Infoteket

Evje og Hornnes kommune har et ønske om å skape et mangfold i samfunnet.

Prosjektet er en satsing som stammer fra arbeidet i Evje og Hornnes kommune for å oppnå attraktiv og bærekraftig kommune. Gjennom etablering av Infoteket vil man tilrettelegge for moderne bibliotekfunksjoner, digitale oppslagstavle og sentrale møtearenaer.

Hovedsatsingsområder for prosjektet vil være:

 1. Ungdom og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom – møteplassen
 2. Inkludering av innvandrere

Prosjektet bygger på en kartlegging hvor det ble avdekket et behov for en kultur- og fritidsarena, hvor man tydelig trakk frem at man så et stort behov for møteplass i sentrum for hele befolkningen. Man ser at det i økende grad tilrettelegges for elektronisk kommunikasjon mellom kommunen og den enkelte innbygger.

Et infotek vil være viktig i forhold til å møte behovet for en sentral møteplass ved å koble biblioteket sammen med kommunens servicesenter. Infoteket skal tilrettelegge for moderne bibliotekfunksjoner, digital oppslagstavle og sentrale møtearenaer.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har følgende samarbeidsparter: Evje- og Hornnes kommunes ulike avdelinger, som kultur, oppvekst, drift og forvaltning, samt frivillighetssentralen, Evje utvikling og Ungdomsrådet i Evje og Hornnes kommune.

Målgrupper

De primære målgruppene er innvandrere i Evje- og Hornnes kommune og ungdom bosatt i kommunen.

Aktiviteter

Prosjektet vil ta utgangspunkt i følgende tiltak for målgruppen ungdom:

 1. Dataspill for ungdom
 2. Utvikle sosiale medier på tvers av ungdomsgruppen
 3. Utvikle aktiviteter i samråd med ungdomsrådet
 4. Legge til rette for «et sted å henge»
 5. «Vil du være kameraten min!» – «hva kan vi gjøre sammen!» – koble sammen ungdom fra ulike kulturer
 6. «Gjestebud» -ungdom inviterer selv til Gjestebud for å bli kjent og knytte relasjoner
 7. Lokaldemokratiarbeid – ungdom som demokratibygger gjennom sosiale medier

Prosjektet vil ta utgangspunkt i følgende tiltak for målgruppen innvandrere:

 1. Samtalegrupper med mødregruppen der en tar for seg ulike temaer. Samtalegruppene ledes av frivillige organisasjoner som en del av folkehelsesatsingen.
 2. Gründervirksomhet – kartlegge og tilrettelegge for oppstart av næringsvirksomhet sammen med næringsliv – koble seg på IMDI`s ordning med “ny sjanse”.
 3. Hjelp til selvhjelp – legge til rette at man kan hjelpe hverandre i hverdagen.
 4. Grunnskoleundervisning for mødregruppen- slik at de kan være leksehjelper for egne barn
 5. Dataopplæring for kvinner på eget morsmål.
 6. Treningsgruppe for kvinner i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 7. “Vil du være med meg!”- Relasjonsbygging mellom innvandrere og norske etniske.
 8. Utarbeide offentlig informasjon på ulike språk.

Prosjektet vil inneha prosjekttiltak som vil være overgripende:

 1. Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for prosjektet
 2. Befaring – for å hente inspirasjon fra andre som kan bidra til å utvikle dette i et bærekraftig perspektiv.
 3. Etablering av digital oppslagstavle («kommposten» – med dette menes det kommunal informasjon»).
 4. I arbeidet med å etablere Infoteket/biblioteket i sentrum vil man arbeide frem en helhetlig plan også for utearealene, slik at møteplassbegrepet utvides både å omfatte inne- og utemiljøet.
 5. Ulike former for veiledning, både i form av digital veiledning og fysisk veiledning, eks. boveiledning, nettbankveiledning.
 6. Utvikle felles bestillingsmuligheter for kino, konserter, fiskekort, mm
 7. Sosiale dataspill som en del av folkehelsesatsingen for alle i kommunen.
 8. Kommunens servicekontor/innbyggerkontakt vurderes som en sentral del i etableringen av Infoteket i sentrum.

Prosjektet “Infoteket” er tildelt 400 000 Bolystmidler i 2013.

Dette prosjektet er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret.

