Fagområde: Omdømme Tilflytting

Omdømme-prosjektet «Bu i Sunnhordland»

Samarbeidsrådet for Sunnhordland har satt i gong ein større kampanje i samband
med at regionen har behov for fleire innbyggjarar og meir arbeidskraft.

Samarbeidsrådet har utvikla kampanjen saman med lokalt næringsliv og offentleg forvaltning. I tillegg er det gjennom ordninga med kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift sett i gang fleire kompetansehevingsprosjekt i regionen.

Gjennom mellom anna tilrettelegging av gode og attraktive buområde ynskjer ein å gjera regionen langt meir synleg utanfor Sunnhordland, slik at stadig fleire vel å verta buande her eller å flytta til Sunnhordland.

Ei eiga nettside buisunnhordland.no er lansert.

Aktiviteter

 • Annonsering i media
 • Eigen nettstad
 • Brosjyrar og liknande
 • Kampanje for å synleggjere regionen som busetjing
 • Kampanje for å skaffe arbeidskraft/synleggjere jobbmogelegheiter
 • Samarbeid med næringsliv og/eller frivillige organisasjonar for å gjere staden attraktiv
 • Vertskapsordning Integreringstiltak for tilflyttande

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Friluftsliv
 • Gode tenestetilbod

Samarbeidspartnerar

 • Hordaland Fylkeskommune
 • Regionrådet for Sunnhordland, Samarbeidsrådet
 • Næringslivet

Hovedmål

Tiltrekkja fleire innbyggjarar og meir arbeidskraft

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Høgt utdanna arbeidskraft/ arbeidskraft med spesifikk kompetanse
 • Arbeidskraft generelt
 • Kvinner
 • Ungdom
 • Barnefamiliar
 • Potensielle tilbakeflyttarar
 • Flyttarar frå storbyar
 • Entreprenørar
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunar

Omdømme-prosjektet «Bu i Sunnhordland» er presentert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag frå Distriktssenteret.