Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Prosjektet skal bidra til å skape stedstilhørighet for innvandrere i Midtre Gauldal kommune. Målet er å sikre varig bosetting.

Dette prosjektet bygger på rapporten ”Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge» (IMDI/Distriktssenteret 2012).

Selv om innvandrerne har arbeid, viser rapporten at en del likevel velger å flytte videre fra kommunen grunnet manglende sosialt nettverk. Oppgaven blir dermed å sikre at innvandrere blir verdsatt og en viktig del av lokalsamfunnet, får gode sosiale nettverk, blir aktive deltakere på fritida og får stedstilhørighet til Midtre Gauldal kommune.

Prosjektet skal bidra til å inkludere innvandrere på andre samfunnsarenaer enn arbeidslivet som deltakelse i fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger. En god og aktiv fritid er en viktig faktor for at innvandrere skal bli inkludert og boende i kommunen, men mange trenger ekstra hjelp og støtte for å bli aktive deltakere på fritida. Prosjektet tar sikte på å gi innvandrere praktisk bistand til å bli kjent med kommunens tilbud og være en tilrettelegger for en aktiv fritid.

Samarbeidspartnere

 • Tverrfaglig samarbeid i kommunen.
 • Samarbeid med frivillige lag og foreninger i kommunen.

Målgrupper

 • Prosjektet skal ha alle innvandrere som målgruppe, men med et spesielt fokus på ungdom og flyktninger.

Midtre Gauldal kommune har periodevis bosatt flyktninger. Mange flyktninger bosatt før 2006 har
flyttet fra kommunen.  Per i dag har kommunen vedtak om å bosette 40 flyktninger i perioden 2012 – 2015. Om man også tar med familiegjenforening vil dette føre til en forholdsvis kraftig økning andel flyktninger til kommunen. I dag bor det om lag 40 personer i kommunen som er bosatt her som flyktninger siden 2006, og kommunen ønsker å iverksette tiltak for å sikre at disse trives.

Ungdommers trivsel og tilhørighet er en viktig faktor for at familier skal bli boende, og god integrering kan bidra til at ungdommene blir boende i kommunen i voksen alder.

Aktiviteter

 • Prosjektet skal bidra til å inkludere innvandrere på andre samfunnsarenaer enn arbeidslivet som deltakelse i fritidsaktiviteter, frivillige lag og foreninger.
 • Prosjektet tar sikte på å gi innvandrere praktisk bistand til å bli kjent med kommunens tilbud og være en tilrettelegger for en aktiv fritid.
 • Gjennom prosjektet ønsker Midtre Gauldal å hjelpe denne gruppen med å bygge nettverk og skape stedstilhørighet.
 • Kommunen ønsker gjennom prosjektet å jobbe for å skape stedstilhørighet til Midtre Gauldal kommune for ungdommene gjennom å gi de gode opplevelser, praktisk og konkret kjennskap til kommunen.

Prosjektet Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen er tildelt 450 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektet er forankret i følgende kommunale styringsdokumenter:

Kommuneplanen 2008-2020. Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at arbeidsinnvandrere og flyktninger skal integreres med tanke på varig bosetting. Integrerings og inkluderingsarbeidet må legges opp slik at innvandrere velger å bosette seg i kommunen og bidra til verdiskapning og vekst. Strategiplan for bosetting og integrering av arbeidsinnvandrere 2012-2015. Kommunestyret i Midtre Gauldal vedtok i juni 2011 en strategiplan for bosetting og integrering av innvandrere i perioden 2012-2015.

Strategiplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og har følgende hovedmål:

 • Alt bosettings- og integreringsarbeid skal legge til rette for likestilling når det gjelder muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet for alle innbyggere i Midtre Gauldal.
 • Integreringsarbeidet legges opp slik at innvandrerne velger å bosette seg varig i kommunen og bidrar til verdiskapning og vekst.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2015. Midtre Gauldal kommune vedtok i oktober 2012 kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen har blant annet følgende målsettinger:

 • Gjennom målrettet økonomisk satsing, bidra til at barn og unge med ulik kulturell bakgrunn møtes til fysisk og idrettslig aktivitet
 • Kommunen skal bl.a. gjennom målrettet økonomisk satsing bidra til at friluftslivet benyttes blant kommunens innbyggere, med særlig fokus på barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.

Integreringsprosjekt rettet mot arbeidsinnvandrere. I tillegg bygger søknaden om bolyst-midler på sluttrapporten fra et integreringsprosjekt rettet mot arbeidsinnvandrere i Midtre Gauldal kommune, 2009-2011. Bakgrunnen for prosjektet var den betydelige arbeidsinnvandringen i kommunen. Prosjektets hovedmål var å øke arbeidsinnvandreres deltakelse i og forståelse av det lokale samfunnsliv og arbeidsliv. Prosjektet det nå søkes om midler til kan dels sees på som en videreføring av dette prosjektet.

Prosjektorganisering:

Prosjektet vil bli organisert som et samarbeidsprosjekt mellom ulike tverrfaglige grupper i
kommunen, bla. flyktningetjesten og skole. Det skal etableres en prosjektgruppe men prosjektleder. I prosjektet skal det tilsettes en prosjektmedarbeider som skal jobbe aktivt mot innvandrerne i kommunen.

Målformulering

Prosjektmål
Prosjektmål som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Hovedmål: Skape stedstilhørighet til Midtre Gauldal kommune for innvandrere slik at de blir godt integrert og bosetter seg permanent i kommunen.

Delmål:

 • Innvandrere skal bli inkludert og aktive deltakere i ordinære fritidstilbud, idrettslag, frivillige lag og foreninger i kommunen.
 • Innvandrerungdom skal få kjennskap til norske samfunnsforhold, få praktisk og konkret kunnskap til kommunen og få gode opplevelser som kan bidra til å skape stedstilhørighet.

Kommunen ønsker å tilsette en prosjektmedarbeider som skal være en aktiv pådriver, tilrettelegger og støttespiller for innvandrerne i integreringsarbeidet. Stillingen er tenkt som en form for miljøarbeider som gir praktisk bistand til innvandrerne.