Eierskap, organisering og formell forankring

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektets sentrale forankring vil være i hovedtrekk:

 • Stortingsmelding nr. 13 «ta heile Noreg i bruk – distrikts- og regionalpolitikken» (2012-2013) tar bla. tak i at kommunens lederrolle i samfunnsutviklingen, hvor det påpeke at det handler om å skape møtearenaer.
 • Stortingsmelding nr. 10 kultur, inkludering og deltaking Inkluderingsmeldingen (2011-2012) som omhandler hvordan kulturfeltet skal tilby fellesarenaer og møteplasser for samhandling, dialog og meningsbryting og hvordan deltaking på tvers av skillelinjer medvirker til å skape sosial kapital og tillit i lokalsamfunnet.
 • Kulturutredningen 2014 trekker fram at bibliotekene er en unik lokal kulturarena, fordi de med sin lave tilgjengelighetsterskel er et samlingssted for bredde og dybde i de fleste kulturpolitiske betydninger.
 • Stortingsmelding nr. 23 Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (2008-2009), sammenfatter godt bibliotekenes oppgaver og funksjon i samfunnet. Her trekkes det frem det digitale perspektivet, biblioteket som møteplass, læringsplass og kulturarena.

Prosjektet vil forholde seg til regionale føringer i forhold til:

 • Regionplan Agder 2020 “med overskudd til å skape”. I denne planen er et av hovedtiltakene innen kunst, kultur og idrett å stimulere til “samarbeid mellom offentlige aktører og næringslivet om å finansiere kulturaktiviteter som gjør regionen mer attraktiv, både for egne innbyggere og besøkende.”
 • Regional utviklingsplan for Setesdal – 2020 har bla som må å ha et regionalt samarbeid for å utvikle tiltrekningskraft i Setesdal for å sikre en positiv folketallsutvikling. Når det gjelder i forhold til bolystperspektivet, poengterer planen at det å bygge opp sosiale møteplasser og trygge nærmiljø der folk trives er prioritert.
 • Videre er det også prioritert at Evje skal videreutvikles som et regionalt senter for Setesdal. «Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016» trekkes det frem at bibliotekets plasser i forhold til sentrumsfunksjoner og bibliotekets rolle som møtested i kommunen. Det flerkulturelle perspektivet gis spesiell oppmerksomhet.
 • Sentrale kommunale føringer er prosjektet forankret i kommuneplanen for Evje og Hornnes 2010-2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege kommunen de neste årene.

Områdene er:

 • Levekår
 • Kultur og fritid
 • Næringsutvikling
 • Regionsenter Evje

Gjennom disse områdene ønskes å skapes et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplanen ønsker også å tilrettelegge for attraktive boligområder i Evje sentrum. Da vil det være viktig å innta en strategisk tilnærming for å utvikle sentrum som møtested. Et sterkt aktivum vil i et langsiktig bilde være å etablere en sentral kultur- og fritidsarena.

Evje og Hornnes kommunes visjon om å være “hjerte i Agder “og målsetting om å “utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder” er i kommuneplanen basert på 4 områder: Levekår, Kultur og fritid, Næringsutvikling og regionsenter Evje. I dette arbeidet er det viktig å ha et godt og variert kulturtilbud.

I kulturplanen 2010 – 2020 er “et godt og variert kultur- og fritidstilbud for alle!” hovedmålet. Dette innebærer bl.a. å etablere en felles kulturell- og sosial møteplass sentralt i kommunen.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Evje og Hornnes kommune v/rådmann

Styringsgruppe: Leder for styringsgruppa: Irene Falck Jensen, leder kulturenheten Evje- og Hornnes kommune

Prosjektdeltakere: Fra Evje og Hornnes kommune, Torgeir Hodne (drift og forvaltning), Alf Pettersen (frivillighetssentralen) , Agnes Berger (bibliotek), Astrid Andersen (servicekontoret), representant fra flyktningetjenesten. Representant fra Evje og Hornnes ungdomsråd. Fra Evje utvikling, Ståle J. Olsen og Connie Barthold

Prosjektgruppen vil inneha et prosjektsekretariat som trekker på prosjektdeltakerne. Det vil bli vurdert opprettet nødvendige referansegrupper/arbeidsgrupper. Evje- og Hornnes kommune har prosjektsekretariatet.

Eierskap og forankring som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Forankring

Prosjektets sentrale forankring vil være i hovedtrekk:

·         Stortingsmelding nr. 13 «ta heile Noreg i bruk – distrikts- og regionalpolitikken» (2012-2013) tar bla. tak i at kommunens lederrolle i samfunnsutviklingen, hvor det påpeke at det handler om å skape møtearenaer.

·         Stortingsmelding nr. 10 kultur, inkludering og deltaking Inkluderingsmeldingen (2011-2012) som omhandler hvordan kulturfeltet skal tilby fellesarenaer og møteplasser for samhandling, dialog og meningsbryting og hvordan deltaking på tvers av skillelinjer medvirker til å skape sosial kapital og tillit i lokalsamfunnet.

·         Kulturutredningen 2014 trekker fram at bibliotekene er en unik lokal kulturarena, fordi de med sin lave tilgjengelighetsterskel er et samlingssted for bredde og dybde i de fleste kulturpolitiske betydninger.

·         Stortingsmelding nr. 23 Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (2008-2009), sammenfatter godt bibliotekenes oppgaver og funksjon i samfunnet. Her trekkes det frem det digitale perspektivet, biblioteket som møteplass, læringsplass og kulturarena.

