringer

Effekter

Hovedmål 1: «Gi flekkefjæringer, besøkende og tilflyttende en uforglemmelig opplevelse av Smaabyen Flekkefjord gjennom handel, servering, arrangementer, turistfyrtårn, kultur, arkitektur og service av høy kvalitet.»

Resultat: Økt trivsel for befolkningen i Flekkefjord

Resultat: Befolkningsvekst i Flekkefjordkommune

Resultat: Økt omsetning for medlemmene i Handelsforeningen i Flekkefjord

Resultat: Nyetableringer innen handel, servering og turisme.

Effekt: Dette målet vil vi nå gjennom å fokusere på et effektivt styre og god planlegging i FHF, arrangerere kompetansekurs for medlemmene i Smaabyen, gjennomføre kvalitetsarrangementer i sentrum, kåre årets service- og nisjebutikk, opprette gårdeierforening, gjennomføre diverse integreringstiltak sammen med Frivillighetssentralen og være med å utvikle turistfyrtårn, spesielt vil vi ha fokus på å revitalisere vår gamleby, Hollenderbyen.

Hovedmål 2: «Vi skal fremstå som en viktig og uvurderlig aktør av den positive befolkningsutviklingen i Smaabyen Flekkefjord, og være med å bidra til at Flekkefjord befester posisjonen som regionssenter.»

Resultat: Økt trivsel for befolkningen i Flekkefjord

Resultat: Befolkningsvekst i Flekkefjordkommune

Resultat: Økt omsetning for medlemmene i Handelsforeningen i Flekkefjord

Resultat: Nyetableringer innen handel, servering og turisme.

Vi mener at et levende sentrum tiltrekker seg flere mennesker og kan være med å bidra til at flere folk velger å bosette seg i Flekkefjord. I tillegg vil vi jobbe aktivt med å få flere folk til å flytte til kommunen. Vi ønsker å delta på emigrasjonsmesser i Nederland og Tyskland, samt gjøre en god oppfølgingsjobb i ettertid. Vi ønsker også å arrangere årlige treff for utflyttede flekkefjæringer for å presentere hva «hjem» – kommunen har å tilby, samt jobbe mot tredjeklassetrinnet på vidergående skole for å gi informasjon om hva slags utdannelse de bør sikte mot for å kunne få jobb i Flekkefjord i framtiden.

Vi vil også jobbe aktivt for å være med å bidra til utvikling av turistfyrtårn, spesielt revitalisering av gamlebyen i Flekkefjord: Hollenderbyen. Dette mener vi vil være med å bidra til at Smaabyen Flekkefjord befester sin rolle som regionssenter. Dette kan også bli et pilotprosjekt ift gamlebyer i andre sørlandsbyer.

Det største hinderet for måloppnåelse er nok at prosessen inkluderer mange mennesker og deres godvilje. Eksempelvis er gårdeierforeninger og styrer en sammensetning av forskjellige mennesker med forskjellige mål og meninger. Et utfordring kan være å få de til å trekke i samme retning. Andre hindringer kan være mangel på tilgjengelige jobber og hus/leiligheter/tomter ift tilflytning, konjuktursvingninger i global/nasjonal økonomi og mangel på ildsjeler ift eksempelvis utvikling av turistfyrtårn.