Fagområde: Tilflytting

Innflyttermøte og kontakt med hytteeigarane i Ål

Tiltak for auke i folketalet i Ål kommune

I tillegg til å vere med i regionale tilflyttingsprosjekt, gjer Ål kommune og følgjande for å auke folketalet

 • Inviterer alle som har flytta til kommunen det siste året til informasjonsmøte.
 • Kontakter hytteeigarane for eit årleg informasjonsmøte og sender ut informasjon til hytteeigarane. Kommeunen ser på dei som deltidsinnbyggjarar/potensielle innbyggjarar.
 • Det lages personleg invitasjon til treff for ungdom for å presentere jobb og bumogelegheiter for dei, og få attendemelding frå dei om kva som er viktig når dei skal busetje seg.
 • Prosjekt Sundreby 2020 er eit Bulystprosjekt med vekt på sentrumsutvikling, allsidig tilbod av bustader, arbeid til ungdom og nytilflytte for å sikre bulyst.
 • Vertskapskurs: Utdannar vertar som kan marknadsføre Ål som ei god bukommune.

Samarbeidspartneren er næringslivet.

Aktivitetar

 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosyrer og lignende
 • Høve for nytilflyttande til å bli kjent med kommunen og med kvarandre, dialog

Viktige salgsargument

 • Godt oppvekstmiljø
 • Friluftsliv
 • Kulturtilbod

Hovedmål

Auke folketalet i Ål kommune.

Målgrupper

 • Alle typar innflyttarar
 • Hyttefolk

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

Innflyttermøte og kontakt med hytteeigarane i Ål er presantert med grunnleggjande informasjon utan vurdering frå Distriktssenteret. Tiltaket er ein del av ”Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene”. Arbeidet er ein del av prosjektet ”Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner”, som Ideas2evidence og Norut gjennomførar på oppdrag frå Distriktssenteret.