Prosjektet vil forholde seg til regionale føringer i forhold til:

·         Regionplan Agder 2020 “med overskudd til å skape”. I denne planen er et av hovedtiltakene innen kunst, kultur og idrett å stimulere til “samarbeid mellom offentlige aktører og næringslivet om å finansiere kulturaktiviteter som gjør regionen mer attraktiv, både for egne innbyggere og besøkende.”

·         Regional utviklingsplan for Setesdal – 2020 har bla som må å ha et regionalt samarbeid for å utvikle tiltrekningskraft i Setesdal for å sikre en positiv folketallsutvikling. Når det gjelder i forhold til bolystperspektivet, poengterer planen at det å bygge opp sosiale møteplasser og trygge nærmiljø der folk trives er prioritert.

·         Videre er det også prioritert at Evje skal videreutvikles som et regionalt senter for Setesdal. «Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016» trekkes det frem at bibliotekets plasser i forhold til sentrumsfunksjoner og bibliotekets rolle som møtested i kommunen. Det flerkulturelle perspektivet gis spesiell oppmerksomhet.

·         Sentrale kommunale føringer er prosjektet forankret i kommuneplanen for Evje og Hornnes 2010-2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege kommunen de neste årene.

Områdene er:

·         Levekår

·         Kultur og fritid

·         Næringsutvikling

·         Regionsenter Evje

Gjennom disse områdene ønskes å skapes et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplanen ønsker også å tilrettelegge for attraktive boligområder i Evje sentrum. Da vil det være viktig å innta en strategisk tilnærming for å utvikle sentrum som møtested. Et sterkt aktivum vil i et langsiktig bilde være å etablere en sentral kultur- og fritidsarena.

Evje og Hornnes kommunes visjon om å være “hjerte i Agder “og målsetting om å “utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder” er i kommuneplanen basert på 4 områder: Levekår, Kultur og fritid, Næringsutvikling og regionsenter Evje. I dette arbeidet er det viktig å ha et godt og variert kulturtilbud.

I kulturplanen 2010 – 2020 er “et godt og variert kultur- og fritidstilbud for alle!” hovedmålet. Dette innebærer bl.a. å etablere en felles kulturell- og sosial møteplass sentralt i kommunen.

Prosjektorganisering

Prosjekteier: Evje og Hornnes kommune v/rådmann

Styringsgruppe: Leder for styringsgruppa: Irene Falck Jensen, leder kulturenheten Evje- og Hornnes kommune

Prosjektdeltakere: Fra Evje og Hornnes kommune, Torgeir Hodne (drift og forvaltning), Alf Pettersen (frivillighetssentralen) , Agnes Berger (bibliotek), Astrid Andersen (servicekontoret), representant fra flyktningetjenesten. Representant fra Evje og Hornnes ungdomsråd. Fra Evje utvikling, Ståle J. Olsen og Connie Barthold

Prosjektgruppen vil inneha et prosjektsekretariat som trekker på prosjektdeltakerne. Det vil bli vurdert opprettet nødvendige referansegrupper/arbeidsgrupper. Evje- og Hornnes kommune har prosjektsekretariatet.

Normal
0

21

false
false
false

NO-BOK
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Vanlig tabell»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:»Cambria»,»serif»;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Målformulering

Målformulering som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Prosjektmål:

Prosjektet vil legge til rette for at det kan etableres et Infotek i sentrum som skal være det sentrale møtestedet spesielt for ungdom og innvandrere.

Utvikle gode byrom i tilknytning til Infoteket, slik at man tar i bruk hele byrommet i sentrum.

Resultat og effekt

Resultat og effekt som formulert i bolystsøknaden, prosjektet er ikke vurdert av Distriktssenteret.

Resultat

 1. Iverksette tiltak for målgruppen før etablering av Infoteket i sentrum
 2. Etablering av Infoteket i Evje sentrum
 3. Gjennomføring av ulike tiltak for ungdom på tvers av sosial og kulturelle forskjeller
 4. Gjennomføre tiltak for innvandrere og spesielt i gruppen innvandrerkvinner
 5. Læringseffekten for egen og andre kommuner vil være at målrettet arbeid mot underrepresenterte grupper som innvandrerkvinner og ungdom fører til et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn.
 6. Evje og Hornnes kommune har til hensikt å flytte nåværende bibliotek til Infoteket i sentrum
 7. Etablere grønne byrom i nær tilkytning til Infoteket

Effekter

 1. Ungdommen i Evje og Hornnes kommune opplever et sosialt fellesskap på tvers av kulturer og sosiale skillelinjer.
 2. Innvandrerkvinner i kommunen deltar i langt større grad i lokalsamfunnet
 3. Ved å skape gode byrom kan dette være et viktig tiltak for økt tilflytting