Fagområde: Inkludering

Integrerende arbeidsliv

Innovangsjon SA, Flyktningetjenesten, Vang Frivilligsentral, Vang kommune og NAV Valdres vil samarbeide om bedre integrering av bosatte flyktninger

For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb i Vang er det nå igangsatt et integreringsprosjekt.

I prosjektet skal de jobbe med bedre integrering av bosatte flyktninger gjennom to spesifikke delprosjekter:

 1. Tilby en frivillig bolystvenn til hver bosatte flyktning over 16 år.
 2. Tilby karriereveiledning, fagspesifikk norskopplæring og ansettelse hos en lokal bedrift i samsvar med flyktningens egne interesser og kompetanse.

Samarbeidspartnere

 • Innovangsjon SA
 • Vang frivilligsentral
 • Vang kommune
 • Flyktningetjenesten i Vang
 • NAV Valdres
 • Lokale bedrifter
 • Frivillige i bygda.

Målgrupper

 • Både gamle og nye bosatte flyktninger over 16 år i Vang kommune som står uten fast og lønnet arbeid.
 • De bosatte flyktningene vi har vært i kontakt med har alle stilt seg svært positive til både vennetjenesten og til tiltak som kan bedre arbeidsmulighetene deres i Vang. Deres egen motivasjon er en sentral faktor for at dette prosjektet har gjennomføringskraft.

Aktiviteter

 • Tilby frivillige bolystvenner for alle bosatte flyktninger over 16 år. Bolystvennen er en som kan svare på stort og smått om Vang, som kan invitere med på det som skjer i kommunen og dermed være en døråpner for at flyktningen kan bli kjent med flere, og som lar flyktningen få øve seg på å snakke norsk ved å tilbringe tid med ham/henne. Det er ønskelig at partene møtes minst annenhver uke i minimum to timer av gangen, og vi anbefaler at dette settes til en fast ukedag. Ferier og annet som vil hindre jevnlig besøk er selvfølgelig tillatt, men bør varsles av begge parter til den andre.
 • Bolystvennen og flyktningen kan selv bestemme hva de skal bruke tiden sammen på.
 • Tilby karriereveiledning for å kartlegge flyktningenes interesser, kompetanse og forutsetninger for å lykkes i ansettelsesforholdet.
 • Tilby fagspesifikk norskopplæring og arbeid hos en lokal bedrift i Valdres i sammenheng med en ettårig ansettelse hos bedriften med mulighet for forlengelse. Det vil være naturlig at vi først forhører oss med de bedriftene som tar inn bosatte flyktninger på tre måneders arbeidspraksis gjennom NAV. Disse er sannsynlige samarbeidspartnere i dette prosjektet.

Prosjektet Integrerende arbeidsliv er tildelt  inntil 420 000 kroner i Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap, organisering og formell forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Innovangsjon SA er initiativtaker til prosjektet, og arbeider fulltid for å tilrettelegge for økt trivsel for alle, tilflytting og positiv utvikling i næringslivet i Vang. Dette prosjektet er målrettet mot alle disse tre hovedoppgavene til Innovangsjon SA, og samvirket har dermed en egen interesse i å få gjennomført prosjektet på best mulig måte.

Vang Frivilligsentral har som andre frivilligsentraler «Møte mellom mennesker» som sitt slagord og
visjon, og med et nedfelt mål om integrering på tvers av alder, kjønn og kulturbakgrunn går dette
prosjektet rett i hjertet på sentralens fokusområde.

Flyktningetjenesten og NAV Valdres har lang erfaring med målgruppen og dette prosjektet går uten videre forklaring selvsagt inn i deres målsetninger og arbeidsområder.

Vang kommune stiller seg svært positive til prosjektet i samsvar med utdrag fra kommunens visjon og overordna mål:

«Vang kommune skal vera ein god kommune å bu og vekse opp i, med gode
tenestetilbod og aktive lokalsamfunn der kultur, nærleik, tradisjonar, mangfald og samarbeid står i fokus. Innbyggjarar og tilreisande skal oppleve trivsel og ei kjensle av å høyre til. […] Vi skal vera aktive i høve til endringar i samfunnet, ta grep om eiga utvikling og ha tru på framtida. […] Vang ynskjer å vera eit inkluderande lokalsamfunn der skilnader i høve til kjønn, etnisk tilhøyrsle, funksjonsnivå, utdanning og økonomi blir motverka.»

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål

Overordnet mål: At flyktninger som blir bosatt i Vang blir integrert i det sosiale miljøet, får en lønnet jobb og ønsker å bli i kommunen.

Delmål: Alle de bosatte flyktningene som er interessert i det (per dags dato 7 stykker over 16 år) skal ha en en bolystvenn innen 01.07.13.

Alle de bosatte flyktningene som er interessert i det skal ha lønnet arbeid hos en lokal bedrift i Valdres på prosjektets vilkår innen 01.09.14.

Fremgang:

 • Arbeidet med å utforme tjenesten med «bolystvenner» startet opp i begynnelsen av februar 2013.
 • Vi skal ha rekruttert minst 7 bolystvenner innen 1. mai 2013.
 • Første av fire årlige kurs for bolystvenner skal gjennomføres i mai 2013.
 • Første møte mellom hver bolystvenn/flyktning skal gjennomføres innen 15. juni 2013.
 • Første bosatte flyktning skal inn i lønnet arbeid hos en lokal bedrift på prosjektets vilkår innen 1. september 2013.
 • Minst halvparten av de interesserte flyktningene skal være i lønnet arbeid hos en lokal bedrift på prosjektets vilkår innen utgangen av året 2013.
 • Samtlige av de interesserte flyktningene skal være i lønnet arbeid hos en lokal bedrift på prosjektets vilkår innen 1. september 2014.
Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

At flyktninger som blir bosatt i Vang blir integrert i det sosiale miljøet, får en lønnet jobb og ønsker å bli i kommunen.

Effekter

For målgruppen:

 • At de bosatte flyktningene blir bedre integrert i lokalsamfunnet med flere bekjente, at de lærer er bedre norsk, og at de får en større forståelse for det norske samfunnet.
 • Økt trivsel i lokalsamfunnet og sjansen for at de ønsker å bli boende i Vang.
 • Lønnet arbeid over tid, inkludert fagspesifikk norskopplæring.
 • Bedre økonomi.
 • At de blir personlig kjent med de andre som arbeider i bedriften, og dermed øker sjansen for å bli ansatt også etter prosjektperiodens slutt.
 • Bli kjent med flere mennesker i lokalsamfunnet og føle en større mening med hverdagen ved å gjøre noe produktivt, noe som begge deler vil bidra til økt trivsel og bolyst.
 • Økt trivsel og større reell mulighet for fast og lønnet arbeid blant de bosatte flyktningene vil virke positivt inn på deres helse og velvære.

For samfunnet:

 • Prosjektet kan bidra til å få flere vekk fra sosiale stønader og over på inntektsgivende arbeid, og dermed spare samfunnet for disse økonomiske utgiftene. Trivselen og lønnet jobb vil øke bolysten i Vang, og dette vil kommunen tjene på gjennom flere skatteytere, og lokalsamfunnet vil tjene på deres personlige kompetanse og ressurser.