Fagområde: Inkludering

Ny i Odda – inkludering i nærmiljøet

Prosjektet Ny i Odda ønsker å få til bedre integrering av nye innbyggere i lokalsamfunnet.

Ny i Odda er et prosjekt for en bedret integrering av nye innbyggere (barn og unge, arbeidsinnvandrere, flyktninger, tilflyttere generelt) i lokalsamfunnet ved hjelp av inkluderende kulturtiltak og styrking av eksisterende nettverk og organisasjoner som ønsker å bidra til integrering.

God inkludering vil videre gi fornøyde innbyggere som velger å bli i kommunen.

Prosjektet består av to delprosjekter som samlet vil gi et betydelig løft for integrerings- og inkluderingsarbeidet lokalt.

 • Delprosjekt 1: Inkludering i nærmiljøet – lag og foreninger
 • Delprosjekt 2: Inkludering i nærmiljøet – kultur

Delprosjekt 1 har et særlig fokus på barn og unge, mens delprosjekt 2 fokuserer på alle nytilflyttede, inkludert arbeidsinnvandrere og flyktninger. En god integrering innebærer også at eksisterende innbyggere og et bredt organisasjonsliv deltar i – og aktivt bidrar til – prosessen.

Samarbeidspartnere

 • Kultursjef i Odda kommune, Nina Kongtorp.
 • Odda kulturskole ved rektor Eldbjørg Furholt.
 • Odda ungdomsskole ved rektor Sven Olaf Brekke.
 • Voksenopplæringen i Odda ved rektor Marny Skeie Henkel.
 • Flyktningkoordinator Vibeke S. Hagen.
 • Frivilligsentralen i Odda ved Elin Myran.
 • Et bredt spekter av lag og organisasjoner via Frivilligsentralen.
 • Eksterne ressurser innhentes som inspirator/mentor.

Målgrupper

Tilflyttede barn og unge fra andre deler av landet, fra andre land, barn av asylsøkere/familiegjenforente/bosatte flyktninger/arbeidsinnvandrere og barn og unge fra Odda.

Voksne i lag og foreninger, voksne tilflyttere og innvandrer/flyktninger, eksisterende innbyggere, innbyggere i nærliggende kommuner – «alle».

Aktiviteter

Prosjektet har et praktisk utgangspunkt med konkrete aktiviteter som:

 • informasjonsmøter for nytilflyttede,
 • infomateriell om aktiviteter og organisasjoner med tilbud for barn og unge,
 • styrking av organisasjoner som vil arbeide aktivt med integrering,
 • et åpent kulturverksted med et bredt aktivitetsspekter som tar opp i seg mattradisjoner, musikk, drama og andre kunstuttrykk, og som bidrar til nytt engasjement og ny interesse gjennom en egen forestilling.

Prosjektet Ny i Odda – inkludering i nærmiljøet er tildelt  inntil 242 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Forankring i politiske styringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel støtter sterkt opp under opprettelsen av prosjektet Ny i Odda.

Prosjektorganisering

Prosjektet vil bemannes med en hovedprosjektleder og to delprosjektledere. Odda kommune vil være prosjekteier og rådmannen prosjektansvarlig. Det legges opp til en enkel organisering med mulighet for raske, praktiske prosesser og store resultater. Lag, foreninger og ulike kommunale aktører vil bidra i delprosjektenes arbeid.

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

En bedret integrering av nye innbyggere (barn og unge, arbeidsinnvandrere, flyktninger, tilflyttere generelt) i lokalsamfunnet ved hjelp av inkluderende kulturtiltak og styrking av eksisterende nettverk og organisasjoner som ønsker å bidra til integrering. God inkludering vil videre gi fornøyde innbyggere som velger å bli i kommunen vår.

Prosjektet Ny i Odda har som visjon at alle nye innbyggere i kommunen vår skal bli sett, anerkjent og verdsatt som den de er, og inkludert i gode nettverk og aktiviteter med eksisterende innbyggere.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 • Flere nye innbyggere benytter seg av de nye tilbudene og eksisterende lagsliv
 • Nye innbyggere og eksisterende innbyggere oppnår gode kontaktpunkter

Effekter

 • Styrket kulturtilbud
 • Mer allsidig flerkultur-satsing
 • Styrket organisasjonsliv
 • Større trivsel
 • Flere nye innbyggere velger å bli i Odda, da de opplever å bli sett og verdsatt.