Fagområde: Tilflytting

Lierne 2

Tiltlyttingstiltak i Lierne kommune.

Lierne har egen innflytterkoordinator, og har gjennom årene hatt flere tiltak for å rekruttere innbyggere. Lierne 2 er en av de større satsningene. Prosjektet hadde både kvantitative og kvalitative mål:

 • Økt folketall i Lierne gjennom ekstraordinær satsing på programområdene bulyst og næringsutvikling, forankret i følgende verdigrunnlag: Plass til alle, driftighet og gode forvaltere. Ved prosjektets avslutning konstanteres det at innbyggertallet har gått ned i perioden.
 • Gjennom et systematisk og målrettet arbeid med stedsutvikling har det blitt oppnådd resultater som er av stor betydning for lokalsamfunnets evne til videreutvikling. Tilgangen på ekstraordinære ressurser har bidratt til stor aktivitet innenfor de ulike lag og organisasjoner, samt bidratt til flere bedriftsetableringer.

Følgende fakta kan nedfelles i forbindelse med resultater

 • Ca. 200 personer har deltatt på kompetansegivende kurs/skoler/seminar knyttet til Lierne2 prosjektet; fordelt på områdene data, språk, forhandlingsteknikk, salg- og servise, prosjektledelse, bedriftsøkonomiske studier m.m.
 • Ca. 31 organisasjoner, lag og foreninger har iverksatt/gjennomført aktiviteter hvor Lierne2 prosjektet har vært medspiller. Dette gjelder i hovedsak finansiering og veiledning.
 • Ca. 15 nye bedrifter er registrert i perioden, de fleste enkeltpersonforetak.
 • Ca. 43 bedrifter og gårdsbruk har mottatt økonomiske virkemidler gjennom Lierne2-prosjektet. Midlene er i hovedsak gitt til utredninger/forstudier og bedriftsutvikling.
 • Ca. 10 elevbedrifter ved Stortangen- og Sørli skole har sett dagens lys i prosjektperioden.
 • Det er totalt behandlet 140 saker i perioden.

Dette har bidratt til

 • Økt aktivitet / flere møteplasser
 • Bedre samhold gjennom dugnadstiltak
 • Større fokus på mulighetene / motivasjon
 • Økt bulyst / trivsel

Hovedmål

Økt tilflytting

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Lierne 2 er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag fra Distriktssenteret.